Hotărârea nr. 212/2013

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2013


MUNICIPIUL
HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26.08.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturală Învâțământ

5

- Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat și aprobat în plenul ședinței și consemnat în procesul verbal al ședinței în sensul alocării sumei de 20.000 lei, inclusiv TVA, din fondul de rezervă al Bugetului Local al Municipiului Iași pe anul 2013, pentru achiziționarea, montarea și punerea în funcțiune a două centrale termice la Casa de Cultură a Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 76560/22.08.2013 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2013 - privind bugetul de stat pentru anul

2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere Ordinul comun nr. 246/248/2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Finanțelor Publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrative teritoriale pentru anul 2013, repartizat pe județe și municipiul București;

Având în vedere Adresa Direcției Generale a Finanțelor Iași nr. 4590/21.08.2013 cu privire la suplimentarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pentru asigurarea depturilor salariale aferente lunii august 2013, ale personalului din învățământul preuniversitar de stat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2013, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local venituri și cheltuieli), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei nr. 1.3.1 privind Lista obiectivelor de investiții din buget local pe anul 2013 și Anexei nr. 4 privind Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2013, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

1.1. Se suplimentează bugetul local cu suma de 1.714,00 mii lei astfel:

la venituri:

+ 1.500,00 mii lei + 214,00 mii lei


- 28,80 mii lei + 28,80 mii lei


+ 1.500,00 mii lei + 214,00 mii lei


04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit

11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

de dezvoltare a bugetului local

37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare

la cheltuieli:

54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri și servicii 65.02.10 Învățământ - cheltuieli de personal

1.2. Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, astfel:

55.02.30 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi - dobânzi    - 1.108,80 mii lei

81.02.81 Combustibili și energie - rambursări de credite    - 900,00 mii lei 54.02.56 Alte servicii publice generale - proiecte cu finanțare din fonduri

externe nerambursabile (FEN) postaderare (Proiect CASCADE)    + 8,80 mii lei

84.02.20 Transporturi - bunuri și servicii    + 2.000,00 mii lei

1.3. Se repartizează suma de 20,00 mii lei din fondul de rezervă al Municipiului Iași, astfel:

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale    - 20,00 mii lei

67.02.71 Cultură, recreere și religie - cheltuieli de capital    + 20,00 mii lei

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iasi; Direcției

Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Tehnică și Investiții și Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Simona Elena Vrănceanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 212 din 31 iulie 2013

Total consilieri locali

27

Prezenti

5

23

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

5

2

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT 2013

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2013

****** 00.01 TOTAL VENITURI

905.770,14

1.714,00

907.484,14

****** 48.02 VENITURI PROPRII

290.720,98

1.500,00

292.220,98

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

453.261,81

1.714,00

454.975,81

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

423.591,51

1.714,00

425.305,51

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

172.954,36

1.500,00

174.454,36

* 00.05 A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT PERS

0,00

0,00

0,00

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS

172.954,36

1.500,00

174.454,36

03.02 impozit pe venit

2.306,36

0,00

2.306,36

03.02.18 Impozit pe v. din transf p

2.306,36

0,00

2.306,36

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

170.648,00

1.500,00

172.148,00

04.02.01 Cota defalc imp.venit

166.546,00

1.500,00

168.046,00

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

4.102,00

0,00

4.102,00

* 00.07 A1.3 ALTE IMP.PE VEN DIN CAPITAL

0,00

0,00

0,00

* 06 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

0,00

0,00

0,00

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRI

60.342,41

0,00

60.342,41

07.02 Impozite si taxe pe propr

60.342,41

0,00

60.342,41

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

48.479,09

0,00

48.479,09

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

17.012,95

0,00

17.012,95

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

31.466,14

0,00

31.466,14

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

6.296,37

0,00

6.296,37

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

2.436,00

0,00

2.436,00

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

3.754,38

0,00

3.754,38

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

105,99

0,00

105,99

07.02.03 Taxe judic timbru& alte t

5.566,95

0,00

5.566,95

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI&SER

186.883,79

214,00

187.097,79

11.02 Sume defalcate din TVA

165.162,00

214,00

165.376,00

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt muni

162.565,00

214,00

162.779,00

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

2.597,00

0,00

2.597,00

12.02 Alte imp si taxe gen pe bunuri&S

397,57

0,00

397,57

12.02.07 Taxe hoteliere

397,57

0,00

397,57

15.02 Taxe pt servicii specifice

831,39

0,00

831,39

15.02.01 Impozit pe spectacol

168,04

0,00

168,04

15.02.50 Alte taxe pe servicii specific

663,35

0,00

663,35

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz acti

20.492,83

0,00

20.492,83

16.02.02 Impozit pe mijloace de trans

14.785,74

0,00

14.785,74

16.02.02.01 Impozit mijl transp pers fiz

8.107,17

0,00

8.107,17

16.02.02.02 Impozit mijl transp pers jur

6.678,57

0,00

6.678,57

16.02.03 Taxe eliberate licente si au

629,71

0,00

629,71

16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunuri

5.077,38

0,00

5.077,38

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.410,95

0,00

3.410,95

18.02 Alte impozite si taxe fiscal

3.410,95

0,00

3.410,95

18.02.50 Alte impozite si taxe

3.410,95

0,00

3.410,95

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

29.670,30

0,00

29.670,30

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

11.129,58

0,00

11.129,58

30.02 Venituri din proprietate

11.119,56

0,00

11.119,56

30.02.05 Ven concesiuni, inch

11.046,95

0,00

11.046,95

30.02.50 Alte venituri din proprietate

72,61

0,00

72,61

31.02 Venituri din dobanzi

10,02

0,00

10,02

31.02.03 Alte venituri din dobanzi

10,02

0,00

10,02

* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

18.540,72

0,00

18.540,72

33.02 Ven din prest.serv.si alte act

6.759,82

0,00

6.759,82

33.02.08 Venituri din prestari de servicii

6.742,89

0,00

6.742,89

33.02.12 Contr pers cantine

16,93

0,00

16,93

34.02 Ven.din taxe adm, elib.permise

2.390,60

0,00

2.390,60

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2.106,96

0,00

2.106,96

34.02.50 Alte ven din taxe

283,64

0,00

283,64

35.02 Amenzi, penalit,confiscari

5.895,35

0,00

5.895,35

35.02.01 Ven amenzi si altele

5.895,35

0,00

5.895,35

36.02 Diverse venituri

3.490,95

0,00

3.490,95

36.02.01 V.aplicare prescript

5,38

0,00

5,38

36.02.06 Taxe speciale

2.158,46

0,00

2.158,46

36.02.50 Alte venituri

1.327,11

0,00

1.327,11

37.02 Transf.voluntare,altele decat s

4,00

0,00

4,00

37.02.01 Donatii si sponsorizari

4,00

0,00

4,00

37.02.03 Vars SF pt SD a BL

-66.943,38

-28,80

-66.972,18

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

66.943,38

28,80

66.972,18

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

2.625,17

0,00

2.625,17

39.02 Venituri din valorif.bunuri

2.625,17

0,00

2.625,17

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale

96,60

0,00

96,60

39.02.03 V din vanz locuinte

123,36

0,00

123,36

39.02.07 V din vanz dom priv

2.199,09

0,00

2.199,09

39.02.10 Depozite spec constr

206,12

0,00

206,12

* 00.16 III. OPERATII FINANCIARE

0,00

0,00

0,00

40.02 Incasari din ramb imprum acordate

0,00

0,00

0,00

40.02.16 Sume primite in cadrul mec.decon cerer plata

0,00

0,00

0,00

*    00.17 IV. SUBVENTII

188.173,31

0,00

188.173,31

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

188.173,31

0,00

188.173,31

42.02 Subventii de la buget de stat

188.173,31

0,00

188.173,31

42.02.01 Retehnolog centrale

118,00

0,00

118,00

42.02.20 Subventii de la bugetul de stat

185.739,62

0,00

185.739,62

42.02.34 Subv incalzire

100,00

0,00

100,00

42.02.52 Subv BL - fin pt inst publice de asist soc

2.215,69

0,00

2.215,69

45.02 Sume UE plati confirmate

261.709,85

0,00

261.709,85

45.02.01 Fd European de Dezv Regionala

128.550,78

0,00

128.550,78

45.02.01.01 Sume plati an curent

89.940,17

0,00

89.940,17

45.02.01.02 Sume plt an anterior

23.512,52

0,00

23.512,52

45.02.01.03 Prefinantare

15.098,09

0,00

15.098,09

45.02.02 Fd Social European

8.980,35

0,00

8.980,35

45.02.02.01 Sume plati an curent

8.409,97

0,00

8.409,97

45.02.02.02 Sume plati an anteri

30,00

0,00

30,00

45.02.02.03 Prefinantari

540,38

0,00

540,38

45.02.03 Fondul de coeziune

124.162,50

0,00

124.162,50

45.02.03.01 Sume plati an curent

78.737,40

0,00

78.737,40

45.02.03.02 Sume plati an anteri

1.294,10

0,00

1.294,10

45.02.03.03 Prefinantare

44.131,00

0,00

44.131,00

45.02.08 Instr europ de vecin si partene

16,22

0,00

16,22

45.02.08.01 Sume plati an curent

16,22

0,00

16,22

*** 49 TOTAL CHELTUIELI

931.190,81

1.714,00

932.904,81

**

50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

61.123,28

380,00

61.503,28

*

51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

34.027,71

0,00

34.027,71

10 Cheltuieli de personal

21.826,50

0,00

21.826,50

20 Bunuri si servicii

8.500,29

0,00

8.500,29

56 Proiecte din fonduri externe nerambursabile

338,92

0,00

338,92

71 Active nefinanciare

2.457,00

0,00

2.457,00

81 Rambursari de credite

905,00

0,00

905,00

*

54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

6.704,57

1.488,80

8.193,37

20 Bunuri si servicii

3.393,18

1.500,00

4.893,18

50 Fond de rezerva

1.325,00

-20,00

1.305,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.608,79

0,00

1.608,79

56 Proiecte din fonduri externe nerambursabile

329,60

8,80

338,40

81 Rambursari de credite

48,00

0,00

48,00

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi -

din care titlurile:

20.391,00

-1.108,80

19.282,20

20 Bunuri si servicii

312,00

0,00

312,00

30 Dobanzi

20.079,00

-1.108,80

18.970,20

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

9.144,49

0,00

9.144,49

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care

titlurile:

9.144,49

0,00

9.144,49

20 Bunuri si servicii

100,00

0,00

100,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

8.997,49

0,00

8.997,49

71 Active nefinanciare

47,00

0,00

47,00

**

63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

255.372,93

234,00

255.606,93

*

65.02 Invatamant - din care titlurile:

175.736,08

214,00

175.950,08

10 Cheltuieli de personal

132.051,00

214,00

132.265,00

20 Bunuri si servicii

23.568,08

0,00

23.568,08

56 Proiecte din fonduri externe nerambursabile

9.167,00

0,00

9.167,00

57 Asistenta sociala

350,00

0,00

350,00

59 Alte cheltuieli

600,00

0,00

600,00

71 Active nefinanciare

10.000,00

0,00

10.000,00

*

66.02 Sanatate - din care titlurile:

9.354,89

0,00

9.354,89

10 Cheltuieli de personal

6.592,89

0,00

6.592,89

20 Bunuri si servicii

262,00

0,00

262,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

2.000,00

0,00

2.000,00

56 Proiecte din fonduri externe nerambursabile

500,00

0,00

500,00

71 Active nefinanciare

0,00

0,00

0,00

*

67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

30.436,50

20,00

30.456,50

20 Bunuri si servicii

8.600,00

0,00

8.600,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.429,00

0,00

1.429,00

55 Alte transferuri

500,15

0,00

500,15

56 Proiecte din fonduri externe nerambursabile

1.820,80

0,00

1.820,80

59 Alte cheltuieli

6.689,85

0,00

6.689,85

71 Active nefinanciare

10.939,70

20,00

10.959,70

81 Rambursari de credite

457,00

0,00

457,00

*

68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

39.845,46

0,00

39.845,46

10 Cheltuieli de personal

15.525,20

0,00

15.525,20

20 Bunuri si servicii

4.880,00

0,00

4.880,00

55 Alte transferuri

2.215,69

0,00

2.215,69

56 Proiecte din fonduri externe nerambursabile

8.395,57

0,00

8.395,57

57 Asistenta sociala

7.700,00

0,00

7.700,00

59 Alte cheltuieli

500,00

0,00

500,00

71 Active nefinanciare

629,00

0,00

629,00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

61.411,92

0,00

61.411,92

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care

titlurile:

53.478,92

0,00

53.478,92

20 Bunuri si servicii

17.850,00

0,00

17.850,00

55 Alte transferuri

178,77

0,00

178,77

56 Proiecte din fonduri externe nerambursabile

7.830,00

0,00

7.830,00

71 Active nefinanciare

23.882,15

0,00

23.882,15

81 Rambursari de credite

3.738,00

0,00

3.738,00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

7.933,00

0,00

7.933,00

20 Bunuri si servicii

7.000,00

0,00

7.000,00

55 Alte transferuri

300,00

0,00

300,00

81 Rambursari de credite

633,00

0,00

633,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

544.138,19

1.100,00

545.238,19

* 80.02 Actiuni generale economice, comerciale si de

munca - din care titlurile:

57.457,89

0,00

57.457,89

56 Proiecte din fonduri externe nerambursabile

57.457,89

0,00

57.457,89

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

276.502,28

-900,00

275.602,28

20 Bunuri si servicii

4.939,60

0,00

4.939,60

40 Subventii

11.500,00

0,00

11.500,00

56 Proiecte din fonduri externe nerambursabile

242.280,68

0,00

242.280,68

71 Active nefinanciare

423,00

0,00

423,00

81 Rambursari de credite

17.359,00

-900,00

16.459,00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

197.724,92

2.000,00

199.724,92

20 Bunuri si servicii

17.353,71

2.000,00

19.353,71

40 Subventii

15.500,00

0,00

15.500,00

56 Proiecte din fonduri externe nerambursabile

133.937,47

0,00

133.937,47

71 Active nefinanciare

16.506,74

0,00

16.506,74

72 Active financiare

100,00

0,00

100,00

81 Rambursari de credite

14.327,00

0,00

14.327,00

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

12.453,10

0,00

12.453,10

56 Proiecte din fonduri externe nerambursabile

12.453,10

0,00

12.453,10

******* 99 DEFICIT (cod 49.02-11.01)

25.420,67

0,00

25.420,67

DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU

MUNICIPIUL IAȘI

Anexa 1.1


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2013

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2013

****** 00.01 TOTAL VENITURI SECȚIUNE FUNCT

386.418,43

1.685,20

388.103,63

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

386.318,43

1.685,20

388.003,63

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

423.591,51

1.714,00

425.305,51

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

172.954,36

1.500,00

174.454,36

* 00.05 A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT PERS

0,00

0,00

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS.FI

172.954,36

1.500,00

174.454,36

03.02 Impozit pe venit

2.306,36

0,00

2.306,36

03.02.18 Impozit pe v. din transf p

2.306,36

2.306,36

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

170.648,00

1.500,00

172.148,00

04.02.01 Cota defalc imp.venit

166.546,00

1.500,00

168.046,00

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

4.102,00

4.102,00

* 00.07 A1.3 ALTE IMP.PE VEN DIN CAPITAL

0,00

0,00

* 06 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

0,00

0,00

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRI

60.342,41

0,00

60.342,41

07.02 Impozite si taxe pe propr

60.342,41

0,00

60.342,41

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

48.479,09

0,00

48.479,09

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

17.012,95

17.012,95

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

31.466,14

31.466,14

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

6.296,37

0,00

6.296,37

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

2.436,00

2.436,00

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

3.754,38

3.754,38

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

105,99

105,99

07.02.03 Taxe judic timbru& alte t

5.566,95

5.566,95

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI&SER

186.883,79

214,00

187.097,79

11.02 Sume defalcate din TVA

165.162,00

214,00

165.376,00

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt muni

162.565,00

214,00

162.779,00

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

2.597,00

2.597,00

12.02 Alte imp si taxe gen pe bunuri&S

397,57

0,00

397,57

12.02.07 Taxe hoteliere

397,57

397,57

15.02 Taxe pt servicii specifice

831,39

0,00

831,39

15.02.01 Impozit pe spectacol

168,04

168,04

15.02.50 Alte taxe pe servicii specific

663,35

663,35

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz acti

20.492,83

0,00

20.492,83

16.02.02 Impozit pe mijloace de trans

14.785,74

14.785,74

16.02.02.01 Impozit mijl transp pers fiz

8.107,17

8.107,17

16.02.02.02 Impozit mijl transp pers jur

6.678,57

6.678,57

16.02.03 Taxe eliberate licente si au

629,71

629,71

16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunuri

5.077,38

0,00

5.077,38

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.410,95

0,00

3.410,95

18.02 Alte impozite si taxe fiscal

3.410,95

0,00

3.410,95

18.02.50 Alte impozite si taxe

3.410,95

3.410,95

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

-37.273,08

-28,80

-37.301,88

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

11.129,58

0,00

11.129,58

30.02 Venituri din proprietate

11.119,56

0,00

11.119,56

30.02.05 Ven concesiuni, inch

11.046,95

11.046,95

30.02.50 Alte venituri din proprietate

72,61

72,61

31.02 Venituri din dobanzi

10,02

0,00

10,02

31.02.03 Alte venituri din dobanzi

10,02

10,02

* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

-48.402,66

-28,80

-48.431,46

33.02 Ven din prest.serv.si alte act

6.759,82

0,00

6.759,82

33.02.08 Venituri din prestari de servicii

6.742,89

6.742,89

33.02.12 Contr pers cantine

16,93

16,93

34.02 Ven.din taxe adm, elib.permise

2.390,60

0,00

2.390,60

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2.106,96

2.106,96

34.02.50 Alte ven din taxe

283,64

283,64

35.02 Amenzi, penalit,confiscari

5.895,35

0,00

5.895,35

35.02.01 Ven amenzi si altele

5.895,35

5.895,35

36.02 Diverse venituri

3.490,95

0,00

3.490,95

36.02.01 V.aplicare prescript

5,38

5,38

36.02.06 Taxe speciale

2.158,46

2.158,46

36.02.50 Alte venituri

1.327,11

1.327,11

37.02 Transf.voluntare,altele decat s

-66.939,38

-28,80

-66.968,18

37.02.01 Donatii si sponsorizari

4,00

4,00

37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pt sectiun

ea de d-6e6zv.9o4lt3a,r3e8

bugetului-l2o8c,a8l0

-66.972,18

* 00.16 III. OPERATII FINANCIARE

0,00

0,00

* 00.17 IV. SUBVENTII (cod 00.18)

100,00

0,00

100,00

* 00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

100,00

0,00

100,00

42.02 Subv de la buget stat(cod 00.20

100,00

0,00

100,00

42.02.34 Subv incalzire

100,00

100,00

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

386.418,43

1.685,20

388.103,63

*** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

57.997,76

371,20

58.368,96

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

31.231,79

0,00

31.231,79

10 Cheltuieli de personal

21.826,50

0,00

21.826,50

20 Bunuri si servicii

8.500,29

0,00

8.500,29

81 Rambursari de credite

905,00

905,00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

6.374,97

1.480,00

7.854,97

20 Bunuri si servicii

3.393,18

1.500,00

4.893,18

50 Fond de rezerva

1.325,00

-20,00

1.305,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.608,79

1.608,79

81 Rambursari de credite

48,00

48,00

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi -

din care titlurile:

20.391,00

-1.108,80

19.282,20

20 Bunuri si servicii

312,00

312,00

30 Dobanzi

20.079,00

-1.108,80

18.970,20

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

8.797,49

0,00

8.797,49

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala

8.797,49

0,00

8.797,49

20 Bunuri si servicii

100,00

100,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

8.697,49

8.697,49

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

209.405,17

214,00

209.619,17

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

156.569,08

214,00

156.783,08

10 Cheltuieli de personal

132.051,00

214,00

132.265,00

20 Bunuri si servicii

23.568,08

0,00

23.568,08

57 Asistenta sociala

350,00

350,00

59 Alte cheltuieli

600,00

600,00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

6.854,89

0,00

6.854,89

10 Cheltuieli de personal

6.592,89

6.592,89

20 Bunuri si servicii

262,00

262,00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

17.376,00

0,00

17.376,00

20 Bunuri si servicii

8.600,00

0,00

8.600,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.129,00

1.129,00

55 Alte transferuri

500,15

0,00

500,15

59 Alte cheltuieli

6.689,85

6.689,85

81 Rambursari de credite

457,00

457,00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

28.605,20

0,00

28.605,20

10 Cheltuieli de personal

15.525,20

0,00

15.525,20

20 Bunuri si servicii

4.880,00

0,00

4.880,00

57 Asistenta sociala

7.700,00

0,00

7.700,00

59 Alte cheltuieli

500,00

500,00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

29.238,70

0,00

29.238,70

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care

titlurile:

21.605,70

0,00

21.605,70

20 Bunuri si servicii

17.850,00

0,00

17.850,00

55 Alte transferuri

17,70

17,70

81 Rambursari de credite

3.738,00

3.738,00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

7.633,00

0,00

7.633,00

20 Bunuri si servicii

7.000,00

7.000,00

81 Rambursari de credite

633,00

633,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

80.979,31

1.100,00

82.079,31

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

33.798,60

-900,00

32.898,60

20 Bunuri si servicii

4.939,60

0,00

4.939,60

40 Subventii

11.500,00

11.500,00

81 Rambursari de credite

17.359,00

-900,00

16.459,00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

47.180,71

2.000,00

49.180,71

20 Bunuri si servicii

17.353,71

2.000,00

19.353,71

40 Subventii

15.500,00

0,00

15.500,00

81 Rambursari de credite

14.327,00

14.327,00

DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU

MUNICIPIUL IAȘI

Anexa 1.2


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2013

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2013

**** 00.01 TOTAL VENITURI SECT DEZVOLTARE

519.351,71

28,80

519.380,51

*** 00.02 VENITURI CURENTE

66.943,38

28,80

66.972,18

** 00.03 VENITURI FISCALE

0,00

0,00

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI&SER

0,00

0,00

** 00.12 C VENITURI NEFISCALE (00.14)

66.943,38

28,80

66.972,18

* 00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

66.943,38

28,80

66.972,18

37.02. Transferuri voluntare

66.943,38

28,80

66.972,18

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

66.943,38

28,80

66.972,18

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

2.625,17

0,00

2.625,17

39.02 Venituri din valorif.bunuri

2.625,17

0,00

2.625,17

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale

96,60

96,60

39.02.03 V din vanz locuinte

123,36

123,36

39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand

2.199,09

0,00

2.199,09

39.02.10 Depozite spec constr

206,12

206,12

* 00.16 III OP FINANCIARE

0,00

0,00

** 00.17 IV SUBVENTII

188.073,31

0,00

188.073,31

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

188.073,31

0,00

188.073,31

42.02 Subventii de la buget de stat

188.073,31

0,00

188.073,31

42.02.01 Retehnolog centrale

118,00

118,00

42.02.20 Subventii de la bugetul de stat

185.739,62

0,00

185.739,62

42.02.52 Subv BL - fin pt inst publice de asist soc

2.215,69

2.215,69

45.02 Sume FEN postaderare

261.709,85

0,00

261.709,85

45.02.01 Fd European de Dezv Regionala

128.550,78

0,00

128.550,78

45.02.01.01 Sume plati an curent

89.940,17

0,00

89.940,17

45.02.01.02 Sume plt an anterior

23.512,52

23.512,52

45.02.01.03 Prefinantare

15.098,09

15.098,09

45.02.02 Fd Social European

8.980,35

0,00

8.980,35

45.02.02.01 Sume plati an curent

8.409,97

8.409,97

45.02.02.02 Sume plati an anteri

30,00

0,00

30,00

45.02.02.03 Prefinantari

540,38

540,38

45.02.03 Fondul de coeziune

124.162,50

0,00

124.162,50

45.02.03.01 Sume plati an curent

78.737,40

0,00

78.737,40

45.02.03.02 Sume plati an anteri

1.294,10

1.294,10

45.02.03.03 Prefinantare

44.131,00

44.131,00

45.02.08 Instr europ de vecin si partene

16,22

0,00

16,22

45.02.08.01 Sume plati an curent

16,22

16,22

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE DEZVOLTARE

544.772,38

28,80

544.801,18

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

3.125,52

8,80

3.134,32

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

2.795,92

0,00

2.795,92

56 Proiecte din fonduri externe nerambursabile

338,92

338,92

71 Active nefinanciare

2.457,00

0,00

2.457,00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

329,60

8,80

338,40

56 Proiecte din fonduri externe nerambursabile

329,60

8,80

338,40

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA

347,00

0,00

347,00

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care titlurile:

347,00

0,00

347,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

300,00

300,00

71 Active nefinanciare

47,00

47,00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

45.967,76

20,00

45.987,76

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

19.167,00

0,00

19.167,00

56 Proiecte din fonduri externe nerambursabile

9.167,00

0,00

9.167,00

71 Active nefinanciare

10.000,00

10.000,00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

2.500,00

0,00

2.500,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

2.000,00

2.000,00

56 Proiecte din fonduri externe nerambursabile

500,00

500,00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

13.060,50

20,00

13.080,50

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

300,00

300,00

56 Proiecte din fonduri externe nerambursabile

1.820,80

1.820,80

71 Active nefinanciare

10.939,70

20,00

10.959,70

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

11.240,26

0,00

11.240,26

55 Alte transferuri

2.215,69

2.215,69

56 Proiecte din fonduri externe nerambursabile

8.395,57

8.395,57

71 Active nefinanciare

629,00

629,00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

32.173,22

0,00

32.173,22

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titlurile:

31.873,22

0,00

31.873,22

55 Alte transferuri

161,07

161,07

56 Proiecte din fonduri externe nerambursabile

7.830,00

7.830,00

71 Active nefinanciare

23.882,15

0,00

23.882,15

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

300,00

0,00

300,00

55 Alte transferuri

300,00

300,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

463.158,88

0,00

463.158,88

* 80.02 Actiuni generale economice - din care titlurile:

57.457,89

0,00

57.457,89

56 Proiecte din fonduri externe nerambursabile

57.457,89

0,00

57.457,89

* 81 Combustibili si energie- din care titluri:

242.703,68

0,00

242.703,68

56 Proiecte din fonduri externe nerambursabile

242.280,68

0,00

242.280,68

71 Active nefinanciare

423,00

423,00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

150.544,21

0,00

150.544,21

56 Proiecte din fonduri externe nerambursabile

133.937,47

0,00

133.937,47

71 Active nefinanciare

16.506,74

16.506,74

72 Active financiare

100,00

100,00

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

12.453,10

0,00

12.453,10

56 Proiecte din fonduri externe nerambursabile

12.453,10

0,00

12.453,10

******* 99 DEFICIT (cod 49.02-11.01)

25.420,67

0,00

25.420,67

DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU

MUNICIPIUL IASI

ANEXA 1.3.1

VIZAT

VICEPRIMAR Mihai CHIRICA

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2013

MII LEI

Capitolul / Obiectivul

BUGET

APROBAT

DIFEREN Ț E +/-

BUGET PROPUS

TOTAL

54.255,59

20,00

54.275,59

CAP. 51.02.71 Autorități publice total din care:

2.457,00

0,00

2.457,00

C Alte cheltuieli - total din care:

2.457,00

0,00

2.457,00

b) Dotări independente

1.787,00

0,00

1.787,00

71.01.02 Dotări IT - Echipamente (din excedent)

1.478,36

1.478,36

71.01.03 Achiziție mașini de numărat bani

40,00

40,00

71.01.02 Achiziție centrale termice

15,00

15,00

71.01.02 Achiziție generator și îngropare fibre PMI

50,00

50,00

71.01.30 Dotări IT - Licențe (din excedent)

53,64

53,64

71.01.30 Licențe SAP

150,00

150,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

670,00

0,00

670,00

71.01.30 Cadastru general și realizarea băncii de date urbană

100,00

0,00

100,00

71.01.02 Refacere si completare sistem de alarma la casieriile D.E.F.P.L. si Primarie

70,00

70,00

71.03 R.K. acoperiș sediu Primaria Mun Iași

500,00

500,00

CAP. 61.02.71 Apărare civilă total din care:

47,00

0,00

47,00

C Alte cheltuieli - total din care:

47,00

0,00

47,00

b) Dotări independente

23,00

0,00

23,00

71.01.02 Unitate de comandă sistem de alarmare

8,00

8,00

71.01.02 Filtre pentru sistemul de filtroventilație Punct de Comandă

15,00

15,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

24,00

0,00

24,00

71.01.30 Expertize (refacere carte tehnică ) auto intervenție scări mecanice

24,00

24,00

CAP. 67.02.71 Cultură, recreere sport - total din care:

10.939,70

20,00

10.959,70

B. Lucrări noi total din care:

100,00

0,00

100,00

71.01.01 Împădurirea unui teren de 39,726 ha pentru compensarea suprafeței de 6,5674 ha teren

scos din circuitul forestier, ca urmare a iplementării proiectului Ciric

100,00

0,00

100,00

C Alte cheltuieli total - din care:

10.839,70

20,00

10.859,70

b) Dotări independente

75,00

20,00

95,00

71.01.03 Achiziționare busturi personalitati

75,00

75,00

71.01.02 Centrala termica Casa de Cultura a Municipiului Iasi

20,00

20,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

410,00

0,00

410,00

71.01.30 Proiectare parc de distracție pentru copii

50,00

50,00

71.01.30 Proiect de modernizare stadion E. Alexandrescu (tribune, spații hoteliere, parcări,etc.)

210,00

210,00

71.01.30 Proiecte reabilitari parcuri(Copou)

100,00

100,00

71.01.30 Proiect modernizare stadion Tineretului

50,00

50,00

d) Cheltuieli de execuție privind consolidările

10,00

0,00

10,00

71.01.30 Expertiză tehnică pentru consolidare Stadion Emil Alexandrescu

10,00

10,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

10.344,70

0,00

10.344,70

71.01.03 Dotări spații de joacă

9.218,60

9.218,60

71.01.03 Mobilier urban

500,00

500,00

71.01.02 Sistem supraveghere in spatii publice

250,00

0,00

250,00

71.01.01 Modernizare suprafață de joc conf. Normelor U.E.F.A. stadion E. Alexandrescu

32,10

0,00

32,10

71.01.01 Imprejmuire stadion Tineretului

150,00

150,00

71.01.30 Taxe pentru scoterea din circuitul forestier a unor suprafețe de teren care se afla in administrarea Ocolului Silvic

50,00

50,00

71.01.01 Modernizarea Ștrandului Municipal

10,00

0,00

10,00

71.03 R.K. sistem de drenaj teren stadion E. Alexandrescu

80,00

0,00

80,00

71.01.02 Dotări echipamente IT pentru sistem Ticketing Stadion E. Alexandrescu

46,50

0,00

46,50

71.01.01 Reabilitare prin lucrari de suprainaltare a gardului care delimiteaza terenul de bitum al

bazei sportive stadion Emil Alexandrescu de str. Dumbrava Rosie

7,50

0,00

7,50

CAP.70.02.71 Locuințe, servicii, dezvoltare publică - total din care:

23.882,15

0,00

23.882,15

A. Lucrări în continuare - total din care:

16.598,80

0,00

16.598,80

71.01.01 Pasaj Hala Centrală

2.000,00

2.000,00

71.01.01 Pasaj Hala Centrală (11.02.06)

1.500,00

1.500,00

71.01.01 Iluminat public

8.023,80

8.023,80

71.01.01 Iluminat public (04.02.04)

1.755,00

1.755,00

71.01.01 Adăpost pentru animale

700,00

700,00

71.01.01 Adăpost pentru animale (11.02.06)

344,00

344,00

71.01.01 Adăpost pentru animale (04.02.04)

1.156,00

1.156,00

71.01.01 Modernizare iluminat bd. Ștefan cel Mare și Sfânt

300,00

300,00

71.01.01 Amenajare platformă Bazar

820,00

820,00

B. Lucrări noi total din care:

1.978,93

0,00

1.978,93

71.01.01 Amenajare parcare între bl B1 și B2 str. Roman Vodă

122,65

122,65

71.01.01 Cimitir Sfinții Petru și Pavel

216,28

216,28

70.01.01 Cimitir Buna Vestire - amenajare alei și construire grup sanitar

360,00

360,00

71.01.01 Iluminat arhitectural monumente istorice (manastirea Trei Ierarhi)

230,00

230,00

71.01.01 Iluminat stradal zona Gradinari

250,00

250,00

71.01.01 Locuințe colective în cadrul programului de sprijinire a tinerilor pentru construirea unei

locuințe proprietate personală

177,00

177,00

71.01.01 Locuințe colective în cadrul programului de sprijinire a tinerilor pentru construirea unei

locuințe proprietate personală (excedent)

123,00

123,00

71.01.01 Telegestiunea și comanda sistemului de iluminat public

500,00

500,00

C Alte cheltuieli - total din care:

5.304,42

0,00

5.304,42

a) Achizitii de imobile si terenuri

500,00

0,00

500,00

71.01.01 Achizitii de imobile si terenuri

500,00

0,00

500,00

b) Dotări independente

956,50

956,50

71.01.03 Achiziționare stâlpi iluminat stradal

356,50

356,50

71.01.03 Dotare echipament bd. Stefan cel Mare si Sfant (iluminat festiv, sonorizare, etc.)

600,00

600,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

2.112,79

0,00

2.112,79

71.01.30 Reactualizare PUG

120,50

120,50

71.01.30 PUZ zona Moara de Vânt

74,16

74,16

71.01.30 PUZ-uri

50,00

0,00

50,00

71.01.30 Proiecte, taxe, avize locuințe colective în cadrul programului de sprijinire a tinerilor pentru

construirea unei locuințe proprietate personală și alte proiecte

100,00

0,00

100,00

71.01.30 Expertize imobile D.A.P.P.P.

100,00

100,00

71.01.30 Proiecte,studii, avize, taxe pentru reabilitare vestigii arheologice b.d. Ștefan cel Mare și

Sânt

150,00

150,00

71.01.30 Proiecte, studii, avize, taxe campus social

100,00

100,00

71.01.30 Proiectare reabilitari termice, consultanta, asistenta tehnica

656,13

0,00

656,13

71.01.30 Proiectare amenajare parcare între bl B1 și B2 str. Roman Vodă

12,00

12,00

71.01.30 Proiectare reabilitare Parc Mimoza - Păcurari

100,00

100,00

71.01.30 Proiectare Amenajare arhitecturala rau Bahlui

200,00

200,00

71.01.30 Audit si S.F. iluminat public mun. Iasi

200,00

200,00

71.01.30 Proiecte grupuri sanitare in mun. Iasi

50,00

50,00

71.01.30 Harta de zgomot - actualizare

200,00

200,00

d) Cheltuieli de execuție privind consolidările

575,13

0,00

575,13

71.01.01 Consolidare versant cu piloți și refacere zid de sprijin str. S. Bărnuțiu

375,13

375,13

71.01.30 Proiectare, taxe, avize pentru consolidare Palat Braunstein

200,00

200,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

1.160,00

0,00

1.160,00

71.01.03 Preluare sistem iluminat public din Municipiul Iași conform Legii nr.230/2006

10,00

10,00

71.01.01 Reabilitare termică pentru Baia Comunală

50,00

50,00

71.01.01 Reabilitare Parc Mimoza - Păcurari

1.100,00

1.100,00

Cap.81.02.71 Combustibil și energie - total din care:

423,00

0,00

423,00

A. Lucrări în continuare- total din care:

313,00

0,00

313,00

71.01.01 Cofinanțarea obiectivelor de investiții prin programul Termoficare 2006-2015 căldură și confort - Modernizare magistrala de legătură DN 1100

195,00

195,00

71.01.01 Cofinanțarea obiectivelor de investiții prin programul Termoficare 2006-2015 căldură și confort - Modernizare magistrala de legătură DN 1100 - b.s.

118,00

118,00

C Alte cheltuieli - total din care:

110,00

0,00

110,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

110,00

0,00

110,00

71.01.30 Studiu de fezabilitate în vederea întocmirii proiectului Contorizare individuală

110,00

110,00

Cap. 84.02.71 Transporturi și comunicații - total din care:

16.506,74

0,00

16.506,74

A. Lucrări în continuare - total din care:

2.536,74

0,00

2.536,74

71.01.01 Semaforizări

321,20

321,20

71.01.01Reabilitare și modernizare linii de tramvai: str. A. Panu - str. Palat

132,68

132,68

71.01.01Reabilitare și modernizare linie de tramvai Nicoriță - Piața Chirilă -Doi Băieți

2.082,86

2.082,86

B. Lucrări noi total din care:

100,00

0,00

100,00

71.01.01 Amenajare trecere de pietoni pe DN 28 la intersecția cu str.Petre Culianu

100,00

100,00

C Alte cheltuieli - total din care:

5.020,00

0,00

5.020,00

b) Dotări independente

4.500,00

0,00

4.500,00

71.01.02 Achizitie autobuze

4.500,00

4.500,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

520,00

0,00

520,00

71.01.30 Proiectare modernizare străzi

250,00

250,00

71.01.30 Expertiză tehnică punte metalică pietonală Iași Nord

50,00

50,00

71.01.30 Proiectare Amenajare trecere de pietoni pe DN 28 la intersecția cu str.Petre Culianu

20,00

20,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize Reabitare linie de tramvai: Cinci Drumuri - str.Pădurii - str.Nicoriță

100,00

100,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize - Reabilitare linie de tramvai: Bucșinescu - bd. Tudor Vladimirescu

Calea Chișinăului

- 100,00

100,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

8.850,00

0,00

8.850,00

71.01.01 Modernizare străzi

4.425,00

4.425,00

71.01.01 Modernizare trotuare, alei pietonale in cartiere

4.425,00

4.425,00

DIRECTOR EXECUTIV ing. Petru Dumitru TOMORUG


SEF SERVICIU INVESTITII ing. Marian Vulpoi


INTOCMIT

ing. Carmen Manciu

JUDEȚUL_IASI_

MUNICIPIUL IASI

FORMULAR 14

I    - Credite de angajament    ANEXA 4

II    - Credite bugetare

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii

ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

1828408,3

373577,7

162818,63

796520,89

347135,47

85712,23

62643,41

0

II

1905637,9

292753,25

159570,86

593438,1

568432,83

213774,54

77668,32

0

02 Buget local

I

1817026,6

373577,7

162818,63

785648

346626,61

85712,23

62643,41

0

din care:

II

1767653,5

282446,8

97745,48

533849,65

566071,58

211857,46

75682,52

0

51.02 Transferuri de capital

I

672,5

0

0

300

372,5

0

0

0

II

9249,52

0

228

2600

2334,4

2018,58

2068,54

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

786,08

0

775,01

11,07

0

0

0

0

II

3933,78

0

1312,02

2226,76

395

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

786,08

0

775,01

11,07

0

0

0

0

II

3933,78

0

1312,02

2226,76

395

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

1292516,8

119518,33

119822,15

744584,41

286023,43

22568,47

0

0

postaderare

II

1173273,4

28387,43

53565,56

464158,3

491243,06

135919,06

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

522051,21

254059,37

42221,47

40252,52

59730,68

63143,76

62643,41

0

II

557855,43

254059,37

42560,03

59722,11

65679,12

68146,82

67687,98

0

7103 Reparatii capitale

I

1000

0

0

500

500

0

0

0

II

23341,35

0

79,87

5142,48

6420

5773

5926

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

07 Credite interne

I

9400

0

0

9400

0

0

0

0

II

128642,38

10306,45

61816,83

56519,1

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii

ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

9400

0

0

9400

0

0

0

0

postaderare

II

128642,38

10306,45

61816,83

56519,1

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

1981,75

0

0

1472,89

508,86

0

0

0

II

9342,03

0

8,55

3069,35

2361,25

1917,08

1985,8

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

23

0

0

23

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii

ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

1981,75

0

0

1472,89

508,86

0

0

0

postaderare

II

1981,75

0

0

1472,89

508,86

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

4363,13

0

8,55

2837,98

475,51

505,79

535,3

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

5133,13

0

0

894,46

1376,88

1411,29

1450,5

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la

31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii

ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

1155687,8

245748,35

147413,83

526125,76

168504,88

37100

30795

0

II

1317259,9

242003,36

147133,07

524029,76

298046,87

72026,86

34020

0

02 Buget local

I

1146287,8

245748,35

147413,83

516725,76

168504,88

37100

30795

0

din care:

II

1196335,4

237155,77

85575,23

469510,66

298046,87

72026,86

34020

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

3012,54

0

536,85

2080,69

395

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

3012,54

0

536,85

2080,69

395

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

757018,49

10380,27

114916,12

497277,22

134444,88

0

0

0

postaderare

II

790726,63

1787,69

52410,67

444316,54

260579,87

31631,86

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

389269,33

235368,08

32497,71

19448,54

34060

37100

30795

0

II

402596,22

235368,08

32627,71

23113,43

37072

40395

34020

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Credite interne

I

9400

0

0

9400

0

0

0

0

II

120924,53

4847,59

61557,84

54519,1

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii

ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

9400

0

0

9400

0

0

0

0

postaderare

II

120924,53

4847,59

61557,84

54519,1

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

193185,57

105842,54

4266,29

78275,38

2700,68

2100,68

0

0

II

51378,12

27126,15

404,35

15676,26

4250,68

2970,68

950

0

02 Buget local

I

193185,57

105842,54

4266,29

78275,38

2700,68

2100,68

0

0

din care:

II

43660,27

21667,29

145,36

13676,26

4250,68

2970,68

950

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii

ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

187427,93

105842,54

4266,29

77319,1

0

0

0

0

postaderare

II

32559,98

21667,29

145,36

10747,33

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

5757,64

0

0

956,28

2700,68

2100,68

0

0

II

11100,29

0

0

2928,93

4250,68

2970,68

950

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

7717,85

5458,86

258,99

2000

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii

ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

7717,85

5458,86

258,99

2000

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

479534,94

21986,81

11138,51

192119,75

175929,91

46511,55

31848,41

0

II

536976,86

23623,74

12033,44

53732,08

266135,28

138777

42698,32

0

02 Buget local

I

477553,19

21986,81

11138,51

190646,86

175421,05

46511,55

31848,41

0

din care:

II

527657,83

23623,74

12024,89

50662,73

263774,03

136859,92

40712,52

0

51.02 Transferuri de capital

I

672,5

0

0

300

372,5

0

0

0

II

9249,52

0

228

2600

2334,4

2018,58

2068,54

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

786,08

0

775,01

11,07

0

0

0

0

II

921,24

0

775,17

146,07

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

786,08

0

775,01

11,07

0

0

0

0

II

921,24

0

775,17

146,07

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

348070,37

3295,52

639,74

169988,09

151578,55

22568,47

0

0

postaderare

II

349986,8

4932,45

1009,53

9094,43

230663,19

104287,2

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

129002,2

18691,29

9723,76

19847,7

22970

23943,08

31848,41

0

II

146136,88

18691,29

9932,32

33679,75

24356,44

24781,14

32717,98

0

7103 Reparatii capitale

I

1000

0

0

500

500

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la

31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii

ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

23341,35

0

79,87

5142,48

6420

5773

5926

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

1981,75

0

0

1472,89

508,86

0

0

0

II

9319,03

0

8,55

3069,35

2361,25

1917,08

1985,8

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

23

0

0

23

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

1981,75

0

0

1472,89

508,86

0

0

0

postaderare

II

1981,75

0

0

1472,89

508,86

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

4340,13

0

8,55

2837,98

475,51

505,79

535,3

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

4785,3

0

0

894,46

1376,88

1411,29

1450,5

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

6178,25

0

0

2439,39

2388,86

750

600

0

II

18110,73

0

265,42

10776,99

3716,96

1790,53

1560,83

0

02 Buget local

I

4196,5

0

0

966,5

1880

750

600

0

din care:

II

14114,83

0

256,87

8815,1

2732,59

1284,74

1025,53

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

2040,79

0

177

750

361,15

371,68

380,96

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii

ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

1530

0

0

500

1030

0

0

0

postaderare

II

1530

0

0

500

1030

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

2666,5

0

0

466,5

850

750

600

0

II

10464,17

0

0

7565,1

1341,44

913,06

644,57

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

79,87

0

79,87

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

1981,75

0

0

1472,89

508,86

0

0

0

II

3995,9

0

8,55

1961,89

984,37

505,79

535,3

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

1981,75

0

0

1472,89

508,86

0

0

0

postaderare

II

1981,75

0

0

1472,89

508,86

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

4290,13

0

8,55

2764,98

475,51

505,79

535,3

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la

31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii

ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

332501,41

4647,58

1263,48

161974,69

141847,19

22668,47

100

0

II

338257,16

6284,51

1841,99

4436,63

221006,83

104462,2

225

0

02 Buget local

I

332501,41

4647,58

1263,48

161974,69

141847,19

22668,47

100

0

din care:

II

338207,16

6284,51

1841,99

4386,63

221006,83

104462,2

225

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

135,16

0

0,16

135

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

135,16

0

0,16

135

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

329802,95

3293,36

639,74

161604,19

141697,19

22568,47

0

0

postaderare

II

331719,38

4930,29

1009,53

710,53

220781,83

104287,20

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

2698,46

1354,22

623,74

370,5

150

100

100

0

II

6352,62

1354,22

832,3

3541,1

225

175

225

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

50

0

0

50

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii

ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la

31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii

ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

50

0

0

50

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

d. cheltuieli privind consolidările

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

7070,43

0

0

1596,43

1791

1823

1860

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

2285,13

0

0

785,13

500

500

500

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

585,13

0

0

585,13

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

1700

0

0

200

500

500

500

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii

ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

4785,3

0

0

811,3

1291

1323

1360

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

4785,3

0

0

811,3

1291

1323

1360

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la

31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii

ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

e. alte cheltuieli asimilate investițiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

142833,24

18693,45

10498,77

27705,67

31693,86

23093,08

31148,41

0

II

175039,5

18693,45

10549,77

36422,03

39620,49

30701,27

39052,49

0

02 Buget local

I

142833,24

18693,45

10498,77

27705,67

31693,86

23093,08

31148,41

0

din care:

II

174528,67

18693,45

10549,77

36175,87

39534,61

30612,98

38961,99

0

51.02 Transferuri de capital

I

672,5

0

0

300

372,5

0

0

0

II

7208,73

0

51

1850

1973,25

1646,9

1687,58

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

786,08

0

775,01

11,07

0

0

0

0

II

786,08

0

775,01

11,07

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

786,08

0

775,01

11,07

0

0

0

0

II

786,08

0

775,01

11,07

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

16737,42

2,16

0

7883,9

8851,36

0

0

0

postaderare

II

16737,42

2,16

0

7883,9

8851,36

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

123637,24

18691,29

9723,76

19010,7

21970

23093,08

31148,41

0

II

128234,96

18691,29

9723,76

21488,42

22790

23693,08

31848,41

0

7103 Reparatii capitale

I

1000

0

0

500

500

0

0

0

II

21561,48

0

0

4942,48

5920

5273

5426

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii

ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

510,83

0

0

246,16

85,88

88,29

90,5

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

510,83

0

0

246,16

85,88

88,29

90,5

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOTA: Reprezinta sinteza fiselor obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII DIRECTOR EXECUTIV TOMORUG PETRU

JUDEȚUL_IASI_

MUNICIPIUL IASI

FORMULAR 14

I    - Credite de angajament

II    - Credite bugetare

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

CAPITOLUL 51 Autoritati publice si actiuni externe

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

10198,43

7038,13

0

803,9

1406,4

550

400

0

II

12255,43

7038,13

0

2510,9

1756,4

550

400

0

02 Buget local

I

10198,43

7038,13

0

803,9

1406,4

550

400

0

din care:

II

12255,43

7038,13

0

2510,9

1756,4

550

400

0

7101 Active fixe

I

9126,13

7038,13

0

250

888

550

400

0

II

11183,13

7038,13

0

1957

1238

550

400

0

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

10198,43

7038,13

0

803,9

1406,4

550

400

0

II

12255,43

7038,13

0

2510,9

1756,4

550

400

0

02 Buget local

I

10198,43

7038,13

0

803,9

1406,4

550

400

0

din care:

II

12255,43

7038,13

0

2510,9

1756,4

550

400

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

9126,13

7038,13

0

250

888

550

400

0

II

11183,13

7038,13

0

1957

1238

550

400

0

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

II

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la

31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

1450

0

0

150

350

550

400

0

II

3437

0

0

1787

700

550

400

0

02 Buget local

I

1450

0

0

150

350

550

400

0

din care:

II

3437

0

0

1787

700

550

400

0

7101 Active fixe

I

1450

150

350

550

400

II

3437

1787

700

550

400

08 Fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

II

0

II

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

II

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

d. cheltuieli privind consolidarile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

8748,43

7038,13

0

653,9

1056,4

0

0

0

II

8818,43

7038,13

0

723,9

1056,4

0

0

0

02 Buget local

I

8748,43

7038,13

0

653,9

1056,4

0

0

0

din care:

II

8818,43

7038,13

0

723,9

1056,4

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

72,3

53,9

18,4

postaderare

II

72,3

53,9

18,4

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

7676,13

7038,13

100

538

II

7746,13

7038,13

170

538

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

7103 Reparatii capitale

I

1000

500

500

II

1000

500

500

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII DIRECTOR EXECUTIV

TOMORUG PETRU

JUDEȚUL_IASI_

MUNICIPIUL IASI

FORMULAR 14

I    - Credite de angajament

II    - Credite bugetare

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

CAPITOLUL 54 Alte servicii publice generale

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

478,55

0

8,55

110

100

120

140

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

478,55

0

8,55

110

100

120

140

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

478,55

0

8,55

110

100

120

140

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

II

0

0

II

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

478,55

0

8,55

110

100

120

140

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la

31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

478,55

0

8,55

110

100

120

140

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

478,55

0

8,55

110

100

120

140

0

II

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

478,55

0

8,55

110

100

120

140

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la

31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

II

0

0

0

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

478,55

0

8,55

110

100

120

140

0

7101 Active fixe

I

0

II

478,55

8,55

110

100

120

140

II

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

postaderare

II

0

0

DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII DIRECTOR EXECUTIV

TOMORUG PETRU

JUDEȚUL_

Unitatea administrativ-teritoriala:________________________

Instituția publică:_

FORMULAR 14

I    - Credite de angajament

II    - Credite bugetare

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

CAPITOLUL 55 Tranzactii privind datoria publica

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

08 Fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

80 Alte surse

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la

31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

II

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

II

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

II

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

CAPITOL/

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

Cheltuieli

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

GRUPA/

EFECTUATE

preliminate

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

SURSA

până la 31.12.2011

2012

2014

2015

2016

anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

II

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana

I

II

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

II

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

I

II

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

II

0

0

7101 Active fixe

I

II

0

0

7103 Reparatii capitale

I

II

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

II

o o

55.01 Transferuri interne, din care:

I

II

o o

o o

o o

O o

o o

o o

o o

o o

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

II

o o

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

II

o o

550109 Programe ISPA

I

II

o o

550118 Alte transferuri curente interne

I

II

o o

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana

I

II

o o

550213 Programe de dezvoltare

I

II

o o

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

I

II

o o

75 Fond National de Dezvoltare

I

II

o o

7101 Active fixe

I

II

o o

7103 Reparatii capitale

I

II

o o

CAPITOL/

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

Cheltuieli

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

GRUPA/

EFECTUATE

preliminate

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

SURSA

până la 31.12.2011

2012

2014

2015

2016

anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

07 Credite interne

I

II

o o

o o

o o

O o

o o

o o

o o

o o

51.02 Transferuri de capital

I

II

o o

55.01 Transferuri interne, din care:

I

II

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

II

o o

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

II

o o

550109 Programe ISPA

I

II

o o

550118 Alte transferuri curente interne

I

II

o o

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana

I

II

o o

550213 Programe de dezvoltare

I

II

o o

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

I

II

o o

75 Fond National de Dezvoltare

I

II

o o

7101 Active fixe

I

II

o o

7103 Reparatii capitale

I

II

o o

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

08 Fonduri externe nerambursabile

I

II

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

51.02 Transferuri de capital

I

II

o o

55.01 Transferuri interne, din care:

I

II

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

II

o o

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

II

o o

550109 Programe ISPA

I

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

II

o o

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana

I

II

o o

550213 Programe de dezvoltare

I

II

o o

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

I

II

o o

75 Fond National de Dezvoltare

I

II

o o

7101 Active fixe

I

II

o o

7103 Reparatii capitale

I

II

o o

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

10 Venituri proprii

I

II

o o

o o

o o

O o

o o

o o

o o

o o

51.02 Transferuri de capital

I

II

o o

55.01 Transferuri interne, din care:

I

II

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

II

o o

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

II

o o

550109 Programe ISPA

I

II

o o

550118 Alte transferuri curente interne

I

II

o o

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana

I

II

o o

550213 Programe de dezvoltare

I

II

o o

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

I

II

o o

75 Fond National de Dezvoltare

I

II

o o

7101 Active fixe

I

II

o o

7103 Reparatii capitale

I

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

80 Alte surse

I

II

o o

o o

o o

O o

o o

o o

o o

o o

51.02 Transferuri de capital

I

II

o o

55.01 Transferuri interne, din care:

I

II

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

II

o o

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

II

o o

550109 Programe ISPA

I

II

o o

550118 Alte transferuri curente interne

I

II

o o

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana

I

II

o o

550213 Programe de dezvoltare

I

II

o o

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

I

II

o o

75 Fond National de Dezvoltare

I

II

o o

7101 Active fixe

I

II

o o

7103 Reparatii capitale

I

II

o o

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

II

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

II

O o

o o

o o

O o

o o

o o

o o

o o

02 Buget local

din care:

I

II

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

51.02 Transferuri de capital

I

II

o o

55.01 Transferuri interne, din care:

I

II

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

II

o o

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

II

o o

550109 Programe ISPA

I

II

o o

550118 Alte transferuri curente interne

I

II

o o

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana

I

II

o o

550213 Programe de dezvoltare

I

II

o o

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

I

II

o o

75 Fond National de Dezvoltare

I

II

o o

7101 Active fixe

I

II

o o

7103 Reparatii capitale

I

II

o o

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

06 Credite externe

I

II

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

51.02 Transferuri de capital

I

II

o o

55.01 Transferuri interne, din care:

I

II

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

II

o o

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

II

o o

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550109 Programe ISPA

I

II

o o

550118 Alte transferuri curente interne

I

II

o o

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana

I

II

o o

550213 Programe de dezvoltare

I

II

o o

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

I

II

o o

75 Fond National de Dezvoltare

I

II

o o

7101 Active fixe

I

II

o o

7103 Reparatii capitale

I

II

o o

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

07 Credite interne

I

II

o o

o o

o o

O o

o o

o o

o o

o o

51.02 Transferuri de capital

I

II

o o

55.01 Transferuri interne, din care:

I

II

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

II

o o

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

II

o o

550109 Programe ISPA

I

II

o o

550118 Alte transferuri curente interne

I

II

o o

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana

I

II

o o

550213 Programe de dezvoltare

I

II

o o

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

I

II

o o

75 Fond National de Dezvoltare

I

II

o o

7101 Active fixe

I

II

o o

7103 Reparatii capitale

I

0

CAPITOL/

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

Cheltuieli

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

GRUPA/

EFECTUATE

preliminate

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

SURSA

până la 31.12.2011

2012

2014

2015

2016

anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

08 Fonduri externe nerambursabile

I

II

o o

o o

o o

O o

o o

o o

o o

o o

51.02 Transferuri de capital

I

II

o o

55.01 Transferuri interne, din care:

I

II

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

II

o o

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

II

o o

550109 Programe ISPA

I

II

o o

550118 Alte transferuri curente interne

I

II

o o

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana

I

II

o o

550213 Programe de dezvoltare

I

II

o o

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

I

II

o o

75 Fond National de Dezvoltare

I

II

o o

7101 Active fixe

I

II

o o

7103 Reparatii capitale

I

II

o o

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

10 Venituri proprii

I

II

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

51.02 Transferuri de capital

I

II

o o

55.01 Transferuri interne, din care:

I

II

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

II

o o

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

II

o o

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550109 Programe ISPA

I

II

o o

550118 Alte transferuri curente interne

I

II

o o

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana

I

II

o o

550213 Programe de dezvoltare

I

II

o o

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

I

II

o o

75 Fond National de Dezvoltare

I

II

o o

7101 Active fixe

I

II

o o

7103 Reparatii capitale

I

II

o o

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

80 Alte surse

I

II

o o

o o

o o

O o

o o

o o

o o

o o

51.02 Transferuri de capital

I

II

o o

55.01 Transferuri interne, din care:

I

II

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

II

o o

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

II

o o

550109 Programe ISPA

I

II

o o

550118 Alte transferuri curente interne

I

II

o o

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana

I

II

o o

550213 Programe de dezvoltare

I

II

o o

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

I

II

o o

75 Fond National de Dezvoltare

I

II

o o

7101 Active fixe

I

II

o o

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

7103 Reparatii capitale

I

II

O o

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

l/ll

TOTAL

0

1

2=3+...+9

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

II

0

0

7101 Active fixe

I

II

0

0

7103 Reparații capitale

I

II

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

08 Fonduri externe nerambursabile

I

II

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

II

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

II

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

II

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare ne rambursabila

I

II

0

0

550109 Programe ISPA

I

II

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

II

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana

I

II

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

II

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

postaderare

I

II

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

II

0

0

7101 Active fixe

I

II

0

0

7103 Reparații capitale

I

II

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

10 Venituri proprii

I

II

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

II

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2011

Cheltuieli

preliminate

2012

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

anii ulteriori

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0