Hotărârea nr. 209/2013

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VLĂDICENI T141 Întocmit pentru extindere intravilan municipiul Iaşi şi construire complex ecumenic şi cimitir Mănăstirea Vlădiceni pe teren proprietate privată persoană juridică


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VLĂDICENI, T141

Întocmit pentru extindere intravilan municipiul Iași și construire complex ecumenic și cimitir Mănăstirea Vlădiceni pe teren proprietate privată persoană juridică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26.08.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 48298/28.05.2012 întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 997/10.04.2012;

Având în vedere cererea nr. 48298/28.05.2012, prin care Mănăstirea Vlădiceni

solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iasi, Zona Vlădiceni, T 141;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism - ședința din 29.05.2012;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Județean Iași nr. 16/PUZ/2013 ;

Având în vedere avizele obtinuțe și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 9/22.05.2012;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991, privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.

839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/199 ;

Având în vedere dispozitiile Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului si

urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996, privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, Zona Vlădiceni, T 141, întocmit pentru extindere intravilan municipiul Iași și construire complex ecumenic și cimitir Mănăstirea Vlădiceni pe teren proprietate privată persoana juridică. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 103220 mp.,conform titlului de proprietate nr. 183162/1994, 183137/1994.

Indicatori urbanistici: POT= max.30%, CUT= max.1, înălțimea maximă 12,00 m.

Anexa (planșa de reglementări urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Județean Iași, Serviciului Urbanism, Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliara, Mănăstirii Vlădiceni - Municipiul Iași, Zona Mănăstirea Vlădiceni și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Simona Elena Vrânceanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 209 din 26 august 2013

Total consilieri locali

27

Prezenti

23

Pentru

23

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 209 din 26 august 2013