Hotărârea nr. 205/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentelor-cadru de realizare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Iasi
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentelor-cadru de realizare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26.08.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 67138 din 18.07.2013 întocmit de către Direcția Tehnică si Investiții- Biroul Reglementare Transporturi Urbane, privind documentele-cadru de realizare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Iasi;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordinului Autoritatii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 263/2007, privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92 din 19 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

Având în vedere prevederile Ordinului Autoritatii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 272/2007, pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Având în vedere Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 1370/2007, privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului;

Având în vedere Contractul de credit semnat in data de 20 Februarie 2007 intre Municipiul Iasi (in calitate de Imprumutat) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (in calitate de finantator), avand ca obiect implementarea “Proiectului pentru infrastructura urbana Iasi”;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentele-cadru de realizare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Iasi, respectiv:

-Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Iasi, conform anexei nr. 1, care face parte parte integranta din prezenta hotarare.

-Se aprobă Caietul de sarcini, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

-Se aprobă Regulamentul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Iasi, conform anexei nr. 3, care face parte parte integranta din prezenta hotarare.

-Se aprobă Contractul cadru de delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Iasi, conform anexei nr. 4, care face parte parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Juridice, Directiei Tehnice si de Investitii, Directiei Economice si Finante Publice Locale, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Tehnica si Investitii, Directia Juridica, Directia Economica si Finante Publice Locale si Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Vranceanu Simona Elena


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 205 din 26 august 2013

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

23

Pentru

17

Împotrivă

2

Abțineri

9

4

3 / 3 la H.C.L. nr. 205 din 26 august 2013