Hotărârea nr. 20/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ


HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2013 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 5057/17.01.2013 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitările unităților de învățământ privind închirierea unor spații temporar disponibile;

Având în vedere dispozițiile Legii educației naționale nr. 1/2011;

Având în vedere H.C.L. 171/26.07.2012 privind modificarea Anexei 8 (Unitati de

invatamant) a H.C.L. 72/2011 de însusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat, și darea în administrare a terenurilor si cladirilor în care îsi desfasoara activitatea unitatile de învatamânt preuniversitar de stat catre Consiliile de Administratie ale acestora;

Având în vedere adresa 10307/29.01.2007 a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului- Cabinet Ministru;

Având în vedere dispozițiile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001, a administrației publice locale, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, art. 115, alin. 1, lit. (b), precum și art. 123, alin (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiilor aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ, cuprinse în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicesc Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ menționate în Anexa 1, să întocmească caietul de sarcini și să organizeze licitațiile publice cu respectarea legislației în vigoare. Din comisia de licitație vor face parte obligatoriu 2 reprezentanți ai Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Art.3 Bunurile cuprinse în Anexa nr.1 vor putea fi scoase la licitație numai după obținerea avizului conform a Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. In acest sens Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ au obligația de a efectua demersurile necesare pentru obținerea acestuia.

Art.4 Unitățile de învățământ cuprinse în Anexa 1 au obligația de a vira la bugetul local o cotă de 50 % din valoarea contractului de închiriere.

Art.5 Prețul minim de pornire la licitației va fi cel prevăzut prin hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale în vigoare.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Unităților de Învățământ cuprinse în Anexa nr. 1 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Unitățile de învățământ.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Laurentiu Năvodaru

9


Denisa Liliana Ionașcu


Total

consilieri

locali

27

Prezenti

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

Nr. 20 din 31 ianuarie 2013


MUNICIPIU

CONSILIULANEXA 1

la H.C.L. nr. 20 din 31 ianuarie 2013

Nr.

crt.

Denumirea

unitătii de

învățământ

Adresa

Spațiul de închiriat/suprafața

Tipul de activitate

1.

COLEGIUL TEHNIC STEFĂNESCU

Str. Socola nr. 51-53

- spațiu în suprafață de 22,23 mp (magazine-atelier 2), in incinta unității de învățământ

Birouri. Depozitare bunuri.

- spațiu în suprafață de 140,32 mp (fost atelier țesătorie);

Producție. Activități diverse.

- spațiu în suprafață de 35,00 mp (cameră cămin);

Birouri. Cursuri diverse.

Depozitare.

- spațiu în suprafață de 192,00 mp (fostă spălătorie);

Producție. Tipografie.

Depozitare.

- spațiu în suprafață de 294,85 mp (parter cantina, magazii);

Producție. Prestări servicii.

LICEUL TEORETIC VASILE

ALECSANDRI

Str. C. Negri nr. 50

- spațiu în suprafață de 16 mp , situat în incinta unității scolare

Comerț.

- spațiu în suprafață de 2 mp , situat în incinta unității scolare, parter

Amplasare automat de bauturi racoritoare

- spațiu în suprafață de 2 mp , situat în incinta unității scolare, et. I;

Amplasare automat de bauturi racoritoare

- spațiu în suprafață de 2 mp , situat în incinta unității scolare, et. II;

Amplasare automat de bauturi racoritoare

COLEGIUL TEHNIC DIMITIRE LEONIDA

B-dul Socola nr. 188190

Str. Cronicar Mustea

- sală de sport, suprafața 480 mp

Activități sportive (in afara orelor de curs ale unitatii scolare);

- teren tenis, suprafața 499 mp

Activități sportive (in afara orelor de curs ale unitatii scolare);;

- teren de sport, suprafața 2000 mp

Activități sportive (in afara orelor de curs ale unitatii scolare);;

- spațiu în suprafață de 112 mp, compus din 2 sali de clasa , în suprafață de 56 mp fiecare;

Cursuri diverse.

- spațiu în suprafață de 6 mp, situat în corpul

A de scoala, parter

Activitate de comerț cu amanuntul produse de patisserie, produse alimentare preambalate.

- spațiu în suprafață de 58 mp (sală de curs, corp B, et. 1)

Cursuri diverse.

- spațiu situate în incinta atelierului scolar, parter, suprafața 63,56 mp

Activitati diverse.

- spațiu situat în incinta atelierului scolar, laborator- parter, suprafața 287 mp

Cursuri diverse.

- spațiu situat în incinta atelierului scolar, laborator- parter, suprafața 113 mp

Activitati diverse.

- 9 spații ,situate în str. Cronicar Mustea cu suprafața totală de 386,25 mp, în incinta cantinei, parter

Activitati diverse. Birouri.

- 5 spații , situate în str. Cronicar Mustea cu suprafața totală de 1058 mp, in incinta cantinei, parter

Activitati diverse. Birouri.

- spațiu situat în incinta scolii , corp B, parter, compus din 6 săli de clasă, un hol, grup sanitar, birou, în suprafață de 400 mp

Cursuri diverse.

- spațiu situat în incinta scolii, corp B, parter, compus din camera, hol, grup sanitar, în suprafață de 30 mp

Activitati diverse.

- spațiu situat în corpul B, parter, suprafața 15 mp

Activitate de comerț cu amanuntul produse de patiserie, produse alimentare preambalate.

3/3 la H.C.L. nr. 20 din 31 ianuarie 2013