Hotărârea nr. 199/2013

HOTĂRÂRE privind alegerea presedintelui de sedinţă


MUNICIPIUL
HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.07.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico-Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iasi ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 393/202, privind Statutul aleșilor locali, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se alege în funcția de președinte de ședință a Consiliului Local al Municipiului Iași doamna consilier Simona Elena Vrânceanu, care va conduce lucrările sedințelor si va semna hotărârile adoptate pe o perioadă de 3 luni.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, doamnei consilier Simona Elena Vrânceanu și Instituției Prefectului Județului Iași ;

Art.3. Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 199 din 31 iulie 2013

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

17

Împotrivă

1

Abțineri

2

2 / 2 la H.C.L. nr. 199 din 31 iulie 2013