Hotărârea nr. 198/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea reorganizării Ateneului Tătăraşi completarea şi modificarea Regulamentului de Organizare şi Functionare precum şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2013


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea reorganizării Ateneului Tătărași, completarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Functionare precum și aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.07.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico - Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturala Invatamant - Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 69540/25.07.2013 întocmit de Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile;

Având în vedere solicitarea Ateneului Tătărași, nr. 68728/23.07.2013;

Având în vedere art. 3 din O.G. nr. 77/2013, privind din 26 iunie 2013 pentru

stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordine, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Ateneului Tătărași pentru anul 2013 în conformitate cu prevederile din Anexa I și II.

Art.2. Se aprobă modificările Regulamentului de Organizarea și Funcționare al Ateneului Tătărași în conformitate cu prevederile Anexei 3.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Serviciului Resurse Umane, Pregatire Profesionala si Secretariat, Biroului Programe de Finanțare a Societății Civile, Ateneului Tătărași Iași si Instituției Prefectului Judetului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Ateneul Tatarasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 198 din 31 iulie 2013

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 198 din 31 iulie 2013