Hotărârea nr. 189/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.07.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturală Învățământ - Culte ;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 66307/16.07.2013 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitările unităților de învățământ privind închirierea unor spații temporar disponibile;

Având în vedere Legea educației naționale nr. 1/2011;

Având în vedere H.C.L. 171/26.07.2012 privind modificarea Anexei 8 (Unitati

de invatamant) a H.C.L. 72/2011 de însusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat, precum și darea în administrare a terenurilor si cladirilor în care îsi desfasoara activitatea unitatile de învatamânt preuniversitar de stat catre Consiliile de Administratie ale acestora;

Având în vedere adresa 440/10.05.2013 a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Cabinet Secretar General;

Având în vedere Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiilor aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ, cuprinse în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicesc Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ menționate în Anexa 1, să întocmească caietul de sarcini și să organizeze licitațiile publice cu respectarea legislației în vigoare. Din comisia de licitație vor face parte obligatoriu 2 reprezentanți ai Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Art.3 Bunurile cuprinse în Anexa nr.1 vor putea fi scoase la licitație numai după obținerea, dupa caz, a avizului conform a Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. In acest sens Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ au obligația de a efectua demersurile necesare pentru obținerea acestuia.

Art.4 Unitățile de învățământ cuprinse în Anexa 1 au obligația de a vira la bugetul local o cotă de 50 % din valoarea contractului de închiriere.

Art.5 Prețul minim de pornire la licitației va fi cel prevăzut prin hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale în vigoare.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Unităților de Învățământ cuprinse în anexă și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Unitățile de Invățământ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 189 din 31 iulie 2013

Total consilieri locali

27

Prezenti

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

ANEXA 1

la HCL _______/____2013

Nr.

crt.

Denumirea

unitătii de

învățământ

Adresa

Spațiul de închiriat/suprafața

Tipul de activitate

1.

SCOAlA

GIMNAZIALA ION GHICA

Str. Primăverii nr.

8

- teren in curtea unitatii școlare, suprafața 15 mp;

Comert cu imprimate tipizate

- teren in curtea unitatii școlare, suprafata 15 mp;

Comert cu imprimate tipizate

- spatiu in inincta unitatii școlare, suprafata 5.24 mp;

Comert cu produse alimentare.

- spatiu situat in cladirea anexa/ fost atelier interscolar, suprafata 11.45 mp;

Diverse activitati.

- spatiu situat in cladirea anexa/ fost atelier interscolar, suprafata 82.25 mp;

Diverse activitati.

- spatiu situat in cladirea anexa/ fost atelier interscolar, suprafata 193.80 mp;

Productie

- spatiu situat in cladirea anexa/ fost atelier interscolar, suprafata 74.39 mp;

Diverse activitati.

- spatiu situat in cladirea anexa/ fost atelier interscolar, suprafata 53.68 mp;

Diverse activitati.

- spatiu situat in cladirea anexa/ fost atelier interscolar, suprafata 28.57 mp;

Diverse activitati.

- spatiu situat in cladirea anexa/ fost atelier interscolar, suprafata

40 mp;

Diverse activitati.

2.

SCOALA BOGDAN

PETRICEICU

HASDEU

Aleea M.

Sadoveanu nr. 41

- teren, corp A al unitatii scolare din str. Ion Creanga nr. 37, suprafata 15 mp

Amplasare chioscuri pentru desfacere produse de panificatie si patiserie.

- teren, corp B al unitatii scolare din str. Vasile Lupu nr. 56, suprafata 15 mp

Amplasare chioscuri pentru desfacere produse de panificatie si patiserie

- teren, corp C al unitatii scolare din str. Eternitate nr. 37, suprafata 15 mp

Amplasare chioscuri pentru desfacere produse de panificatie si patiserie

- teren, corp D al unitatii scolare din str. Ion Creanga nr. 131, suprafata 15 mp

Amplasare chioscuri pentru desfacere produse de panificatie si patiserie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

4 / 4 la H.C.L. nr. 189 din 31 iulie 2013