Hotărârea nr. 178/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Iaşi


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.06.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 48119/24.05.2013, intocmita de Serviciul Secretariat Consiliul Local, Arhiva-Dispozitii;

Avand in vedere amendamentul propus si aprobat in plenul sedintei consiliului local privind completarea art. 9 alin. 1 teza a doua a Regulamentului, care va avea urmatorul continut: „Mandatele presedintelui de sedinta nu pot fi consecutive, iar numarul acestora nu este limitat.”;

Avand in vedere amendamentul propus si aprobat in plenul sedintei consiliului local privind completarea art. 31 prima teza a Regulamentului, care va avea urmatorul continut: „Primarul participa obligatoriu la sedintele consiliului, fie

personal, fie prin inlocuitorul caruia i-a delegat exercitarea atributiilor sale in perioadele de absenta, si are dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi sau la oricare alta problema semnalata in

timpul sedintei fara a se limita la ordinea de zi.”;

Avand in vedere amendamentul propus si aprobat in plenul sedintei consiliului local privind modificarea art. 33 alin. 2, lit. c) a Regulamentului, care va avea urmatorul continut: „pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia”;

Avand in vedere amendamentul propus si aprobat in plenul sedintei consiliului local privind modificarea art. 33 alin. 2, lit. i) a Regulamentului, care va avea urmatorul continut: „asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora”;

Avand in vedere amendamentul propus si aprobat in plenul sedintei consiliului local privind completarea art. 33 alin. 2 cu litera t) a Regulamentului, care va avea urmatorul continut: „avizeaza pentru legalitate proiectele de hotarare ale Consiliului Local”;

Avand in vedere amendamentul propus si aprobat in plenul sedintei consiliului local privind modificarea art. 49 alin. 2 teza a doua a Regulamentului, care va avea urmatorul continut: „Proiectele de hotarare, insotite de avizul comisiilor de specialitate si de raportul compartimentelor de resort din aparatul propriu al executivului se introduc pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului intr-o sedinta viitoare a acestuia”;

Avand in vedere amendamentul propus si aprobat in plenul sedintei consiliului local privind completarea art. 51 alin. 1 teza a doua a Regulamentului, care va avea urmatorul continut: „Dezbaterea poate incepe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care o face de regula initiatorul.”;

Avand in vedere amendamentul propus si aprobat in plenul sedintei consiliului local privind completarea art. 51 alin. 2 teza a sasea a Regulamentului, care va avea urmatorul continut: „Presedintele de sedinta va urmari ca participarea la dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor de consilieri care solicita acest lucru.”;

Avand in vedere amendamentul propus si aprobat in plenul sedintei consiliului local privind modificarea art. 35 a Regulamentului, care va avea urmatorul continut: “Proiectele de hotarari trebuie sa fie insotite de o expunere de motive, sa fie redactate in forma proprie unui act normativ, pe articole si, dupa caz, pe capitole si sectiuni.”;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 247/2002,

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere prevederile O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 36 alin 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Iași, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Incepand cu data prezentei, orice dispozitie contrara prevederilor prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, directiilor din cadrul Primariei Municipiului Iasi, consilierilor locali in functie și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Secretariatul Consiliului Local, Arhiva-Dispozitii.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Boisteanu Paul Corneliu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 178 din 27 iunie 2013

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Anexa nr. 1 la HCL nr. 178/2013


Consiliul local Iași

Regulamentul de organizare și funcționare

CUPRINS

CAPITOLUL I.

Dispoziții generale

CAPITOLUL II.

Constituirea consiliului local al Municipiului Iași

CAPITOLUL III. Organizarea Consiliului Local al Municipiului Iași Secțiunea 1 Președintele de ședință Secțiunea a - 2 -a Alegerea viceprimarilor Secțiunea a - 3 -a Comisiile de specialitate Secțiunea a - 4 -a Primarul Municipiului Iasi Secțiunea a - 5 -a Secretarul Municipiului Iasi

CAPITOLUL IV. Funcționarea consiliului local

Secțiunea 1

Elaborarea proiectelor de hotarari

Secțiunea a-2-a

Inițierea proiectelor de hotarare de catre cetateni

Secțiunea a- 3-a

Desfășurarea ședințelor

Secțiunea a- 4-a

Procedura de vot

CAPITOLUL V.

Întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor locali

CAPITOLUL VI.

Exercitarea mandatului de consilier

Sectiunea 1

Dispozitii generale

Sectiunea a - 2- a

Drepturile consilierilor locali

Sectiunea a - 3- a

Obligațiile consilierilor locali

Sectiunea a - 4- a

Răspunderea consilierilor locali

Sectiunea a - 5- a

Încetarea mandatului consilierului local

CAPITOLUL VII.

Dispoziții finale

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1.

(1)    Administrația publică în Municipiul Iași se organizează și funcționează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilitații autorităților administrației publice locale, legalității și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor de interes deosebit.

(2)    Autonomia locală este numai administrativă și financiară și reprezintă dreptul și capacitatea efectivă a autorităților publice locale de a soluționa și gestiona în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice, pe baza și în limitele prevăzute de lege.

(3)    Municipiul Iași este persoana juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu și are initiativă în tot ceea ce privește administrarea intereselor publice locale, exercitandu-și, în condițiile legii, autoritatea pe teritoriul administrativ delimitat prin lege.

(4)    Consiliul local al Municipiului Iași este autoritatea deliberativă a administrației publice, care funcționează autonom, asigură realizarea autonomiei locale și rezolvarea treburilor publice în municipiu, în condițiile prevăzute de lege.

(5)    În scopul respectării legalității și asigurării condițiilor optime pentru desfășurarea activității, se adoptă următoarele norme, care constituie regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local al Municipiului Iași.

CAPITOLUL II

Constituirea consiliului local al Municipiului Iași

Art. 2.

Consiliul Local al Municipiului Iași este compus din consilieri locali aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, de către cetățenii cu drept de vot din Municipiul Iași, în condițiile Constituției și Legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Art. 3.

Numărul consilierilor se stabilește prin ordin al prefectului județului Iași, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(1)    Constituirea consiliului local se face în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 38 din Legea nr. 334/2006, privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Convocarea consilierilor declarați aleși, la ședința de constituire a consiliului, se face de către prefectul județului, prin ordin. La ședința de constituire participă prefectul sau reprezentantul acestuia, precum și primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

(2)    La ședința de constituire a consiliului local, prezența consilierilor locali declarați aleși de către biroul electoral de circumscripție este obligatorie, cu excepția cazurilor în care absența este temeinic motivată.

(3)    Absența consilierilor locali de la ședința de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a facut imposibilă prezenta acestora, a unei deplasări în străinatate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forță majoră.

(4)    Ședința este legal constituită dacă participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor declarați aleși. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, ședința va fi organizată, în aceleași condiții, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleași condiții.

(5)    În situația în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenței, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleși care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceștia nu pot fi înlocuiți de supleanții înscriși pe listele de candidați respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condițiile Legii privind alegerea autorităților administrației publice locale.

(6)    Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanța de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanței este definitivă și irevocabilă.

Art. 5.

(1)    Ședința de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia.

(2)    Prefectul sau reprezentantul acestuia îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum și pe cei 2 asistenți ai acestuia să preia conducerea lucrărilor ședinței. Asistenți ai președintelui de vârstă vor fi desemnați cei mai tineri consilieri.

(1)    După preluarea conducerii ședinței, de regulă se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleșilor locali, iar secretarul municipiului Iași prezintă președintelui de vârstă și asistenților acestuia dosarele consilierilor locali declarați aleși, inclusiv ale supleanților de pe lista, astfel cum au fost înaintate de biroul electoral de circumscripție. Dosarele vor fi însoțite de opțiunile scrise ale consilierilor locali aleși care ocupă funcții ce devin, potrivit legii, incompatibile cu exercitarea mandatului de consilier local.

(2)    Consilierii locali pot să se constituie în grupuri, în funcție de partidele sau alianțele politice pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin trei. Consilierii locali care nu îndeplinesc aceste condiții pot constitui un grup prin asociere.

(3)    Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorității membrilor grupului.

(4)    Consilierii locali independenți pot constitui un grup separat în măsura în care sunt în număr de cel putin trei. Este interzisă asocierea consilierilor independenți la grupurile partidelor politice. Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au intrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puțin un consilier. În cazul fuzionării a două sau mai multe partide care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, acestea pot forma un grup distinct.

Art. 7.

(1)    Pentru validarea mandatelor, consiliul local alege prin vot deschis, dintre membrii săi, pe întreaga durata a mandatului, o comisie de validare alcatuită din 5 consilieri locali. La stabilirea componenței acestei comisii se va respecta, pe cât posibil, configurația politică rezultată în urma alegerilor locale.

(2)    Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual prin votul deschis al majorității consilierilor locali prezenți la ședința de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în Hotărârea nr. 1.

(3)    Comisia de validare alege dintre membrii sai un președinte si un secretar prin votul deschis al majoritații membrilor ei prezenți.

(4)    Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de președintele de vârstă, și propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor. În acest scop se încheie un process - verbal al cărui model este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(5) Daca primarul, al carui mandat a fost validat, a fost ales si consilier si opteaza pentru functia de primar sau daca consilierii care detin functii incompatibile opteaza in scris pentru renuntarea la functia de consilier, va fi examinat in vederea validarii, dosarul supleantului, respectiv supleantilor de pe aceeasi lista, in ordinea in care cei in cauza au fost inscrisi pe lista de candidati.

(6) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier local numai în cazul în

care se constata încălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului local s-a făcut prin frauda electorală, constatată în condițiile Legii privind alegerea autorităților administrației publice locale.

(7)    Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorității consilierilor locali prezenți la ședința. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot. Consilierii care lipsesc motivat la ședința de constituire pot fi validați sau invalidați în lipsa.

(8)    În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat mandatul primului supleant pe listă.

(9)    Rezultatul validarii mandatelor se consemnează în Hotararea nr. 2 care se comunică de îndată consilierilor locali care au absentat motivat.

(10)    Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți de la ședință, de la comunicare.

Art. 8.

(1)    Consilierii locali, ale caror mandate au fost validate, depun în fața consiliului local urmatorul jurământ în limba romană” Jur sa respect Constituția și legile tării și să fac, cu buna credință, tot ceea ce stă în puterile și în priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Iași. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

(2)    Jurământul se depune după urmatoarea procedură: secretarul municipiului Iași va da citire jurământului, după care consilierii locali validați se vor prezenta, în ordine alfabetică, în fața unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituție și Biblia. Consilierul local va pune mâna stângă atât pe Constituție cât și, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunța cuvântul "jur", după care va semna jurământul de credință, care va fi imprimat pe un formular special. Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.

(3) Consilierii locali pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.

(4)    Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept fapt care se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

(5)    În cazul în care consilierul local declarat ales renunță la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validarii mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianței politice sau a alianței electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice și alianțele politice confirmă în scris apartenența la partid a consilierului în cauză, în condițiile prevederilor art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanți, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parțiale pentru completare, în termen de 90 de zile.

(6)    Consiliul local se declară legal constituit dacă majoritatea consilierilor locali validați au depus jurământul. Constituirea consiliului local se constată prin Hotărârea nr. 3 adoptată cu votul majorității consilierilor locali validați.

(7)    Prevederile referitoare la validarea sau invalidarea mandatelor se aplica în mod corespunzător si supleantilor validati dupa sedinta de constituire, in tot cursul mandatului.

CAPITOLUL III

Organizarea Consiliului Local al Municipiului Iași

SECTIUNEA 1

Președintele de ședință

Art. 9.

(1)    Daca legea nu prevede altfel, după declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție, un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult trei luni, care va conduce ședințele consiliului și va semna hotărârile adoptate de acesta. Mandatele presedintelui de sedinta nu pot fi consecutive, iar numarul acestora nu este limitat.

(2)    Propunerile de candidaturi vin din partea consilierilor locali sau grupurilor de consilieri. Dacă a fost ales un președinte de ședință, celelalte candidaturi se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

(3)    Consilierul local ales președinte de ședință poate fi schimbat din funcție la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali, cu votul majorității consilierilor locali în funcție.

(4)    Rezultatul alegerii primului președinte de ședință se consemnează în Hotărârea nr. 4.

(5)    Hotărârile 1 - 4 se semnează de președintele de vârstă și de cei 2 asistenți ai acestuia și se contrasemnează de secretarul municipiului. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acțiuni în justiție, cu excepția Hotărârii nr. 2.

(6)    După alegerea președintelui de ședință acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.

Art. 10.

Președintele de sedinta exercită următoarele atribuții principale:

a)    conduce ședințele consiliului local;

b)    supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri împreună cu propunerile rezultate în urma dezbaterilor,

c)    asigură numărarea voturilor și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra și a abținerilor;

d)    semnează hotărârile adoptate de consiliul local, precum și anexele acestora care fac parte integrantă din hotărâre, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, procesul-verbal al ședinței, precum și dosarele de ședință; dacă președintele de ședință lipsește sau refuză semnarea hotărârilor adoptate, a procesului verbal de ședință ori a dosarelor de ședință, acestea vor fi semnate de 3 - 5 consilieri, stabiliți prin grija secretarului municipiului;

e)    asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare a ședințelor;

f)    supune votului consilierilor orice problemă care intră în competența de soluționare a consiliului;

g)    aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute de statutul aleșilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni;

h)    poate oferi invitaților și persoanelor care participă din proprie initiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, cu acordul majorității consilierilor locali prezenți;

i)    Președintele de ședință îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de prezentul regulament-cadru sau însărcinări date de consiliul local.

SECȚIUNEA a - 2 -a

Alegerea viceprimarilor

Art. 11.

(1)    Consiliul local al municipiului Iași alege din rândul membrilor săi doi viceprimari.Viceprimarii sunt subordonații primarului și înlocuitorii de drept ai acestuia, cărora primarul le poate delega atribuțiile sale.

(2)    Viceprimarii sunt aleși cu votul majorității consilierilor locali în funcție, din rândul membrilor consiliului local. Alegerea se face prin vot secret.

(3)    Propunerea de candidați pentru alegerea viceprimarilor, se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri. Candidatura trebuie acceptata de către cei în cauză si, dupa caz, de grupul de consilieri din care face parte candidatul, prin declarație orală în plenul ședinței. Secretarul va înregistra în procesul verbal de ședintă propunerile de candidați acceptate.

(4)    După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele

de vot.

(5)    Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, conform următoarei proceduri: intrând în cabină, pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dreptul numelui/numelor celui/celor pe care dorește să îl/să îi voteze.

(6)    Votul este nul în cazurile în care cuvantul “DA” a fost înscris în dreptul a mai mult de doi candidați sau dacă nu a fost înscris în dreptul nici unui candidat.

(7)    În cursul votării nu se acordă dreptul de a lua cuvantul.

(8)    Numărătoarea voturilor și consemnarea rezultatului votării într-un proces-verbal vor fi realizate de comisia de validare, cu sprijinul secretarului municipiului.

(9)    Este declarat viceprimar candidatul care a obținut votul majorității consilierilor în

funcție.

(10)    În situația în care se aleg 2 viceprimari, sunt declarați aleși primii 2 candidați care au obținut votul majorității consilierilor în funcție.

(11)    În situația în care numarul necesar de voturi nu a fost întrunit de unul sau de ambii candidați, se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeași ședință, la care vor participa candidații situați pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obținut cel mai mare număr de voturi.

În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai

candidații care se află în această situație. Va fi declarat ales candidatul care a obținut cele mai multe voturi.

Art. 13.

Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local.

Art. 14.

(1)    Pe durata exercitării mandatului, viceprimarii își păstrează statutul de consilier local, fară a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut.

(2)    Schimbarea din funcție a viceprimarilor se poate face de consiliul local, prin hotărare adoptată cu votul majorității consilierilor locali în funcție, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție.

(3)    Durata mandatului constituie vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite.

(4)    Pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales duce la încetarea de drept a mandatului de viceprimar și, implicit, a aceluia de consilier local.

Art. 15.

Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarilor, fără vreo altă formalitate.

SECȚIUNEA a - 3 -a

Comisiile de specialitate

Art. 16.

(1) După constituire consiliul local stabilește și organizează comisii de specialitate pe următoarele domenii de activitate:

-economico și financiară;

-juridic și de disciplină;

-amenajare a teritoriului și urbanism;

-muncă și protecție sociala;

-tineret și sport;

-protecția mediului, turism și agricultură;

-social - cultural, învățământ, culte;

-sănătate, familie, protecție copii.

(2)    Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora și numărul de membri se stabilesc de către consiliul local, în funcție de specificul local și nevoile activității sale.

(3)    Fiecare dintre aceste comisii este constituită dintr-un număr impar de membri, de regulă 5-9 membri. Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii. Numărul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenți din fiecare comisie de specialitate se stabilește de către consiliul local, respectându-se, pe cât posibil, configurația politică rezultată în urma alegerilor locale.

(4)    Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de către fiecare grup de consilieri locali, iar a consilierilor locali independenți de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor profesională și domeniul în care iși desfășoara activitatea.

(5)    În funcție de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1 - 3 comisii de specialitate.

(6)    Prin hotărâre a consiliului local adoptata cu votul majoritatii consilierilor locali in functie poate fi modificat numărul comisiilor de specialitate, numărul membrilor comisiei, precum și componența nominală a acestora.

Art. 17.

(1)    Comisiile de specialitate își aleg câte un președinte și un secretar, prin vot deschis.

(2)    Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezența majorității membrilor și iau hotărâri cu votul majorității membrilor lor.

(3)    Votul în comisii este de regulă deschis. În anumite situații, comisia poate hotări ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz și modalitatea de exprimare a acestuia.

(4)    Comisia poate invită să participe la ședințele sale specialiști din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, în special de la unitățile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la ședințele comisiei și consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei. Comisia poate invita si alte persoane sa participe la dezbateri.

(5)    Persoanele invitate pot fi audiate in cadrul comisiei, dar nu au dreptul de a participa la

vot.

(6)    Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.

(7)    Comisia poate hotăre ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfășoare cu ușile închise.

(1)    Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

a)    analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;

b)    se pronunță asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;

c)    întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pot propune amendamente la proiectele de hotarari, pe care le prezintă consiliului local.

(2)    Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(3)    Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public de către secretarul Municipiului Iași prin intermediul secretariatului tehnic.

Art. 19.

(1)    Președintele comisiei de specialitate are următoarele atribuții principale:

a)    asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local și cu celelalte comisii;

b)    convoacă ședințele comisiei;

c)    conduce ședințele comisiei;

d)    propune ca la lucrările comisiei să participe și alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;

e)    participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanță pentru comisia pe care o conduce;

f)    susține în ședințele de consiliu avizele formulate de comisie;

g)    anunță rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;

h)    reprezintă comisia în relația cu executivul, în problemele legate de domeniul de activitate al acesteia;

i)    asigură menținerea ordinii în ședintele comisiei avand aceleasi drepturi ca și președintele de ședință, putând aplica sancțiunile prevăzute de art. 57 alin 1, lit a-d din Statutul aleșilor locali.

(2)    Președintele comisiei îndeplinește orice alte atribuții referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Art. 20.

(1) Secretarul comisiei îndeplinește următoarele atribuții principale:

a)    efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a membrilor comisiei;

b)    numără voturile și îl informează pe președinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri și asupra rezultatului votării;

c)    asigură redactarea avizelor și proceselor-verbale etc.;

d)    in caz de absenta, președintele poate delega exercitarea atribuțiilor sale secretarului comisiei.

(2) Secretarul comisiei îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către președinte.

Art. 21.

(1)    Convocarea ședințelor comisiei se face de către președintele acesteia, de regula cu cel puțin 3 zile înainte.

(2)    Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea președintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3)    Participarea membrilor comisiei la ședințele acesteia este obligatorie.

(4)    În caz de absență la ședința comisiei de bază consilierului în cauză nu i se acordă indemnizație de ședință. Dacă absențele continuă, fără a fi motivate, președintele comisiei poate aplica sancțiunile prevăzute în competența sa de Statutul aleșilor locali sau poate propune consiliului înlocuirea lui din comisie.

Art. 22.

(1)    Ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară, de regulă, înaintea ședințelor consiliului, atunci când ordinea de zi a ședinței acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

(2)    Proiectele de hotarare sunt repartizate comisiilor de specialitate de catre presedintele de sedinta cu sprijinul secretarului municipiului.

Art. 23.

(1)    Consilierii si grupurile de consilieri pot prezenta amendamentele la comisiile de specialitate care dezbat proiectele de hotarari, pana inclusiv în ziua stabilită pentru avizare.

(2)    Amendamentele de fond, care exced raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local vor fi insotite de un supliment de raport.

(3)    Amendamentele se depun în scris sau se sustin oral, motivat și sub semnatura inițiatorului, după caz, și se înregistrează la secretarul comisiei de specialitate.

(1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei,

președintele sau secretarul acesteia va face în cadrul ședinței o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de inițiator.

(2)    Secretarul comisiei sau un alt membru desemnat de presedinte va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor și a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenți.

(3)    Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele și propunerile acceptate, cât și cele respinse și vor fi înaintate secretarului Municipiului, de regulă cu cel putin 24 de ore înainte de desfășurarea ședintei ordinare de consiliu și cel târziu până la începerea ședinței, în cazul ședintelor extraordinare.

(4)    Secretarul Municipiului, prin grija Secretariatului Tehnic, înregistrează și arhivează Avizele comisiilor în dosare special constituite pentru fiecare comisie.

Art. 25.

Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situații comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz și modalitatea de exprimare a acestuia.

Art. 26.

(1)    Lucrările ședințelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea ședinței procesul-verbal va fi semnat de către președintele și secretarul comisiei.

(2)    Președintele poate încuviința ca procesele-verbale ale ședințelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la ședință, cu excepția proceselor-verbale întocmite în ședințele ale căror lucrări s-au desfășurat cu ușile închise.

Art. 27.

Dacă în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificări de fond în conținutul proiectului, președintele de ședință poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.

Art. 28.

(1) Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză și verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.

(2)    Componența nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele și tematica activității acestora, perioada în care vor lucra și mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

(3)    Comisia de analiză și verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei sau verificării si va fi insoțit de documentele doveditoare pe baza carora sunt intemeiate concluziile.

Art. 29.

Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți, precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărârea nr. 6 a consiliului local.

SECȚIUNEA a 4-a

5

Primarul Municipiului Iasi

Art. 30.

(1)    După preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către președintele de ședință se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul desemnat de președintele judecătoriei prezintă în fața consiliului local hotărârea de validare. Validarea mandatului de primar urmeaza procedura prevazuta de art. 58 din Legea 215/2001, cu modificari si completari ulterioare.

(2)    In cazul in care procedura de validare a mandatului candidatului declarat castigator la alegerile pentru functia de primar nu a fost finalizata pana la sedinta de constituire a consiliului local, rezultatul validarii se prezinta consiliului local intr-o sedinta extraordinara, convocata, prin ordin, de catre Prefectul judetului Iasi.

(3)    După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul in fata consiliului

local.

(4)    După depunerea jurământului primarul intră în exercițiul de drept al mandatului, indeplinind o functie de autoritate publica.

(5)    Pe timpul desfasurarii lucrarilor consiliului local, primarul va ocupa în sala de ședințe un loc distinct.

Primarul participă obligatoriu la ședințele consiliului, fie personal, fie prin înlocuitorul caruia i-a delegat exercitarea atribuțiilor sale in perioadele de absenta, și are dreptul să își exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi sau la oricare alta problema semnalata in timpul sedintei fara a se limita la ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de ședință.

Art. 32.

Primarul reprezinta unitatea administrativ teritoriala si consiliul local in justitie. Primarul poate imputernici un consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau, in conditiile legii, un avocat care sa reprezinte interesele unitatii administrativ-teritoriale precum si ale consiliului local sau primarului in justitie.

SECȚIUNEA a-5-a

5

Secretarul Municipiului Iasi

Art. 33.

(1)    Secretarul Municipiului Iasi este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice si se bucura de stabilitate in functie.

(2)    Secretarul municipiului participă în mod obligatoriu la ședințele consiliului. Secretarului îi revin următoarele atribuții:

a)    asigură gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, precum si intre acestia si prefect;

b)    asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie, prin grija secretariatului consiliului local;

c)    pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia;

d)    acorda primarului, viceprimarilor, consilierilor locali si cetatenilor, sprijin si asistenta de specialitate in desfasurarea activitatii, cat si la redactarea proiectelor de hotarare;

e)    asigură efectuarea lucrărilor de secretariat, comunica ordinea de zi prin intermediul secretariatului consiliului local si a Centrului de Informatii pentru Cetateni, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local pe care il pune la dispozitie consilierilor locali inaintea fiecarei sedinte si il afiseaza la sediul primariei si, dupa caz, pe pagina de internet a institutiei;

f) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;

g) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de

sedinta;

h)    informează pe președintele de ședință cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

i)    asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;

j)    urmărește ca la deliberare și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierul, care fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al-4-lea inclusiv, are un interes personal in problema supusa dezbaterilor consiliului local. Îl informează pe președintele de ședință cu privire la asemenea situații și face cunoscut faptul ca hotararile adoptate de consiliul local cu incalcarea dispozitiilor art 33 alin 1 lit j) din prezentul regulament sunt nule de drept;

k)    prezintă în fața consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;

l)    contrasemnează, în condițiile legii și ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;

m)    poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local;

n)    asigură transparența si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a hotararilor adoptate in conditiile legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

o)    organizează arhiva și evidența statistica a hotararilor consiliului local si dispozitiilor primarului și eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;

p)    confirma autenticitatea copiilor cu inscrisurile originale emise sau adoptate de autoritatile administratiei publice locale;

r)    va comunica, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale;

s)    Secretarul îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului, prin dispozitia primarului sau insarcinari date de consiliul local, acestea din urma pot privi buna organizare și desfășurare a ședințelor consiliului;

t) avizeaza pentru legalitate proiectele de hotarare ale consiliului local.

(3)    Atribuția prevăzută la alin. (2) lit. r) poate fi delegată de către secretarul municipiului unuia dintre ofițerii de stare civilă.

(4)    Primarul va urmări îndeplinirea acestor atribuții de către secretarul municipiului sau, după caz, de către ofițerul de stare civilă delegat.

CAPITOLUL IV

Funcționarea consiliului local

5

SECȚIUNEA 1

5

Elaborarea proiectelor de hotarari

Art. 34.

Proiectele de hotarari pot fi propuse de consilierii locali, de primar, viceprimari sau de cetateni. Redactarea proiectelor se face de regula de catre cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art. 35.

Proiectele de hotarari trebuie sa fie insotite de o expunere de motive, sa fie redactate in forma proprie unui act normativ, pe articole si, dupa caz, pe capitole si sectiuni.

Art. 36.

Secretarul va infiinta un registru special, de regulă în format electronic, pentru înregistrarea proiectelor de hotărâri inițiate, care va cuprinde data depunerii, compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului carora le-au fost repartizate, respectiv comisiile de specialitate carora le-au fost transmise spre dezbatere si avizare si data depunerii rapoartelor acestora. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se trimit materialele spre analiza se face de catre primar impreuna cu secretarul.

Art. 37.

Proiectele de hotarare cu caracter normativ, insotite de expunerile de motive vor fi transmise, prin grija secretariatului consiliului local , la persoana responsabila pentru relatia cu societatea civila desemnata de catre primarul municipiului Iasi, care il va inregistra intr-un registru special constituit.

După primirea proiectului de hotărâre, persoana responsabila pentru relatia cu societatea

civila va redacta anunțul cu privire la elaborarea lui, pe care îl va afișa la sediu, într-un spațiu accesibil publicului, il va insera pe site-ul consiliului local si il va transmite catre mass-media locala cu 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de către Consiliul Local.

Art. 39.

Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu relevanta asupra mediului de afaceri este transmis de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevazut la art. anterior.

Art. 40.

Anunțul va cuprinde nota de fundamentare, expunerea de motive sau, după caz, referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

Art. 41.

Persoana responsabila pentru relatia cu societatea civila va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații.

Art. 42.

Persoanele interesate pot depune la persoana responsabila pentru relația cu societatea civila propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare referitoare la proiectele de hotarari in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului, care vor fi comunicate compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului pentru a se pronunta cu privire la acestea.

Art. 43.

Proiectul de act normativ se transmite spre analiză și avizare comisiilor de specialitate numai după definitivare, pe baza observațiilor și propunerilor formulate si analizate potrivit art. anterior si se supune apoi spre aprobare consiliului local.

Art. 44.

În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfășoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizate. Autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuție.

Art. 45.

În cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public,

proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare.

SECȚIUNEA a - 2-a

5

Inițierea proiectelor de hotarare de catre cetateni

Art. 46.

(1)    Cetatenii cu domiciliul in municipiul Iasi pot propune consiliului local, spre dezbatere si adoptare, proiecte de hotarare.

(2)    Promovarea unui proiect de hotarare poate fi initiată de unul sau mai multi cetateni cu drept de vot, daca acesta este sustinut prin semnaturi de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a municipiului Iasi.

Art. 47.

(1)    Initiatorii depun la secretarul municipiului Iasi forma propusa pentru proiectul de hotarare. Proiectul va fi afisat spre informare publica prin grija secretarului.

(2)    Initiatorii asigura intocmirea listelor de sustinatori pe formulare puse la dispozitie de secretarul municipiului Iasi.

(3)    Listele de sustinatori vor cuprinde numele, prenumele si domiciliul, seria si numarul actului de identitate si semnaturile sustinatorilor.

(4)    Listele de sustinatori pot fi semnate numai de cetatenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza municipiului Iasi.

Art. 48.

Dupa depunerea documentatiei si verificarea acesteia de catre secretarul municipiului Iasi, proiectul de hotarare va urma procedurile prevazute de prezentul regulament.

SECȚIUNEA a - 3 - a

5

Desfășurarea ședințelor

Art. 49.

(1) Ordinea de zi a ședințelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităților subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declarațiilor politice, întrebări, interpelări și alte probleme care se supun dezbaterii consiliului. Timpul total destinat declarațiilor politice, întrebărilor și interpelărilor nu poate depăși o oră și se acordă înainte de începerea dezbaterilor, numai în cadrul ședințelor ordinare a Consiliului Local. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitației de ședință transmise consilierilor și se aduce la cunoștință locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate, inclusiv prin afisare la sediul primariei, intr-un loc vizibil.

(2)    Proiectul ordinii de zi se întocmește la propunerea primarului, in cazul sedintelor ordinare, respectiv a primarului sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului, care au cerut intrunirea consiliului, in cazul sedintelor extraordinare. Proiectele de hotarare, insotite de avizul comisiilor de specialitate si de raportul compartimentelor de resort din aparatul propriu al executivului se introduc pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului intr-o sedinta viitoare a acestuia.

(3)    Proiectele de hotarari se inscriu pe ordinea de zi, de regula, prin mentionarea titlului si al initiatorului.

(4)    Convocarea consiliului local se face in scris, prin intermediul secretarului, cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare si cu cel putin 3 zile inainte de sedintele extraordinare. Actul de convocare este actul administrativ emis de primarul municipiului Iasi, care cuprinde, in partea dispozitivă, ordinea de zi a sedinței, precum si data, ora si locul desfasurarii sedintei.

(5)    Actului administrativ de convocare se comunică consilierilor locali prin posta electronica, prin afisarea acestuia pe site-ul propriu și la sediul consiliului local, fapt care se consemneaza în procesul verbal de afișare întocmit prin grija Centrului de Informatii pentru Cetateni, și prin mass media locală după caz.

(6)    Invitațiile de participare la ședinte se transmit consilierilor locali prin poșta electronică. Odata cu invitația de a participa la ședință sunt puse la dispozitia consilierilor locali toate materialele inscrise pe ordinea de zi, atat in original, spre consultare la secretariatul tehnic al consiliului local, cat si în copie, de regula prin posta electronica sau în funcție de opțiunea exprimată a consilierilor locali.

(7)    Ordinea de zi, data, ora si locul desfasurarii sedintelor se aduc la cunostinta locuitorilor municipiului prin afișare la sediul autorității publice, prin grija Centrului de Informatii pentru Cetateni, prin inserare pe site-ul propriu și se transmit către mass-media, cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurare;

(8)    Proiectul ordinii de zi se aprobă de catre consiliul local la propunerea celui care a cerut intrunirea consiliului, propunere supusa votului consilierilor prin intermediul presedintelui de sedinta. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amanate pana la sedinta urmatoare si numai cu votul majoritatii consilierilor locali prezenti. Scoaterea unui proiect de hotarare de pe ordinea de zi se poate face numai cu acordul initiatorului sau daca nu întrunește condițiile prevăzute la art. 44 din Legea 215/2001. Inițiatorul proiectului de hotărâre sau altor propuneri le poate retrage sau poate renunța în orice moment la sustinerea lor.

(9)    Proiectele de hotărâri și celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze înscrise pe ordinea de zi pot fi dezbatute in plenul consiliului numai dacă sunt însoțite de rapoartele comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop și de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Raportul compartimentului de resort este elaborat in termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului și se depune la secretarul unității administrativ-teritoriale, înainte de întocmirea raportului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie. Daca rapoartele nu sunt intocmite in termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului, acestea se considera implicit favorabile.

(10)    In cuprinsul prezentului regulament, orice referire la avizul comisiei de specialitate va fi interpretata ca o referire la raportul comisiei de specialitate si invers.

Art. 50.

(1)    Consilierii sunt obligați să fie prezenți la lucrările consiliului și să își înregistreze prezența în evidența ținută de secretar.

(2)    Consilierul care nu poate lua parte la ședință este obligat să aducă la cunoștință această situație președintelui de ședință sau secretarului unității administrativ-teritoriale.

Art. 51.

(1)    Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea poate începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face de regulă inițiatorul. Apoi, dupa caz, se dă cuvântul președintelui comisiei de specialitate și șefului compartimentului care a întocmit raportul.

(2)    Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Pot fi formulate amendamente in plen. Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Președintele de ședință va urmări ca participarea la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri care solicita acest lucru. În cazul unor probleme deosebite se poate aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcție de mărimea acestuia.

Art. 52.

(1) Persoana care prezideaza sedinta publica ofera invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa la sedinta posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, in conditiile art. 10 lit. h) din prezentul regulament, aceste puncte de vedere avand valoare de recomandare.

(2) Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze luarile de cuvant.

Art. 53.

(1) Presedintele de sedinta va permite oricand unui consilier sa raspunda unei probleme de ordin personal sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2) Prevederile alin (1) se aplica si in cazul in care se cere cuvantul in probleme privitoare la regulament.

Art. 54.

Președintele de ședință sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuțiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor prezenti.

Art. 55.

(1)    Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală.

(2)    Se interzic convorbirile telefonice în timpul sedintelor de consiliu.

Art. 56.

(1)    În cazul în care desfășurarea lucrărilor este perturbată, președintele de ședință poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancțiunile stabilite de Statutul aleșilor locali în competența sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancțiuni corespunzătoare.

(2)    Persoanele care asista la sedintele publice, invitate sau din proprie initiativa, trebuie sa respecte prevederile prezentului regulament. In cazul în care președintele de ședință constată ca o persoană a încălcat regulamentul va dispune avertizarea și, în ultima instantă, evacuarea acesteia.

(3)    În cazul consilierilor locali care incalca regulamentul, presedintele de sedinta poate aplica sanctiunile prevazute de lege.

Art. 57.

Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat textul initiatorului sau un amendament, celelalte amendamente concurente se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

Daca in urma dezbaterilor din sedinta se impun modificari de fond in continutul proiectului, presedintele de sedinta poate hotari retrimiterea proiectului spre reexaminare catre comisie sau catre compartimentul de specialitate care a intocmit avizul, respectiv referatul. Propunerea de amanare se supune votului consiliului local si se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti.

Art. 59.

Procesul verbal al sedintei publice va fi afisat la sediul consiliului local Iasi si publicat pe site-ul institutiei in termen de 3 zile de la terminarea sedintei, de catre secretarul municipiului Iasi, prin grija secretariatului.

SECȚIUNEA a 4-a

5

Procedura de vot

Art. 60.

(1)    Votul consilierilor este individual și poate fi deschis sau secret.

(2)    Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

(3)    Consiliul local hotărăște, la propunerea președintelui de ședință, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabilește o anumită modalitate.

Art. 61.

Hotararile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege.

Art. 62.

(1)    Votarea prin apel nominal se desfășoară în modul următor: președintele de sedinta explică obiectul votării și sensul cuvintelor "pentru" și "contra". Secretarul unității administrativ-teritoriale va da citire numelui și prenumelui fiecărui consilier, în ordine alfabetică. Consilierul local nominalizat pronunță la microfon cuvântul "pentru" sau "contra", în funcție de opțiunea sa și procedează la consemnarea acesteia în scris, într-un tabel întocmit conform Anexei 3 la prezentul regulament.

(2)    După epuizarea listei, votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

Art. 63.

(1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot, urna de vot și cabina de vot.

(2)    Redactarea buletinelor de vot va fi clară și precisă, fără echivoc și fără putință de interpretări diferite. Buletinele de vot se dateaza si se stampileaza de catre președintele de ședință. Pentru exprimarea opțiunii se va folosi, de regulă, bifarea casutei "da" sau "nu".

(3)    Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea clară a consilierului sau au fost bifate ambele căsuțe prevăzute la alin. (2).

Art. 64.

Numaratoarea voturilor se va face de catre presedintele de sedinta cu sprijinul secretarului.

Art. 65.

(1)    Hotărârile și alte propuneri se adoptă cu votul majorității consilierilor prezenți, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.

(2)    Cvorumul de vot este cel reglementat de art 45 din Legea 215/2001.

(4)    Hotararile de modificare si completare a unor hotarari adoptate anterior se vor adopta cu acelasi cvorum ca si hotararile supuse modificarii sau completarii, cu exceptia celor care privesc rectificari sau indreptarea unor erori materiale, care se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti.

(5)    Propunerile de amanare a unui proiect de hotarare se aproba cu majoritatea consilierilor prezenti la sedinta.

(6)    Abținerile se contabilizează la voturile "contra".

(7)    Dacă în sala de ședințe nu este întrunit cvorumul legal de vot, președintele poate amâna votarea respectivului proiect până la întrunirea acestuia.

Art. 66.

Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.

Art. 67.

Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiași ședințe.

CAPITOLUL V

Întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor locali

Art. 68.

(1)    Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului și secretarului unității administrativ-teritoriale, precum și șefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local sau ai serviciilor și unităților subordonate.

(2)    Prin întrebare se solicită informații cu privire la un fapt necunoscut.

(3)    Cei întrebați vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea ședință a consiliului.

(4)    In plenul sedintei nu pot fi formulate intrebari care privesc probleme de interes personal sau particular, sau care pot afecta solutionarea unor cauze aflate in curs de judecata, care urmaresc în exclusivitate obținerea unei consultații juridice sau tehnice ori care privesc activitatea unor persoane care nu îndeplinesc funcții publice.

Art. 69.

Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicații în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligația de a răspunde în scris, până la următoarea ședință a consiliului, sau oral, la proxima ședință, potrivit solicitării autorului interpelării.

Art. 70.

(1)    Consilierii pot solicita, motivat, informațiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul legal.

(2)    Informațiile pot fi cerute și comunicate în scris sau oral.

Art. 71.

(1)    Orice cetățean are dreptul să se adreseze cu petiții consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, prin grija secretariatului tehnic al consiliului local si sunt analizate și soluționate potrivit reglementărilor legale în vigoare. Secretarul, prin intermediul secretariatului tehnic al consiliului local, transmite petitiile spre solutionare compartimentelor de specialitate sau, dupa caz, autoritatilor competente, urmarind respectarea termenului prevazut de lege pentru comunicarea raspunsului.

(2)    Semestrial consiliul analizează raportul privind modul de soluționare a petițiilor.

CAPITOLUL VI

Exercitarea mandatului de consilier

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

Art. 72.

(1) Dupa declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor locali in functie li se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru al consiliului, semnata de primar.

(2) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calitatii lor de reprezentanti alesi ai colectivitatii locale, pe care au dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului. Modelul legitimatiei de consilier si cel al semnului distinctiv sunt cele stabilite prin hotarare a guvernului. Acestea se pot pastra de catre consilierii locali dupa incetarea mandatului cu titlu evocativ.

Art. 73.

(1) In exercitarea mandatului, consilierii locali sunt in serviciul colectivitatii locale si sunt responsabili in fata acesteia, fiind ocrotiti de lege.

(2) Libertatea de opinie si de actiune in exercitarea mandatului consilierului local este garantata.

(3) Consilierii locali nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului.

(4) Pe intreaga durata a mandatului, consilierii locali se considera in exercitiul autoritatii publice si se bucura de protectia prevazuta de legea penala.

(5) De aceeași protecție juridica beneficiază si membrii familiei - sot, sotie, copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmareste nemijlocit exercitarea de presiuni asupra consilierului local in legatura cu exercitarea mandatului sau.

SECTIUNEA a 2- a

Drepturile consilierilor locali

Art. 74.

Consilierii locali au dreptul la initiativa in promovarea actelor administrative, individual sau in grup.

(1)    Pentru participarea la ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate consilierul primește o indemnizație de ședință în cuantum de 5% din indemnizatia lunara a primarului. Plata acesteia se efectueaza exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local. Consiliul poate hotari diminuarea cuantumului indemnizatiei de sedinta, in functie de posibilitatile concrete de finantare.

(2)    Numarul de sedinte pentru care se acorda indemnizatia este de o sedinta de consiliu local si maxim 2 sedinte ale comisiilor de specialitate pe luna. In cazul neaprobarii ordinii de zi a sedintelor nu se acorda indemnizatia cuvenita pentru sedinta respectiva.

(3)    Consilierul local are dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-a facut in exercitarea mandatului, in conditiile legii. Consiliul poate hotari diminuarea cuantumului cotei in care se face decontarea, in functie de posibilitatile concrete de finantare.

Art. 76.

(1)    In urma indeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii locali sunt obligati sa prezinte, la prima sedinta ordinara de consiliu, un raport privind deplasarile efectuate. Termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile de la data incheierii misiunii.

(2)    In cazul nerespectarii prevederilor alin (1), consilierii locali vor suporta cheltuielile deplasarii.

Art. 77.

(1)    Consilierii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de institutii specializate, in decursul mandatului, conform hotararii consiliului local.

(2)    Consilierii locali au obligatia de a participa la cel putin un curs de pregatire in domeniul administratiei publice locale, în decursul primului an de mandat.

(3)    Se excepteaza de la prevederile alin 2 consilierii locali care au detinut anterior un alt mandat de consilier local sau judetean, presedinte al consiliului judetean, primar sau au exercitat functia de prefect, au fost functionari publici, au detinut un mandat de parlamentar sau au studii economice, juridice sau administrative.

(4)    Cursurile de pregatire vor fi organizate de institutiile abilitate de lege.

Art. 78.

(1) Dreptul alesilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.

(2) Autoritatile adminstratiei publice centrale si locale, institutiile, serviciile publice, precum si persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure informarea corecta a alesilor locali, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes local.

Art. 79.

(1) Dreptul de asociere al consilierilor locali este garantat.

(2) In virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivitatile locale, structurile

asociative legal constituite ale alesilor locali vor fi consultate de catre autoritatile administratiei publice centrale in toate problemele de interes local.

SECTIUNEA a 3 -a Obligatiile consilierilor locali

Art. 80.

Consilierii locali, în calitate de reprezentanți ai colectivității locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcțiilor autorităților administrației publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credință și fidelitate față de țară și de colectivitatea care i-a ales.

Art. 81.

Consilierii locali sunt obligați să respecte Constituția și legile țării, precum și regulamentul de funcționare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie și disciplină și să nu folosească în cuvântul lor sau în relațiile cu cetățenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

Art. 82.

(1)    Aleșii locali sunt obligați să menționeze expres situațiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

(2)    Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotararilor consilierul local care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor consiliului local.

(3)    Hotararile adoptate de consiliul local cu incalcarea prevederilor alin 2 sunt nule de drept. Nulitatea se constata de catre instanta de contencios administrativ. Actiunea poate fi introdusa de orice persoana interesata.

(4) Consilierii locali au un interes personal intr-o anumita problema daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autoritatii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:

a) sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv;

b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relatie de angajament, indiferent de natura

acesteia;

c) o societate comerciala la care detin calitatea de asociat unic, functia de administrator sau de la care obtin venituri;

d) o alta autoritate din care fac parte;

e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care fac parte, care a facut o plata catre acestia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;

f) o asociatie sau fundatie din care fac parte.

Art. 83.

Consilierii locali sunt obligați la probitate și discreție profesională.

Art. 84.

Consilierii locali sunt obligați să dea dovadă de cinste și corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

Art. 85.

(1)    Consilierii locali au obligația de a aduce la cunoștință cetățenilor municipiului toate faptele și actele administrative ce interesează colectivitatea locală.

(2)    Consilierii locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii.

Art. 86.

Consilierii locali au îndatorirea de a-și perfecționa pregătirea în domeniul administrației publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare și perfecționare organizate în acest scop de instituțiile abilitate.

Art. 87.

(1)    Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât pentru motive temeinice.

(2)    Consilierul care absenteaza nemotivat la doua sedinte de consiliu consecutive va fi sanctionat.

Consilierii locali nu pot face uz și nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activități private.

Art. 89.

Schimbarile survenite in activitatea consilierului local, in timpul exercitarii mandatului, sunt aduse la cunostinta consiliului local in cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

Art. 90.

(1)    Consilierii locali sunt obligati să își faca publice interesele personale printr-o declaratie pe propria raspundere depusa in dublu exemplar la secretarul municipiului.

(2)    Consilierii locali au obligația să depună declarațiile de avere și de interese în termen de 15 zile de la data declarării consiliului ca legal constituit și anual până la data de 15 iunie.

(3)    Consilierii locali au obligația să reactualizeze declarația privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative față de declarația anterioară.

SECȚIUNEA a 4 -a

Raspunderea consilierilor locali

Art. 91.

Aleșii locali răspund, în condițiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin.

Art. 92.

(1)    Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat.

(2)    În procesul-verbal al ședinței consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menționa în mod expres votul acestuia.

Art. 93.

(1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, a Legii 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare și ale regulamentului de organizare și funcționare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancțiuni:

a) avertismentul;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvântului;

d)    eliminarea din sala de ședință;

e)    excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate;

f)    retragerea indemnizației de ședință, pentru 1 - 2 ședințe.

(2)    Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) - d) se aplică de către președintele de ședință, iar cele de la alin. (1) lit. e) și f) de către consiliu, prin hotărâre.

(3)    Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate și aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicațiilor furnizate de cel în cauză.

Art. 94.

La prima abatere, președintele de ședință atrage atenția consilierului în culpă și îl invită să respecte regulamentul.

Art. 95.

(1)    Consilierii care nesocotesc avertismentul și invitația președintelui și continuă să se abată de la regulament, precum și cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispozițiile regulamentului, vor fi chemați la ordine.

(2)    Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de ședință.

Art. 96.

(1)    Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către președinte să își retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii.

(2)    Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă ori dacă explicațiile date sunt apreciate de președinte ca satisfăcătoare, sancțiunea nu se mai aplică.

Art. 97.

În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, președintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absența nemotivată de la ședință.

Art. 98.

(1)    În cazul unor abateri grave, săvârșite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancțiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate.

(2)    Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

Excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate nu poate depăși două ședințe consecutive.

Art. 100.

Excluderea de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate are drept consecință neacordarea indemnizației de ședință pe perioada respectivă.

Art. 101.

În caz de opunere, interzicerea participării la ședințe se execută cu ajutorul forței publice puse la dispoziție președintelui de sedinta.

Art. 102.

(1)    Sancțiunile prevăzute la art. 96 alin. (1) lit. e) și f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție.

(2)    Pe perioada aplicării sancțiunii, consilierii în cauză sunt scoși din cvorumul de lucru.

Art. 103.

Pentru menținerea ordinii în ședințele comisiilor de specialitate, președinții acestora au aceleași drepturi ca și președintele de ședință. Aceștia pot aplica sancțiunile prevăzute la art. 96 alin. (1) lit. a) - d).

Art. 104.

(1)    Pentru abateri grave și repetate, săvârșite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancțiuni:

a)    mustrare;

b)    avertisment;

c)    diminuarea indemnizației cu 5 - 10% pe timp de 1 - 3 luni;

d)    eliberarea din funcție.

(2)    Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se aplică, prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancționare vor fi aduse la cunoștință consilierilor cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței.

(3)    În cazul sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității consilierilor în funcție, iar în cazul sancțiunilor prevăzute la lit. c) și d), cu votul secret a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție.

(4)    Aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) poate fi făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat Constituția, celelalte legi ale țării sau a prejudiciat interesele țării, ale Municipiului Iasi sau ale locuitorilor sai.

(5) La eliberarea din funcție se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 105.

Împotriva sancțiunii prevăzute la art. 96 alin. (1) lit. c) și d) persoana în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

SECTIUNEA a 5 -a

Incetarea mandatului consilierului local

Art. 106.

(1)    Calitatea de consilier local inceteaza la data declararii ca legal constituit a noului consiliu local ales.

(2)    Calitatea de consilier local inceteaza de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului in urmatoarele cazuri:

a)    demisie;

b)    incompatibilitate;

c)    schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia;

d)    lipsa nemotivata de la mai mult de trei sedinte ordinare consecutive ale consiliului local;

e)    imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de sase luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;

f)    condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;

g)    punerea sub interdictie judecatoreasca;

h)    pierderea drepturilor electorale;

h1) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales;

i)    deces.

(3)    Cazul prevazut la alin. 2 lit h1) se aplica si viceprimarului.

(4)    Incetarea de drept a mandatului de consilier local se constata de catre consiliul local, prin hotarare, la propunerea primarului sau a oricarui consilier local.

(5)    In cazurile prevazute la alin. 2 lit. c) - e) si h1), hotararea consiliului local poate fi atacata de consilierul local la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la

comunicare. Instanta se va pronunta in termen de cel mult 30 de zile. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.

(6) Prevederile alin 2 lit e) nu se aplica in cazul in care consilierul local a fost insarcinat de catre consiliu, de catre Guvern sau Parlament cu exercitarea unei misiuni in tara sau strainatate. Pe durata exercitarii misiunii incredintate exercitarea mandatului se suspenda.

(7) Prevederile alin 2 lit f) - h) devin aplicabile numai dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti.

Art. 107.

Consilierii locali pot demisiona anuntand in scris presedintele de sedinta, care ia act de aceasta. Presedintele de sedinta propune consiliului local adoptarea unei hotarari prin care se ia act de demisie si se declara locul vacant.

Art. 108.

Incetarea mandatului de consilier local in cazul schimbarii domiciliului in alta unitate administrativ teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea in actul de identitate al celui in cauza a mentiunii corespunzatoare, de catre organul abilitat, potrivit legii.

Art. 109.

(1)    In toate situatiile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local adopta in prima sedinta ordinara, la propunerea primarului, o hotarare prin care se ia act de situatia aparuta si se declara vacant locul consilierului local in cauza.

(2)    Hotararea va avea la baza, in toate cazurile, un referat constatator semnat de primar si de secretarul municipiului, referat insotit de documente justificative.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Art. 110.

Consilierii locali validati vor depune la inceputul mandatului la Secretariatul tehnic o situatie din care sa reiasa ocupatia, functia proprie, studiile absolvite, locul de munca, domiciliul stabil, date privind actul de identitate si starea civila, etnia, numele si prenumele parintilor si orice informatii privind identitatea, adresa e-mail, număr de telefon, contul bancar în vederea virării indemnizației și opțiunea privind modul de comunicare a actului de convocare la ședințe, a proiectelor de hotărâre și documentelor aferente .

Daca legea sau prezentul regulament nu prevad altfel, prin actul administrativ al primarului se pot constitui sau se pot modifica, dupa caz, comisii care vor functiona sau functioneaza, in orice alte domenii de activitate decat cele precizate la art. 16 de mai sus, inclusiv dar fara a se limita la domeniile cultura, educatie, relatia cu societatea civila. Prin actul administrativ emis de primar se vor stabili sau se vor inlocui, dupa caz, membrii comisiei, care pot fi specialisti din aparatul de specialitate al primarului sau din afara acestuia si consilieri locali, precum si regulamentul de organizare si functionare al comisie.

Art. 112.

Adoptarea si modificarea prezentului regulament se pot face cu votul a cel putin 2/3 din numarul consilierilor locali in functie.

Art. 113.

(1) Prevederile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile legislatiei romane in vigoare si se va considera modificat implicit prin intrarea in vigoare a unui act normativ superior care cuprinde prevederi contrare.

(2) In prezentul regulament, orice referire la o prevedere legala va fi interpretata ca o referire la respectiva prevedere astfel cum aceasta poate fi modificata sau republicata la un moment dat.

Art. 114.

La data intrarii in vigoare a prezentului Regulament se abroga Regulamentul Consiliului

Local Iași adoptat prin Hotararea Consiliului Local nr. 247 din 22 iulie 2002 și HCL. 393 din 02.10.2008.

ANEXA 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, ........., în prima ședință a comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului

Iasi

Astăzi (data de mai sus) comisia de validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Iasi în

ședința de constituire din data de.........a examinat, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor. Comisia constată că au fost/nu au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt/sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea tuturor/unui număr de ......... consilieri, conform tabelului anexat.

Drept care, am încheiat prezentul proces- verbal.

Președinte,    Secretar,

Membrii,

ANEXA 2

DOMENIILE DE ACTIVITATE în care se pot organiza comisii de specialitate

1. Agricultură

2.    Activități economico-financiare

3.    Activități social-culturale, culte

4.    Învățământ, sănătate și familie

5.    Amenajarea teritoriului și urbanism

6.    Muncă și protecție socială

7.    Protecție copii, tineret și sport

8.    Protecție mediu și turism

9.    Juridică și de disciplină

10.    Validare

ANEXA 3

Tabel privind votarea prin apel nominal la proiectul de hotărâre nr............

din ședința din data de..................

NR. CRT.

NUME ȘI PRENUME CONSILIER LOCAL

PENTRU

CONTRA

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Boisteanu Paul Corneliu

42 / 42 la H.C.L. nr. 178 din 27 iunie 2013