Hotărârea nr. 174/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA T45 numar cadastral 139027 intocmit in vederea construirii unei locuinte anexe si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA, T45, numar cadastral 139027 intocmit in vederea construirii unei locuinte, anexe si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.06.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 67152/23.07.2012 întocmita de

Serviciul Urbanism;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 2025/12.07.2012;

Avand in vedere cererea nr. 67152/23.07.2012, prin care domnul Chiriac Ioan

Ionut solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi, Zona Galata,T45, numar cadastral 139027;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 05.09.2012;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic,

ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.4/PUD/2013;

Avand in vedere Raportul de informare si consultare a publicului inregistrat

sub nr. 31755/03.04.2013;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor;

Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si

Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001, reactualizata, privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si

Amenajarii Teritoriului nr. 37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

1 / 2 la H.C.L. nr. 174 din 27 iunie 2013

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996, republicata,

privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, Zona Galata,T45, numar cadastral 139027, intocmit in vederea construirii unei locuinte,anexe si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 647 mp, conform Contractului de vanzare cumparare nr. 6793/2011.

Indicatori urbanistici: POT=50%, CUT=1.8; inaltimea maxima 12,00 m.

Anexa (Plansa de reglementari urbanistice U3) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de cadastru si publicitate imobiliara, Serviciului Urbanism, domnilor Chiriac Ioan si Virginia (Iasi, str. Libertatii nr. 20, bl. 635, sc. B, ap. 1) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul de urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Boisteanu Paul Corneliu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 174 din 27 iunie 2013

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 174 din 27 iunie 2013