Hotărârea nr. 169/2013

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi însusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/2012 cu terenul în suprafaţă de 12 20 mp situat în Iaşi – str. G-ral. Berthelot Tarla 54 Parcela 1860/1 precum şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Parohia Sfinţii 40 Mucenici


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, însusit

prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/2012 cu terenul în

suprafață de 12,20 mp situat în Iași - str. G-ral. Berthelot, Tarla 54, Parcela 1860/1, precum și atribuirea în folosință gratuită a terenului către Mitropolia Moldovei și Bucovinei - Parohia “Sfinții 40 Mucenici”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.06.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 58677/21.06.2013, întocmită de Serviciul G.I.S.- Cadastru;

Avand in vedere cererea nr. 46905/21.05.2013 a Mitropolia Moldovei și Bucovinei - Parohia “Sfinții 40 Mucenici”;

Având în vedere Inventarul domeniului privat al Municipiului Iași însusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/2012, anexa 3.1;

Avand in vedere prevederile Legii Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

/s.

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/2012 cu terenul în suprafață de 12,20 mp situat în Iași - str. G-ral. Berthelot, Tarla 54, Parcela 1860/1, conform planurilor de amplasament și delimitare a imobilului anexate (Anexa 1 și 2), ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se atribuie în folosință gratuită terenul în suprafață de 12,20 mp către Mitropolia Moldovei și Bucovinei - Parohia “Sfinții 40 Mucenici”, în vederea construirii unei scari de acces catre capela subterană.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Instituției Arhitectului sef- Serviciul G.I.S. Cadastru, Mitropoliei Moldovei si Bucovinei-Parohia „Sfintii 40 de mucenici” și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Instituția Arhitectului Sef- Serviciul G.I.S. Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Boisteanu Paul Corneliu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 169 din 27 iunie 2013

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 169 din 27 iunie 2013