Hotărârea nr. 168/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii din administrarea Direcţiei Tehnice şi de Investiţii în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat a spaţiilor situate în incinta unor puncte termice


MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii din administrarea Direcției Tehnice și de Investiții în administrarea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat a spațiilor situate în incinta unor puncte termice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.06.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 57333/18.06.2013 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 72/2011, privind însușirea domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/17.11.2998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

/s.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din administrarea Direcției Tehnice și de Investiții în administrarea Direcției de Administrarea a Patrimoniului Public și Privat a spațiilor rămase disponibile din punctele termice modernizate, cuprinse în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Spațiile disponibile, având elementele de identificare precizate în Anexa nr.1, vor fi închiriate prin licitație publică, prețul de pornire al licitației fiind cel prevăzut în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 267/29.11.2012, Anexa 12A.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și de Investiții, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. :    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Tehnică și de Investiții și Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 168 din 27 iunie 2013

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr.1

HCL nr. 168 din 27.06.2013

privind aprobarea aprobarea transmiterii din administrarea Direcției Tehnice și de Investiții în administrarea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat a spațiilor situate în incinta unor puncte termice

Nr.

crt.

Denumire PT

Adresa PT

Nr. inventar

Suprafață

(mp)

1.

PT 17 Dacia

Str. Columnei nr. 5, bl.R2

1231237

240

2.

PT 2s Socola

Str.Mitropolit Varlaam

1231655

60

3.

PT 2 Gară

Str.Gării-bl.L9

1231256

140

4.

PT    2    Tudor

Vladimirescu

Str. Conductelor nr.8-10, bl.F5

1231305

60

5.

PT    102    Tudor

Vladimirescu

Bdul Tudor Vladimirescu nr.44

1230820

120

6.

PT 28 Ciurchi

Str. Parcului nr.12-bl.A1-3

1231773

238,05

7.

PT 4 Alexandru cel Bun

Str. Mușatini nr. 37-39

1231063

23

8.

PT 17 Tătărași

Str. Vasile Lupu nr. 130, bl. A2

1230976

105

9.

PT 18 Tătărași

Str. Vasile Lupu nr.110C

1231066

81

10.

PT 25 Tătărași

Str. Ciric nr. 40B, bl. V2-1

1230975

50

11.

PT Vasile Alecsandri

Str. Vasile Alecsandri nr.5

1231267

18,60

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

3 / 3 la H.C.L. nr. 168 din 27 iunie 2013