Hotărârea nr. 163/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ


MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.06.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 57597/19.06.2013 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitările unităților de învățământ privind închirierea unor spații temporar disponibile;

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 171/26.07.2012, privind modificarea

Anexei 8 (Unități de învățământ) a H.C.L. nr. 72/2011 de însusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat, precum și darea în administrare a terenurilor si cladirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat către Consiliile de Administrație ale acestora;

Având în vedere adresa nr. 440/10.05.2013 a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Cabinet Secretar General;

1 / 4 la H.C.L. nr. 163 din 27 iunie 2013

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate

publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiilor aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ, cuprinse în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicesc Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ menționate în Anexa 1, să întocmească caietul de sarcini și să organizeze licitațiile publice cu respectarea legislației în vigoare. Din comisia de licitație vor face parte obligatoriu 2 reprezentanți ai Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Art. 3. Bunurile cuprinse în Anexa nr. 1 vor putea fi scoase la licitație numai după obținerea, dupa caz, a avizului conform a Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. In acest sens Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ au obligația de a efectua demersurile necesare pentru obținerea acestuia.

Art. 4. Unitățile de învățământ cuprinse în Anexa 1 au obligația de a vira la bugetul local o cotă de 50 % din valoarea contractului de închiriere.

Art. 5. Prețul minim de pornire la licitației va fi cel prevăzut prin hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale în vigoare.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Unităților de Învățământ cuprinse în Anexă; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7. :    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Unitățile de învățământ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 163 din 27 iunie 2013

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA 1

la HCL nr. 163/27.06.2013

Nr.

crt.

Denumirea

unitătii de

învățământ

Adresa

Spațiul de închiriat/suprafața

Tipul de activitate

1.

LICEUL TEORETIC AL. I. CUZA

Str. Ion Creangă nr. 37

- clădire fost atelier mecanic, situat în curtea liceului, suprafata 192 mp;

Atelier/depozit

- cladire fost atelier mecanic, situat în curtea liceului, suprafata 80 mp

Atelier/depozit

- teren situat în curtea liceului, suprafata 16 mp;

Amplasare chioșc alimentar pentru produse ambulate/rechizite

- sala de sport din incinta liceului, suprafata 450 mp

Activitati sportive numai dupa programul unitatii de invatamant

- 3 săli de clasă in incinta liceului din str. Ion Creangă nr. 37, suprafata totală 210 mp (3*70 mp)

Desfășurare de activitati cu caracter educational numai dupa finalizarea programului unitatii de invatamant

- 3 săli de clasă in incinta liceului din str. Ciric nr. 23A, suprafata totală 210 mp (3*70 mp)

Desfășurare de activitati cu caracter educational numai dupa finalizarea programului unitatii de invatamant

- spatiu situat pe holul liceului din str. I. Creangă nr. 37, suprafata 2 mp

Amplasare automat de bauturi calde/racoritoare

- spatiu situat pe holul liceului din str. Ciric nr. 23A, suprafata 2 mp

Amplasare automat de bauturi calde/racoritoare

-spațiu situat pe holul liceului din str. Ciric nr. 23A, suprafata 10 mp

Amplasare chioșc alimentar pentru produse ambulate/rechizite

2.

COLEGIUL

AGRICOL ȘI DE INDUSTRIE ALIMENTARA V. ADAMACHI

Aleea M. Sadoveanu nr. 41

- spatiu situat pe cladirea căminului, suprafata 40 mp

Amplasare echipament de telefonie mobilă.

3.

SCOALA

GIMNAZIALĂ

BOGDAN

PETRICEICU

HAȘDEU

Str. Ion Creangă nr. 27

- sala de clasa situată în corpul C al cladirii, suprafata 65 mp

Activitate de educare si formare profesională in domeniul rutier-centru de training multifuncțional finanațat cu fonduri europene

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

4 / 4 la H.C.L. nr. 163 din 27 iunie 2013