Hotărârea nr. 161/2013

HOTĂRÂRE privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi în domeniul privat al Municipiului Iaşi în vederea casării


MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al

Municipiului Iași și administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Iași, în domeniul privat al Municipiului Iași, în vederea casării

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.06.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 56480/14.06.2013, întocmit de Serviciul Investiții;

Având în vedere adresa numărul 44695/15.05.2013 a Spitalului Clinic de Recuperare Iași;

Având în vedere prevederile Legii 95/2006, privind Reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 162/2008, privind transferul ansamblului de atribuții și competente exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1994 cu privire la capitalul

imobilizat în active corporale și necorporale și a H.G. nr. 2139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

Având în vedre H.C.L. nr. 214/2010, privind preluarea de către Municipiul Iași a ansamblului de competente și atribuții pentru Spitalul Clinic de Recuperare Iași;

Având în vedere Protocolul de predare - primire nr. 68985/29.07.2010 încheiat între Direcția de Sănătate Publică și Municipiul Iași;

Având în vedere prevederile art. 14, art. 15, art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Iași în domeniul privat al mijloacelor fixe aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Iași, în vederea casării, conform cu lista anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2. Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute în anexa nr. 1, după deducerea cheltuielilor aferente lucrărilor de dezafectare și casare, se fac venit la bugetul local al Municipiului Iași, în conformitate cu prevederile art. 4 al Ordonanței nr. 112/2000.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Investiții; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Spitalului Clinic de Recuperare Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. :    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 161 din 27 iunie 2013

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 161 din 27 iunie 2013