Hotărârea nr. 153/2013

HOTARARE privind instituirea taxei speciale de salubrizare in Municipiul Iaşi


MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind instituirea taxei speciale de salubrizare in Municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 27 iunie 2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de muncă și protecție socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției Tehnice și de Investiții;

Având în vedere Prevederile art.1, art.8 aliniatul (2) litera i), și art.41 aliniatul (4) litera c) din Legea nr.51/2006 actualizată, a serviciilor comunitare de utilități publice,

Având în vedere Prevederile art.2, aliniatul (1) și (2), art.6, aliniatul(1), litera k), art.8 aliniatul (2), art.25 litera a), art. 26 aliniatul (2) litera c), aliniatul (3), aliniatul (4), aliniatul (5), literele a), b), c) și d) din Legea nr.101/2006 actualizată, privind serviciile de salubrizare a localităților;

Având în vedere Prevederile art. 18 aliniatul (2) din Ordinul nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților emis de președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere Prevederile art. 282 aliniatul (1) din Legea nr.571/2003 cu modificările și completările ulterioare, privind Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele și taxele locale, coroborate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art.30 din Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Prevederile HCL 401/2007, modificat prin HCL 212/2012 privind Regulamentul serviciului de salubrizare a Municipiului Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Începând cu data de 01.08.2013, se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport, depozitare si neutralizare a deșeurilor menajere si asimilabile acestora, pentru toți utilizatorii serviciului ( persoane fizice si persoane juridice) care nu au încheiat contract cu operatorul serviciului de salubritate, direct sau prin asociațiile de proprietari, sau a caror contract a fost reziliat ca urmare a neplații serviciului de salubrizare.

Art.2. 1) Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice asociate este de 10,80 lei/luna/persoană.

2)    Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice din gospodării individuale este de 18,00 lei/luna/persoană.

3)    Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane juridice este de 111,00 lei/mc.

4)    Taxa specială de salubrizare va fi actualizată împreună cu tariful de salubritate, prin Hotărâre a Consiliului Local.

Art.3 1) Utilizatorii - persoane fizice - sunt obligați la plata taxei in funcție de numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numarul locatarilor existenți la adresa respectivă.

2)    Plătitori ai taxei speciale de salubrizare sunt și chiriașii imobilelor aflate în proprietatea statului, a Municipiului Iași sau proprietate privată și care nu au incheiate contracte cu operatorul serviciului de salubritate sau a caror contracte au fost reziliate.

3)    Utilizatorii - persoane juridice - sunt obligați la plata taxei in funcție de volumul de deșeu generat/lună. Volumul de deșeu generat de către aceste categorii de beneficiari va fi comunicat de catre operatorul de salubritate.

Art.4. 1) Taxa specială de salubrizare se datorează trimestrial, cu termen de plată în patru rate egale, astfel:

-    31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie;

-    30 iunie, pentru lunile: aprilie, mai, iunie;

-    30 septembrie, pentru lunile: iulie, august, septembrie;

-    30 noiembrie, pentru lunile: octombrie, noiembrie, decembrie.

2)    In situația în care ulterior impunerii, utilizatorii ( persoane fizice si juridice) încheie contracte cu operatorul de salubritate, aceștia nu mai datorează taxa speciala de salubritate, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a incheiat contractul.

3)    Neplata taxei la termenul stabilit atrage după sine, calculul și plata majorărilor de întârziere, precum și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită prevăzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Art.5. Urmărirea, încasarea și executarea silită, precum și utilizarea sumelor încasate se realizează conform Regulamentului anexat parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.6. În cazul în care persoanele fizice sau juridice nu mai beneficiază de serviciile de salubritate, operatorul va înștiința Direcția de Finanțe Publice Locale, în vederea încetării impunerii la plată.

Art.7. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

18

Împotrivă

8

Abțineri

0

Nr. 153 din 27 iunie 2013

Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 153 / 27. 06. 2013

REGULAMENT

PRIVIND TAXA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE

Potrivit prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 30 din Legea nr. 273/2003, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliile locale aprobă taxe speciale pentru funcționarea serviciilor publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice, stabilind cuantumul taxelor speciale anual, și aprobând regulament de stabilire a modului de organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.

Potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

a)    tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare;

b)    taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract.

Astfel persoanele care nu sunt în relații contractuale cu operatorul de salubritate și produc la rândul lor deșeuri, similar cu cei care au contractat aceste servicii, beneficiează în mod fraudulos de aceleași servicii de care beneficiează și acele persoane care au încheiat contracte pentru aceste servicii, în sensul că acele reziduri care emană de la aceste persoane sunt colectate și transportate.

În consecință se impune instituirea taxei speciale de salubrizare după cum urmează:

-    Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice asociate este de 10,80 lei/lună/persoană.

-    Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice din gospodării individuale este de 18,00 lei/lună/persoană.

-    Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane juridice este de 111,00 lei/mc.

Operatorul serviciului va efectua verificari în teren în vederea depistării și identificării persoanelor fizice/juridice beneficiari ai serviciului public de salubrizare și care nu dețin contract de prestări servicii salubrizare. Totodata operatorul va solicita sprijinul Politiei Locale și al Direcției de Evidență a Persoanelor Iasi pentru a determina totodată numărul de persoane dintr-o unitate locativă și datele de identificare a acestora.

După stabilirea și identificarea persoanelor fizice/juridice beneficiari ai serviciului public de salubrizare și care nu au incheiat contractul de prestări servicii salubritate, operatorul serviciului de salubritate va proceda la somarea acestora în vederea încheierii contractului de prestări servicii. În cazul în care persoanele somate nu se prezintă, în termen de max. 10 zile de la data somării, în vederea semnării contractului, ori refuză semnarea acestuia, operatorul serviciului de salubritate va stabili și comunica Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, până la ultima zi lucratoare ale fiecarei luni, lista utilizatorilor identificați fără contract de prestari servicii de salubrizare sau a caror contracte au fost reziliate, în vederea instituirii în sarcina acestora a taxei speciale de salubrizare. Lista va conține elementele absolut necesare identificării persoanelor și numărul persoanelor care locuiesc la adresa respectivă (nume, prenume/denumire societate, CNP/CUI, adresa, număr persoane, cantitatea de deșeu generat /lună în cazul persoanelor juridice.

Direcția Economică de Finanțe Publice Locale aplică taxa specială de salubrizare pe baza datelor furnizate de operatorul de salubritate începand cu data de 1 a lunii următoare primirii situațiilor de la operator.

În cazul în care beneficiarii serviciilor publice de salubritate, persoane fizice sau juridice, perfectează contracte de prestări servicii cu operatorul serviciului, ulterior stabilirii obligației de plată a taxei speciale de salubritate, aceștia nu mai datorează taxa specială de salubritate începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a încheiat contractul, în baza înștiințării în acest sens a Direcției Economice și Finanțe Publice Locale de către operatorul serviciului public de salubritate.

In cazul în care persoanele fizice sau juridice nu mai beneficiază de serviciile de salubritate, operatorul va înștiința Direcția de Finanțe Publice Locale in vederea încetării impunerii la plată.

Taxa specială de salubrizare se plătește trimestrial până la:

-    31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie;

-    30 iunie, pentru lunile: aprilie, mai, iunie;

-    30 septembrie, pentru lunile: iulie, august, septembrie;

-    30 noiembrie, pentru lunile: octombrie, noiembrie, decembrie.

Taxa specială de salubritate se încasează în contul RO16TREZ40621360206XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Iași.

Plata cu întarziere a taxei speciale de salubritate atrage după sine majorări de întârziere stabilite conform O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Pentru sumele restante la plata D.E.F.P.L. procedeaza la declanșarea și realizarea executării silite a acestora conform prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Destinația taxei speciale de salubrizare este acoperirea serviciilor prestate de către operatorul economic (în baza documentelor justificative prezentate și în limita sumei încasate),acoperirea costului colectării taxei respective și realizarea de investiții.

Decontarea serviciilor de salubrizare din taxa specială se va realiza de catre Serviciul Contabilitate /Serviciul Financiar, în baza contractului încheiat cu operatorul de salubrizare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

6/6 la H.C.L. nr. 153 din 27 iunie 2013