Hotărârea nr. 145/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor de închiriere a spaţiilor destinate desfăşurării evenimentelor în cadrul “CENTRULUI EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI”


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor destinate desfășurării evenimentelor în cadrul “CENTRULUI EXPOZIȚIONAL MOLDOVA IAȘI”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 33940/10.04.2013 privind aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor destinate desfășurării evenimentelor în cadrul “CENTRULUI EXPOZIȚIONAL MOLDOVA IAȘI";

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.: 62/22.04.2004 prin care a fost aprobată realizarea proiectului “Centrul Expozițional Moldova Iași” - depus spre finanțare în cadrul Programului PHARE 2004 - 2006, Coeziune Economică și Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.: 145/27.10.2004 prin care a fost aprobat Acordul de Asociere dintre Consiliul Județean Iași și Consiliul Local al Municipiului Iași pentru realizarea proiectului „Centrul Expozițional Moldova Iași”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 515/09.11.2004 prin care s-a aprobat participarea Consiliului Local Iași la realizarea proiectului “Centrul Expozițional Moldova “ Iași - pe baza Acordului de Asociere dintre Consiliul Județean Iași și Consiliul Local Iași;

Având în vedere ACORDUL încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, ADR Nord Est și Beneficiarul Local (Consiliul Județean Iași și Consiliul Local al Municipiului Iași) înregistrat la Consiliul Județean Iași sub nr.: 8826/09.11.2007;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 11/27.01.2011 privind nominalizarea reprezentanților Primăriei municipiului Iași în Consorțiul pentru administrarea obiectivului “CENTRUL EXPOZIȚIONAL MOLDOVA IAȘI” și stabilirea limitelor de competență ale Consorțiului în conformitate cu atribuiile menționate în Cererea de finanțare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 24/31.01.2013 prin care a fost aprobat Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de management al Centrului Expozițional Moldova Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 25/31.01.2013 prin care au fost aprobate nota justificativă privind valoarea estimată a contractului de concesiune, nota justificativă privind criteriile de calificare și atribuire și documentația pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciilor de management ale obiectivului “CENTRUL EXPOZIȚIONAL MOLDOVA IAȘI”;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă tarifele de închiriere a spațiilor destinate desfășurării evenimentelor în cadrul “CENTRULUI EXPOZIȚIONAL MOLDOVA IAȘI".

Art.2. Închirierea spațiilor de la “CENTRUL EXPOZIȚIONAL MOLDOVA IAȘI” se va realiza de către Consiliul Județean Iași în conformitate cu tarifele și condițiile stabilite în cererea de finanțare aferentă obiectivului “CENTRUL EXPOZIȚIONAL MOLDOVA IAȘI”.

Art.3. Sumele rezultate în urma încheierii vor fi încasate de către Consiliul Județean Iași iar 50% dintre acestea vor fi virate în contul Consiliului Local Iași.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Județean Iași, Direcției Tehnice și de Investiții, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. :    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de

Direcția Tehnică și de Investiții, Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 145 din 30 mai 2013

Total consilieri locali

26

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 145 din 30 mai 2013