Hotărârea nr. 140/2013

HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr. 307/15.09.2011 a suprafeţei de 718 24 m.p. din Str. Dumbrava Roşie nr.7 proprietate privată a municipalităţii C.F. nr. 138515 cu suprafaţa de 335 m.p. respectiv Lot 2 în suprafaţă de 227 m.p. şi Lot 3 în suprafaţă de 108 m.p. şi rectificare a HCL nr.133/31.03.2003 prin care se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei de 718 24 m.p. cu suprafaţa de 335 m.p. identificată prin loturile de mai sus


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind rectificarea HCL nr. 307/15.09.2011 a suprafeței de 718,24 m.p. din Str. Dumbrava Roșie nr.7, proprietate privată a municipalității, C.F. nr. 138515 cu suprafața de 335 m.p., respectiv Lot 2 în suprafață de 227 m.p. și Lot 3 în suprafață de 108 m.p. și rectificare a HCL nr.133/31.03.2003 prin care se atribuie în folosință gratuită pe durata existenței construcției de 718,24 m.p. cu suprafața de 335 m.p. identificată prin loturile de mai sus

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 47943/24.05.2013 întocmită de Serviciul GIS-Cadastru;

Având în vedere adresa nr. 34346/19.04.2011 a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Iași prin care solicită situația juridică a terenului din Str. Dumbrava Roșie nr.7 în vederea rectificării Cartea funciară nr. 138515 în conformitate cu Anexa nr. 3 la HG nr.1705/2006;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se rectifică suprafața aparținând domeniului privat al Municipiului Iași din HCL nr. 307/15.09.2011 înscrisă în Cartea funciară nr. 138515 de la 718, 24 m.p. la

suprafața de 335 m.p., respectiv Lot 2 de 227 m.p. și Lot 3 de 108 m.p. conform Anexei B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se modifică suprafața atribuită în folosință gratuită de către municipalitate din HCL nr. 133/31.03.2003 de 718,24 m.p. în 335 m.p. repartizată în două loturi conform art. 1.

Art. 3. Solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente lucrărilor cadastrale de dezmembrare, alipire și intabulare pentru reconfigurarea noilor proprietăți rezultate și va înainta un exemplar de Carte funciară către D.A.P.P.P a Primăriei Iași.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Instituției Arhitectului Șef -Serviciul GIS - Cadastru, Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. :    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de

Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituția Arhitectului Șef -Serviciul GIS - Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 140 din 30 mai 2013

Total consilieri locali

26

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 140 din 30 mai 2013