Hotărârea nr. 117/2013

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA T45 număr cadastral 139028 Întocmit în vederea construirii unei locuinţe anexe şi împrejmuire teren proprietate privată persoane fizice


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA,T45, număr

/V

cadastral 139028 Întocmit în vederea construirii unei locuințe, anexe și împrejmuire teren proprietate privată persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.04.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului și

Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a

Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.67150/23.07.2012 întocmita de Serviciul

Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2029/12.07.2012;

Având în vedere cererea nr.67150/23.07.2012,prin care domnul Murariu Irinel Ionut

solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi, Zona Galata, T45, numar cadastral 139028;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 05.09.2012;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare

topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 22/PUD/2012 ;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu ;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Iași, Zona Galata,T45, număr cadastral 139028, întocmit în vederea construirii unei locuințe, anexe și împrejmuire teren proprietate privată persoane fizice. Suprafață terenului studiat prin PUD este de 597 mp., conform contractului de vânzare cumpărare nr. 6789/2011.

Indicatori urbanistici : POT=50%,CUT=1.8; înălțimea maximă 12,00m.

Anexă (planșa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Județean Iași, Serviciului Urbanism, Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară, Domnilor Murariu Irinel Ionuț și Andreea Ivona, cu

domiciliul în Mun. Iași, strada Lacului, nr. 3, bloc 650, scara B, etaj 2, apartament 1, Jud. Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Cătălin Bulgariu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 117 din 30 aprilie 2013

Total consilieri locali

26

Prezenti

5

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 117 din 30 aprilie 2013