Hotărârea nr. 106/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului Contabil pe anul 2012 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bilanțului Contabil pe anul 2012 al Regiei Autonome de Transport Public Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2013 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Regia Autonomă de Transport Public Iași;

Având în vedere Raportul de audit financiar si certificare a Bilantului Contabil pe anul 2012 al Regiei Autonome de Transport Public Iasi;

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr.82/ 1991 , modificată și republicată în M.O. 454/18.06.2008 ;

Având în vedere O.M.F. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere O.M.F. nr. 40/2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.11P5 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă Bilanțul Contabil pe anul 2012 al Regiei Autonome de Transport Public Iași.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și Finante Publice Locale; Direcției Tehnice; Regiei Autonome de Transport Public Iași, Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Economică și Finante Publice Locale; Direcția Tehnică și Regia Autonomă de Transport Public Iași;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

26

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 106 din 30 aprilie 2013

2/2 la H.C.L. nr. 106 din 30 aprilie 2013