Hotărârea nr. 102/2013

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al SC Ecopiaţa SA


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al SC Ecopiața SA

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2013 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 36762/17.04.2013 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul

2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr.82/1991 republicată, modificată și completată;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare aplicabile operatorilor economici prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice;

Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. Ecopiața S.A. conform anexelor nr.1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale Iași; SC Ecopiața S.A.; Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locală Iași și S.C. Ecopiața S.A.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

26

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 102 din 30 aprilie 2013