Hotărârea nr. 352/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc I6 str. Vasile Alecsandri nr.15 “

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul  Reabilitare termică bloc I6 str. Vasile Alecsandri nr.15

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,întrunit în şedinţa ordinară din data de   30 septembrie 2010

Având în vedere  iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere referatul de specialitate nr. 80768 din 10.09.2010, întocmit de Serviciul Investiţii Proprii ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Având în vedere  dispoziţiile Legii nr. 273 / 2006  privind finanţele publice locale cu rectificările şi modificările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile art.42şi 43 ale Legii nr.500/2002 privind finanţele publice cu rectificările şi modificările ulterioare;

Avînd în vedere dispoziţiile Legii nr.11/2010 privind bugetul de Stat pe anul 2010

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul Reabilitare termică bloc I6 str. Vasile Alecsandri nr.15 “ conform Anexei ce  face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2- Prezenta hotărâre va fi comunicată:- Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale,- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3- Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de  Direcţia Tehnică şi Investiţii, Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei Hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

    Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 352  din 30 septembrie 2010

 

ANEXA  La hotărâre nr 352/30.09.2010

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind obiectivul Reabilitare termică bloc I6 str. Vasile Alecsandri nr.15

 

Valoarea totala estimata 485,41 mii lei inclusiv TVA (24%) din care    C+M = 425,68 mii lei

 

Denumire

lucrari

Cantitati

UM

Pret estimativ

lei

(cu TVA 24%)

Pret UM

lei

(cu TVA 24%)

Durata de executie : 4 luni

Termoizolare anvelopa- pereti exteriori si soclu ( in camp si pe contur goluri), pereti interiori casa scarii, planseu peste  subsol

1536,33 mp

344.804,40

224,43/mp

Refacere hidroizolatie - terasa

250,61 mp

61.862,47

246,800/mp

Demontare/montare instalatii- apa calda si incalzire

310 m

12719,9

41,03/ml

Inlocuire tamplarie cu PVC si termopan

104,14mp

34700,32

333,20/mp

Refacere trotuare perimetrale

69,6 mp

7714,97

110,84/mp

 

 

 

 

Director general

ing. Mihai Chirica

 

Director Executiv,                                           Şef Serviciu Investiţii ,           

ing. Dumitru Tomorug                                    ing. Marian Vulpoi     

 

Întocmit

ing. Dănuţa Petrovici