Hotărârea nr. 88/2008

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 12 mp situat în Iaşi - Str. Petre Ţuţea nr.19 bl. 913 tronson I parter precum şi concesionarea directă către S.C INTERNAŢIONAL S.R.L. a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului comercial existent.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                    HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 12 mp, situat în Iaşi - Str. Petre Ţuţea nr.19, bl. 913, tronson I, parter,  precum şi concesionarea directă către S.C INTERNAŢIONAL S.R.L., a terenului respectiv, în vederea extinderii spaţiului comercial existent.

 

Consiliul Local Municipal Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008;

Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)      nota de fundamentare nr. 59189/2007/26.02.2008, întocmită de Serviciul   Cadastru;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului local Municipal Iaşi;

e)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

f)        Cererea nr. 59189/08.08.2007, prin care S.C INTERNAŢIONAL S.R.L., solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 12 mp, în vederea extinderii spaţiului comercial din Str. Petre Ţuţea nr.19, bl. 913, tronson I, parter;

g)      Contractul de vânzare cumpărare cu plata în rate nr. 13735/17.05.2004;

h)      Raportul de evaluare asupra terenurilor;

i)        Certificatul de urbanism nr. 91/21.01.2008, precum şi Avizul Unic PUD nr.64/2007, emis de Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;

j)        H.C.L. nr. 326/31.08.2007, privind aprobarea Planului Urbnistic de detaliu Iaşi, Str. Petre Ţuţea nr.19, bl. 913, tronson I, parter, întocmit în vederea reamenajării unui spaţiu comercial situat pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice şi juridice şi extinderea acestuia pe terenul proprietatea municipiului Iaşi;

k)      art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

l)        prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

m)    art. 13 alin. 1, art. 15 lit.e şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată;

a)       art. 36, alin.5, lit.b şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.  215/2001,  privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 -  Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 12 mp, situat în Iaşi - Str. Petre Ţuţea nr.19, bl. 913, tronson I, parter,  conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 -  Se însuşeşte raportul de evaluare al terenului în suprafaţă de 12 mp, situat în Iaşi - Str. Petre Ţuţea nr.19, bl. 913, tronson I, parter,  conform Anexei 1, astfel încât valoarea unitară a terenului este de 180 Euro/mp sau 662 lei/mp, respectiv  2.160 Euro sau  lei pentru suprafaţa totală de 7.944 mp.

Art. 3 - Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 12 mp, situat în Iaşi - Str. Petre Ţuţea nr.19, bl. 913, tronson I, parter,  conform Anexei 1, către S.C INTERNAŢIONAL S.R.L., în vederea extinderii spaţiului comercial.

Art. 4 - Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 432 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de B.N.R. în ziua plăţii.

Art. 5 -  Durata concesiunii va fi de 10 ani.

Art. 6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.57 alin.1, lit.b din OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Art. 7 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 8 - Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

Art. 9 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de concesiune.

Art. 10- Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarul Municipiului Iaşi

c)      Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

d)      S.C INTERNAŢIONAL S.R.L. Str Eternitate nr 19

Art. 11 -(1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

                          (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

      CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              SECRETAR

     Cons .Vasile Munteanu         Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

Nr.88  din 31 martie 2008