Hotărârea nr. 86/2008

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 17 67 mp situat în Iaşi - B-dul Socola nr. 34 bl. Z1 parter precum şi concesionarea directă către S.C. TERAPEUTICA S.R.L. a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului existent.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 17,67 mp, situat în Iaşi - B-dul Socola nr. 34, bl. Z1, parter,  precum şi concesionarea directă către S.C. TERAPEUTICA S.R.L., a terenului respectiv, în vederea extinderii spaţiului existent.

 

Consiliul Local Municipal Iaşi  întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008;

Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)      nota de fundamentare nr. 2615/14.02.2008, întocmită de Serviciul   Cadastru;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

e)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

f)        Cererea nr.2615/14.01.2008, prin care S.C. TERAPEUTICA S.R.L., solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 57,01 mp, în vederea extinderii spaţiului din B-dul Socola nr. 34, bl. Z1, parter;

g)      Contractul de vânzare cumpărare, autentificat cu nr. 667/02.11.2006, precum şi documentaţia cadastrală de carte funciară;

h)      Contractul de comodat nr.1/14.01.2007 şi Declaraţia autentificată cu nr. 44/16.01.2007, privind acordul proprietarului cu extinderea spaţiului de către societate;

i)        Raportul de evaluare asupra terenului;

j)        Certificatul de urbanism nr. 4339/06.08.2007, precum şi Avizul studiului de volumetrie aprobat în şedinţa Comisiei de Urbanism  din data de 28.02.2007;

k)      art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

l)        prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

m)    art. 13 alin. 1, art. 15 lit.e şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată;

a)       art. 36, alin.5, lit.b şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.  215/2001,  privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 -  Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 17,67 mp, situat în Iaşi - B-dul Socola nr. 34, bl. Z1, parter,  conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 -  Se însuşeşte raportul de evaluare al terenului în suprafaţă de 17,67 mp, situat în Iaşi - B-dul Socola nr. 34, bl. Z1, parter,  conform Anexei 1, astfel încât valoarea unitară a terenului este de 250 Euro/mp sau 919 lei/mp, respectiv  4.418 Euro sau 16.239 lei pentru suprafaţa totală de 17,67 mp.

Art. 3 - Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 17,67 mp, situat în Iaşi - B-dul Socola nr. 34, bl. Z1, parter,  conform Anexei 1, către S.C. TERAPEUTICA S.R.L., în vederea extinderii spaţiului comercial.

Art. 4 - Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 884 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de B.N.R. în ziua plăţii.

Art. 5 -  Durata concesiunii va fi de 10 ani.

Art. 6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.57 alin.1, lit.b din OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Art. 7 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 8 - Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

Art. 9 -Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de concesiune.

Art. 10- Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi

c)      Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

d)      S.C. TERAPEUTICA S.R.L  B dul Socola Nr 34 Bl z1 sc A,tronson 1

Art. 11 -(1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

                         (2)  Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

 

      CONTRASEMNEAZĂ

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  SECRETAR,

                   Cons .Vasile Munteanu        Cons. jr. Lăcrămioara VERNICĂ

Nr.86 din 31 martie 2008