Hotărârea nr. 84/2008

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008,

            Având în vedere:

Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărîre;

Referatul de specialitate nr. 28201 din 25.03.2008 întocmit de către Serviciul Buget;

Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice Locale

Raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

Raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

Art. 36, alin.4, lit.a din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1.  Suplimentarea Bugetului Local pentru anul 2008 astfel:

a) La venituri în suma de 6718,23 mii lei

11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul  municipiilor                                                  -200,00 mii lei

42.02.12 Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit                                      +1128,92 mii lei

(trim II - 40,25 mii lei    trim III - 1088,67 mii lei)

42.02.19 Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului

multianual de asistenta pentru pregatirea proiectelor de investitii

publice finantate prin Programul operational regional 2007-2013                                           +1047,96mii lei

42.02.29 Finantarea  lucrărilor de cadastru imobiliar                                                                +70,00mii lei

42.02.32 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate

 ale preţurilor la combustibili                                                                                               +4300,00mii lei

37.02.01 Donatii si sponsorizari                                                                                          + 371,35 mii lei

 

    b) La cheltuieli în suma de 6718,23 mii lei:

 

51.02.71 Autoritati executive - cheltuieli de capital                                                                 +70,00 mii lei

65.02.20 Invatamant - cheltuieli materiale                                                                                +3,35 mii lei

68.02.57 Asigurari si asistenta sociala - asistenta sociala                                                       -200,00 mii lei

68.02.71 Asigurari si asistenta sociala - cheltuieli de capital                                                   +368,00 mii lei

70.02.71 Servicii si dezvoltare publica- cheltuieli de capital                                                   +1128,92 mii lei

(trim II - 40,25 mii lei    trim III - 1088,67 mii lei)

80.02.71 Actiuni generale economice, comerciale si de munca                                              +1047,96 mii lei

81.02.40 Combustibili si energie                                                                                           +4300,00 mii lei

 

 

 Art. 2.  Alocarea unor sume din fondul de rezerva

 

54.02.50 Fond de rezerva                                                                                                         -42,96 mii lei

65.02.20 Invatamant - cheltuieli materiale                                                                                  +42,96 mii lei

 

      Art. 3.  Suplimentarea bugetului  instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,  pentru anul 2008

 

La venituri în sumă de 1369,98 mii lei

            Trim I                   857,76 mii lei

            Trim II                 206,08 mii lei

            Trim III                   91,67 mii lei

            Trim IV                 214,47 mii lei

 

La cheltuieli în sumă de 1369,98 mii lei

            Trim I                  857,76 mii lei

            Trim II                 206,08 mii lei

            Trim III                 91,67 mii lei

            Trim IV               214,47 mii lei

 

Art. 4. Suplimentarea bugetului  instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii si subventii,  pentru anul 2008

 

La venituri în sumă de 54,00 mii lei

            Trim I                 54,00 mii lei

 

La cheltuieli în sumă de 54,00 mii lei

            Trim I                  54,00 mii lei

 

Art. 5. Suplimentarea bugetului  in afara bugetului local,  pentru anul 2008

 

La venituri în sumă de 2934,47 mii lei

            Trim I                2691,10 mii lei

            Trim II                 169,50 mii lei

            Trim III                  41,40 mii lei

            Trim IV                 32,47 mii lei

 

La cheltuieli în sumă de 2934,47 mii lei

            Trim I                  2691,10 mii lei

            Trim II                   169,50 mii lei

            Trim III                    41,40 mii lei

            Trim IV                    32,47 mii lei

Art. 6.  Prezenta hotarare va fi comunicată :

 

-                      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                      Primarului Municipiului Iaşi

-                      Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi

-                      Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale

 

Art. 7.  (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata  de către Serviciul Buget.

                   (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   CONTRASEMNEAZĂ

  cons. Vasile Munteanu                  SECRETAR,

                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 84

din 31 martie 2008