Hotărârea nr. 62/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii unor imobile nationalizate catre actualii chiriasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzarii unor imobile nationalizate catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 11 februarie 2008;

Având în vedere:

          - iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

          - nota de fundamentare nr.2976/25.02.2008 întocmită de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

          -  raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

          -  H.C.L. nr. 11/27.01.1997 si H.C.L. nr. 165/1997;

  -  cererile chiriasilor prin care solicita cumpararea locuintelor pe care le detin in baza unui contract de inchiriere, încheiat in conditiile Legii 114/1996 - Legea locuintei;

- prevederile Legii 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului;

- H.G. nr. 20/17.01.1996, republicata, privind aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 112/1995;

- procesul verbal nr. 2976 din 25.01.2008 a Comisiei de avizare a vanzarilor de locuinte;

In temeiul art. 36 si 115, alin.1 lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1: Se aprobă vânzarea către chiriaşii titulari de contracte  a apartamentelor ce nu se restituie în natura, cuprinse in Anexa 1,  ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2: Evaluarea se realizeaza de catre comisiile tehnice de specialitate desemnate prin Hotărârea Comisiei Judeţene de aplicare a Legii 112/1995.

Art.3: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractele de vânzare-cumpărare.

Art.4: Prezenta hotărâre se va comunica:

-         Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-         Primarului Municipiului Iaşi;

-         Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

-         chiriaşilor prin DAPPP.

Art.5- Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de  Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

             Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.62

din 11 februarie 2008

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr.62 din 11 februarie 2008

privind aprobarea vanzarii unor imobile nationalizate catre actualii chiriasi din lista de mai jos conform. L112/1995.

 

1.     Se vinde locuinţa din Str. Stefan cel Mare nr. 13,  familiei Brighente Stefan, locuinţa este compusă din 3 camere si dependinte in suprafata de  106 m.p.;

2.     Se vinde locuinţa din Str. Sf.Andrei nr. 20,  familiei Baciu Mihaela , locuinţa este compusă dintr-o camera si dependinte in suprafata de  38 m.p.;

3.     Se vinde locuinţa din Str. Elena Doamna, nr. 33,  familiei Balan Constantin, locuinţa este compusă din 2 camere si dependinte in suprafata de  70.72 m.p.;

4.     Se vinde locuinţa din Str. SF.Andrei, nr. 20,  familiei Rotariu Nicoleta, locuinţa este compusă din 2 camere si dependinte in suprafata de  50.60 m.p.;

5.     Se vinde locuinţa din Str. Nicolae Balccescu nr. 11,  familiei Dascal Maria, locuinţa este compusă dintr-o  camera si dependinte in suprafata de  38.90 m.p.;

6.     Se vinde locuinţa din Str. Brandusa nr. 1,  familiei Nechifor Versalian, locuinţa este compusă dintr-o camera si dependinte in suprafata de  29.13 m.p.;

7.     Se vinde locuinţa din Str. 9 Mai nr. 15,  familiei Adochitei Victor, locuinţa este compusă dintr-o camera si dependinte in suprafata de  27.60 m.p.;

8.     Se vinde locuinţa din Str. Stefan cel Mare nr. 11,  familiei Furtuna Aristotel, locuinţa este compusă dintr-o  camera si dependinte in suprafata de  27 m.p.;

9.     Se vinde locuinţa din Str. Closca nr. 12A,  familiei Afloarei Aurelia, locuinţa este compusă dintr-o  camera si dependinte in suprafata de  22.30 m.p.;

10.    Se vinde locuinţa din S-dela . Ipsilante  nr.1,  familiei Dascalescu Floarea, locuinţa este compusă din 2 camere si dependinte in suprafata de  58.00 m.p.;

11.    Se vinde locuinţa din Str. Puskin nr. 14A,  familiei Staverescu Vasile, locuinţa este compusă din 3 camere si dependinte in suprafata de  79.15 m.p.;

12.    Se vinde locuinţa din Str. Stefan Cel Mare nr. 11,  familiei Fairing Silvia, locuinţa este compusă dintr-o  camera si dependinte in suprafata de  43.20 m.p.;

13.    Se vinde locuinţa din Str. 9 Mai nr.6, familiei Caraiman Iulia, locuinţa este compusă din 2 camere si dependinte in suprafata de  49.99 m.p.;

14.    Se vinde locuinţa din Str. Sf.Atanasie nr. 26,  familiei Amironesei Mihai, locuinţa este compusă din 3 camere si dependinte in suprafata de  87.48 m.p.;

15.    Se vinde locuinţa din Str. 9 Mai nr. 6,  familiei Zamfir Elena, locuinţa este compusă dintr-o  camera si dependinte in suprafata de  20.32 m.p.;

16.    Se vinde locuinţa din Str. Dragos Voda nr. 19,  familiei Gorgos Gabriela, locuinţa este compusă din 2 camere si dependinte in suprafata de  39.16 m.p.;

17.    Se vinde locuinţa din Str. Sf.Atanasie nr.9,  familiei Tataru Elena, locuinţa este compusă din 3 camere si dependinte in suprafata de  81.20 m.p.;

18.    Se vinde locuinţa din Sos.Nationala,nr.58, Bl.B9,Sc.A,parter,ap.2,  familiei Gontineac Constantin, locuinţa este compusă din 2 camere si dependinte in suprafata de  43.25 m.p.;

19.    Se vinde locuinţa din Sos. Nationala, nr. 53, Bl.C1,Sc.C, Et.3,ap.15,  familiei Iliescu Elena, locuinţa este compusă din 2 camere si dependinte in suprafata de  45.63 m.p.;

20.    Se vinde locuinţa din Bd. Tutora, nr.1, Bl.V1,Sc.B, Et.9,ap.40,  familiei Simiuc Lorenzina, locuinţa este compusă din 2 camere si dependinte in suprafata de  48.68 m.p.;

21.    Se vinde locuinţa din Str. Stejar,nr.5, Bl.G1,Sc.C, Et.4,ap.3,  familiei Vicol Eleonora, locuinţa este compusă din 3 camere si dependinte in suprafata de  42.72 m.p.;

22.    Se vinde locuinţa din Str. Proletari nr. 17, Bl.A7,Sc.A, Et.3,ap.13,  familiei Antohi Gheorghe, locuinţa este compusă din 4 camere si dependinte in suprafata de  83.65 m.p.;

23.    Se vinde locuinţa din Str. Piata Voievozilor, nr.19, Bl.A15, Et.10,ap.41,  familiei Dobre Ion, locuinţa este compusă din 4 camere si dependinte in suprafata de  85.45 m.p.;

24.    Se vinde locuinţa din Str. Lascar Catargi, nr. 66,  familiei Rosu Gheorghe, locuinţa este compusă din 2 camere si dependinte in suprafata de  69.02 m.p.;

25.    Se vinde locuinţa din Bd. Chimiei, nr. 39, Bl.F32, Et.4,ap.19,  familiei Nistor Georgica, locuinţa este compusă din 3 camere si dependinte in suprafata de  67.29 m.p.;

26.    Se vinde locuinţa din str. Canta, nr. 20, Bl.G8,Sc.A, Et2,ap.12,  familiei Radu Florin, locuinţa este compusă din 2 camere si dependinte in suprafata de  40.00 m.p.;

Se vinde locuinţa din Str. Cucu, nr.1,Bl.1,Sc.A, Et.9,ap.30,  familiei Judele Danut, locuinţa este compusă din 2 camere si dependinte in suprafata de  42.00 m.p.;

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Vasile Munteanu