Hotărârea nr. 57/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare Piaţa agroalimentară şi agrementare fluxuri de circulaţie în zona Hala Centrală- obiect Pasaj Pietonal”

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul

“Modernizare Piaţa agroalimentară şi agrementare fluxuri de circulaţie în zona Hala Centrală- obiect Pasaj Pietonal”

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 11 februarie 2008;

Avînd în vedere:

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre

- referatul de specialitate nr.11457 din 7.02.2008, întocmit de Serviciul Investiţii Proprii din cadrul Primăriei municipiului Iaşi;

- raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- Legea nr. 500 / 2002  privind finanţele publice modificată şi completată cu Legea nr.314/2003 şi Legea nr.96/2006 şi H.g.nr.1865/2006 cu modificările ulterioare;

- O.U.G nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr.925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.34/2006;

În temeiul art.36 alin 4 lit.d şi art.115 alin 1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul

“Modernizare Piaţa agroalimentară şi agrementare fluxuri de circulaţie în zona Hala Centrală- obiect Pasaj Pietonal”, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

          Art.2- Prezenta hotărâre va fi comunicată:

          - Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

          - Primarului Municipiului Iaşi

          - Direcţiei Investiţii

          - Direcţiei Tehnice

          Art. 3- Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată  de Direcţia Investiţii

          - Aducerea la cunoştinţa publicului a prezentei  hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.57

din 11 ianuarie 2008

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

Anexa 1

la Hotărârea nr.57 din 11 ianuarie 2008

 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului

“Modernizare Piaţa agroalimentară şi agrementare fluxuri de circulaţie în zona Hala Centrală- obiect Pasaj Pietonal”

 

1.Valoare totală investiţie  9,8 milioane lei ( preturi decembrie 2007)

                             din care C+M        8,7 milioane lei

 

2. Durata de realizare a investiţiei 16 luni

 

3. Date tehnice ale investiţiei:

          Ac total                                              = 1935 mp

          Ac vestigii arheologice                        = 449 mp

          Ac grupuri sanitare                    = 90mp

          Ac accese si scari                               = 240 mp

          Ac spatii circulatie                              = 641 mp

          Ac spatii comerciale                           = 514 mp

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

cons.Vasile Munteanu