Hotărârea nr. 521/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din data de 13.11.2008

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea solicitărilor locative propuse de  Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996, în şedinţa din data de 13.11.2008

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008,

Având în vedere :

a)       Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

b)       Nota de fundamentare nr. 31722/05.12.2008, întocmită de DAPPP;

c)       Prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996 şi a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

d)       Prevederile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.G. 40/08.04.1999, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă, cu modificările şi completările ulterioare;

e)       Prevederile O.U.G. 74/2007                 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează  a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

f)        Prevederile HCL 514/27.12.2007

g)       Propunerile Comisiei sociale constituite în condiţiile Legii 114/1996, cuprinse în procesul verbal nr. 30039/13.11.2008;

h)       Rapoartele de avizare întocmite de :

-          Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

-          Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

-          Comisia de muncă şi protecţie socială a Consiliului Local Municipal Iaşi

În temeiul art. 36 şi art. 115 alin.1, lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate în procesul verbal nr. 30039/13.11.2008, privind:

-          atribuiri locuinţe;

-          solicitări locative diverse (revocări/efectuări schimburi de locuinţe, preluări/prelungiri/reîntocmiri contracte de închiriere, includeri/excuderi din contracte de închiriere, extinderi/defalcări spaţii de locuit, evacuări persoane care locuiesc fără forme legale etc) cuprinse în ANEXA NR.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Prezenta hotărâre va fi comunicată :

ú         Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi ;

ú         Primarului Municipiului Iaşi

ú         Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

           (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ

     cons. Radu Botez                               SECRETAR,

                                                cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 521 din 22 decembrie 2008

ANEXA nr. 1 la HCL  nr. 521 din 22 decembrie 2008

 

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de  Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996

 

I. ATRIBUIRI

 

1.      Se atribuie locuinţa din Şos. Nicolina nr. 93, bl. 988B, et. 1, ap. 1, familiei Onofrei Eduard Florin şi Carmen; atribuirea se va efectua condiţionat de reactualizarea declaraţiei notariale(soţ/soţie) precum că nu au deţinut şi nu deţin în proprietate o locuinţă.

 

2.      Se atribuie locuinţa din Şos. Sărărie nr. 17, compusă din 2 camere - 29.75mp şi dep. - 2.00mp, familiei Horodinschi Dumitru şi Claudia; atribuirea se va efectua condiţionat de reactualizarea declaraţiei notariale(soţ/soţie) precum că nu au deţinut şi nu deţin în proprietate o locuinţă.

 

3.      Se atribuie locuinţa din str. Drobeta nr. 10 bl. R14, sc. C, et. 2, ap. 2, familiei Florea Benoni şi Lenuţa Cristina; atribuirea se va efectua condiţionat de reactualizarea declaraţiei notariale (soţ/soţie) precum că nu au deţinut şi nu deţin în proprietate o locuinţă şi de achitarea debitelor şi penalităţilor la plata cheltuielilor de întreţinere.

 

4.      Se atribuie locuinţa din str. Tabacului nr. 7, parter, ap. 6, familiei Ioan Răzvan Ionuţ şi Vaslui Petronela; atribuirea se va efectua condiţionat de reactualizarea declaraţiei notariale (soţ/soţie) precum că nu au deţinut şi nu deţin în proprietate o locuinţă.

 

5.      Se atribuie locuinţa din str. Smîrdan nr. 1, bl. P3, sc. B, et. 3, ap. 13, familiei Ungureanu Daniel şi Vera Diana; atribuirea se va efectua condiţionat de reactualizarea declaraţiei notariale(soţ/soţie) precum că nu au deţinut şi nu deţin în proprietate o locuinţă şi de achitarea debitelor şi penalităţilor la plata cheltuielilor de întreţinere şi a chiriei.

 

6.      Se atribuie locuinţa din str. Muşatini nr. 19, bl. Rb 4-2, sc. B, et. 2, ap. 1, familiei Turcu Eugen şi Constantina; atribuirea se va efectua condiţionat de reactualizarea declaraţiei notariale(soţ/soţie) precum că nu au deţinut şi nu deţin în proprietate o locuinţă şi de achitarea debitelor la plata cheltuielilor de întreţinere şi a chiriei.

 

7.      Se atribuie locuinţa din str. Vasile Urechia nr. 6, bl. M5, sc. B, et. 2, ap. 11, familiei Savin Petrică şi Celina Petronela; atribuirea se va efectua condiţionat de reactualizarea declaraţiei notariale(soţ/soţie) precum că nu au deţinut şi nu deţin în proprietate o locuinţă şi de achitarea debitelor şi penalităţilor la plata cheltuielilor de întreţinere şi a chiriei.

 

8.      Se atribuie locuinţa de necesitate, situată în str. Decebal nr. 1, bl. Decebal Cantemir, et. 3, ap. 98, familiei Marc Gabriel şi Ecaterina Mihaela; atribuirea se va efectua condiţionat de prezentarea unei declaraţii notariale(soţ/soţie) precum că nu au deţinut şi nu deţin în proprietate o locuinţă

 

9.      Se atribuie locuinţa din str. Nicolae Bălcescu nr. 11, d-nei Zotic Valentina; spaţiul de locuit este compus din 1 cameră - 20.93 mp şi 2 dependinţe - 13.25 mp;

 

10.   Se atribuie locuinţa din Str. Cuza Vodă nr. 9, familiei Scripcariu Haralambie şi Cleopatra; spaţiul este compus din 1 cameră - 13.75mp şi 2 dependinţe - 4.92mp;

11.  Locuinţa din str. I.C. Brătianu nr. 16 va fi folosită, în baza unei fişe de calcul/daune, de către familia Bostan Petrache şi Maria, până la soluţionarea revendicării imobilului de la adresă; spaţiul de locuit se compune din 2 camere - 21.10mp, 4 dependinţe - 9.1mp;

 

12.  Se atribuie locuinţa din Str. Albineţ nr. 4, d-lui Bouariu Mihai; spaţiul este compus din 1 cameră - 10.31 mp, 2 dependinţe proprii - 24.82 mp şi o dependinţă comună - 4.18 mp;

 

13.  Locuinţa din str. Vasile Lupu nr. 42 va fi folosită, în baza unei fişe de calcul/daune, de către d-na Panţiru Elena Cristina şi familia sa, până la soluţionarea revendicării imobilului de la adresă; spaţiul de locuit se compune din 2 camere - 18.33 mp, 2 dependinţe - 13.60 mp;

 

14.  Se atribuie la schimb locuinţa din str. I. C. Brătianu nr. 6, d-lui Ghiciuc Mihai care deţine, in calitate de chiriaş, o locuinţă socială situată in Şos. Rediu Tătar, nr. 8A, bl. 482D, sc. B, et. 5, ap. 30;

 

15.  Se atribuie locuinţa din Şos. Rediu Tătar, nr. 8A, bl. 482D, sc. B, et. 5, ap. 30, familiei Marolicaru Constantin şi Jăniţa ;

 

16.  Numiţii, Marolicaru Constantin şi Jăniţa, Bouariu Mihai, Scripcariu Haralambie şi Cleopatra, Zotic Valentina, care beneficiază de atribuirea unei locuinţe ca urmare a faptului că locuiesc sau au locuit în imobile retrocedate în baza legilor de restituire a proprietăţilor vor prezenta, conform O.G. 74/2007, declaraţii notariale pe propria răspundere(pentru toţi membrii familiei care locuiesc şi gospodăresc împreună) din care să rezulte următoarele:

-        nu deţin o locuinţă proprietate(inclusiv casă de vacanţă), nu au deţinut o locuinţă în proprietate, nu au beneficiat şi/sau nu beneficciază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe şi nu deţin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuinţă din proprietatea privată a statului sau din proprietatea Municipiului Iaşi;

-         nu au fost evacuaţi şi nu li s-a refuzat reînnoirea contractului de închiriere de către deţinătorul imobilului înainte de restituire sau de către noul proprietar, pentru următoarele motive: nu au achitat chiria cel puţin 3 luni consecutiv în executarea contractului de închiriere, au subînchiriat locuinţa fără consimţământul scris al proprietarului, au schimbat total sau parţial destinaţia sau structura locuinţei fără consimţământul scris al proprietarului şi fără aprobările legale, au pricinuit stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situată aceasta sau instalaţiilor aferente, au avut un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei.

 

 

II.  INCLUDERI ÎN CONTRACTELE DE ÎNCHIRIERE

 

1.      Se aprobă solicitarea d-lui Dima Cristian, privind includerea soţiei Ilie Cristina şi a fiului, Bleoju Alin Constantin, în contractul de închiriere nr. 2000/22.12.2005, pe care îl deţine pentru locuinţa din Şos. Rediu Tătar nr. 8A, bl 482 D, tr. 2, et. 4, ap. 22;

 

2.      Se aprobă solicitarea d-nei Zavache Elena, privind includerea nurorii, Zavache Daniela şi a nepoţilor minori, Zavache Cătălina, Iulia Mădălina şi Alexandru Andrei, în contractul de închiriere nr. 2436/16.08.2007, pe care îl deţine pentru locuinţa din Str. Sf. Andrei nr. 6A; includerea se va efectua condiţionat de refacerea declaraţiei notariale de proprietate a d-nei Zavache Daniela - incorectă;

 

3.      Se aprobă solicitarea d-lui Burduja Gheorghe, privind prelungirea contractului de închiriere pentru locuinţa din Str Sarmisegetuza, nr. 13, bl. J1, sc. A, et. 4, ap. 3, cu includerea in contract a ginerelui Simionescu Vasile; prelungirea se va efectua condiţionat de achitarea integrală a debitelor înregistrate la plata cheltuielilor de întreţinere(debite  penalităţi).

 

4.      Se aprobă solicitarea d-lui Mocănaş Ioan, privind includerea fiului, Mocănaş Iulian, în contractul de închiriere nr. 5126/18.03.2008, pe care îl deţine pentru locuinţa din Şos. Bucium nr. 86.

 

5.      Se aprobă solicitarea d-lui Moruz Dumitru, privind prelungirea contractului de închiriere pentru locuinţa din str. Cuza Vodă nr. 60, cu includerea in contract a fiului Moruz D. Dumitru.

 

6.      Se aprobă solicitarea numiţilor Butnaru Petrică Marian şi Curcă Maricica, (fostă Butnaru), privind includerea soţului, Curcă Constantin şi a fiicei, Curcă Paraschiva Maria, în contractul de închiriere nr. 3062/17.01.2004, pe care îl deţin pentru locuinţa din Şos. Sărărie nr. 17;

 

7.      Se aprobă solicitarea d-nei Raveica Loredana, (fostă Drăgan), privind includerea soţului, Raveica Liviu, în contractul de închiriere nr. 1302/30.01.2006, pe care îl deţine pentru locuinţa din Str. Decebal, nr. 1, bl. Decebal Cantemir, et. 1, ap. 33; includerea se va efectua condiţionat de achitarea integrală a debitelor înregistrate la plata cheltuielilor de întreţinere(debite  penalităţi).

 

III.  PRELUNGIRI CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE

 

1.      Se aprobă solicitarea d-lui Boboc Dan privind prelungirea folosinţei locuinţei de necesitate din Str. Decebal nr. 1, bl. Decebal Cantemir , et. 3, ap. 81;  folosinţa spaţiului de locuit va fi exercitată pe o perioadă de 6 luni, în baza unei fişe de calcul; până la expirarea acestui termen familia Boboc are obligaţia de a prezenta declaraţii notariale pentru fiecare membru de familie major, din care să rezulte că nu au deţinut şi nu deţin locuinţă în proprietate sau coproprietate.

 

2.      Se aprobă reînnoirea contractului de închiriere detinut de familia Bogdan Dumitru şi Maricica, pentru locuinţa de necesitate din Str. Decebal nr.1, bl.”Decebal-Cantemir”, etaj 1, ap 39; reînnoirea se va efectua pe perioada determinata de 1 an.

 

3.      Nu se reînnoieşte contractul de închiriere al familiei Dăscălescu Milica, pentru locuinţa de necesitate din Str. Decebal nr.1, bl. Decebal-Cantemir, etaj 3, ap 80, ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale referitoare la obligaţia de achitare a chiriei şi cea de a achita către asociaţia de proprietari/locatari cheltuielile privind întreţinerea curentă şi cota parte ce le revine din cheltuielile comune.

4.      Se aprobă evacuarea familiei Dăscălescu Milica din locuinţa de necesitate situată în Str. Decebal nr.1, bl.”Decebal-Cantemir”, etaj 3, ap 80.

 

5.      Nu se reînnoieşte contractul de închiriere al d-nei Cristea Irina pentru locuinţa socială din Str. Decebal nr.1, bl. Decebal-Cantemir, etaj 3, ap 86, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei de a achita către asociaţia de proprietari/locatari cheltuielile privind întreţinerea curentă şi cota parte ce îi revine din cheltuielile comune;

6.      Se aprobă evacuarea d-nei Cristea Irina din locuinţa de necesitate situată în Str. Decebal nr.1, bl. Decebal-Cantemir, etaj 3, ap 86.

7.      Se aprobă reînnoirea contractului de închiriere detinut de familia Corodeanu Angelica, pentru locuinţa de necesitate din Str. Decebal nr.1, bl. Decebal-Cantemir, etaj 3, ap 95; reînnoirea se va efectua pe perioada determinata de 1 an.

 

8.      Se aprobă reînnoirea contractului de închiriere detinut de familia Fudulache Constantin, pentru locuinţa de necesitate din Str. Decebal nr.1, bl.”Decebal-Cantemir”, etaj 3, ap 78; reînnoirea se va efectua pe perioada determinata de 1 an.

 

9.      Se aprobă reînnoirea contractului de închiriere detinut de familia Grigore Narghita Laura, pentru locuinţa de necesitate din Str. Decebal nr.1, bl.”Decebal-Cantemir”, etaj 3, ap 97; reînnoirea se va efectua pe perioada determinata de 1 an.

 

10.  Se aprobă solicitarea d-lui Bancă Constantin privind reînnoirea contractului de închiriere cu excluderea fostei soţii, pentru locuinţa din Str. Vasile Urechia nr. 2, bl. M7, sc. A, et. 2, ap. 17.

 

11.  Se aprobă solicitarea d-nei Pocinoc Tatiana privind reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinţa pe care o ocupă in str. Albineţ nr. 11; in fişa suprafeţelor locative, anexă a contractului de închiriere, nu va mai figura dependinţa secundară cu destinaţie de magazie, în suprafaţă de 22 mp, ca urmare a cedării acesteia in favoarea chiriaşei, Ţurcanu Maria, care locuieşte la aceeaşi adresă.

12.  Se aprobă solicitarea d-nei Ţurcanu Maria de privind includerea in contractul de închiriere a dependinţei secundare, cu destinaţie de magazie, cedată de d-na Pocinoc Tatiana.

13.  Se va proceda la corecţia cotelor indivize din terenul curte comună care revine chiriaşelor Pocinoc Tatiana  şi Ţurcanu Maria, conform metodologiei legale.

 

14.  Se aprobă solicitarea d-nei Bîrcău Anica privind reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinţa pe care o ocupă in str. I.C.Brătianu nr. 16; reînnoirea se va efectua condiţionat de prezentarea unor declaraţii notariale pentru copiii majori, Brânduş Petru şi Nadia, din care să reiasă faptul că aceştia nu au deţinut şi nu deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă; din contractul de închiriere va fi exclusă fiica Brânduş Gabriela.

15.  Se aprobă solicitarea d-nei Bîrcău Anica privind defalcarea suprafeţelor de locuit din contractul de închiriere astfel:

·         1 cameră şi o dependinţă(despărţită pentru a fi folosită ca hol şi ca grup sanitar), care se învecinează cu spaţiul de locuit al chiriaşei Ciolan Suzana, să fie folosite de fiul Brânduş Aurel împreună cu familia, (soţia şi doi copii minori);

·         celelalte camere şi dependinţe vor rămâne în contractul de închiriere al d-nei Bîrcău Anica, in care vor mai figura şi copiii majori, Brânduş Petru şi Nadia;

·         în fişa suprafeţelor locative, anexă a contractului de închiriere care va fi întocmit familiei Brânduş Aurel, vor mai fi incluse o magazie şi o cameră pe care Ciolan Suzana, chiriaş în acelaşi imobil, într-un spaţiu alăturat, le-a cedat în favoarea familiei Brânduş Aurel;

 

16.  Nu se reînnoieşte contractul de închiriere al d-nei Paveliuc Elviţa pentru locuinţa din Str. Săulescu nr. 10 ca urmare a acţiunii acesteia de subînchiriere a spaţiului de locuit de la adresă, fără acordul locatorului.

17.  Se aprobă evacuarea d-nei Paveliuc Elviţa şi a familiei care ocupă spaţiul de locuit din str. Săulescu nr. 10, fără forme legale.

 

18.  Se aprobă solicitarea d-nei Spetcă Valeria privind reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinţa din Str. Vasile Conta, nr. 20, cu excluderea din contract a fiilor Hristea Mihai Nicu Iulian şi Hristea Cristian Ioan care nu mai locuiesc la adresă;

 

19.  Se aprobă solicitarea doamnei Tănase Elena privind reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinţa din Str. I.C. Brătianu nr. 28;

 

20.  Se aprobă solicitarea d-nei Toma Lenuţa, privind reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinţa din str. Lascăr Catargi nr. 14, cu includerea în contract a ginerelui Salda Mihai Cristian.

 

21.  Se aprobă solicitarea d-nei Cojocaru Elisabeta, privind reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinţa din str. Sf. Teodor, nr. 16; din contractul de închiriere va fi exclus fiul Olariu Ciprian care nu mai locuieşte la adresă şi vor incluşi nepoţii minori Olariu Lucian Gabriel şi Olariu Andreea Roxana.

 

22.  Se aprobă solicitarea d-nei Arhip Camelia Elena, privind reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinţa socială din Str. Izvor nr. 18, bl. 629, sc. A, et. 5, ap. 20.

 

23.  Se aprobă solicitarea domnului Bogdan Marius, privind reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinţa socială din Şos. Naţională nr. 57, bl. A1, sc. A, et. 9, ap. 42. 

 

24.  Nu se reînnoieşte contractul domnului Morariu Constantin pentru locuinţa din Str. Eternitate, nr. 84, bl. Z2-1, sc. A, et. 1, ap. 1 motivat de reaua credinţă a acestuia manifestată prin încheierea succesivă a mai multor promisiuni de vânzare cumpărare pentru locuinţa închiriată.

25.  Se aprobă evacuarea d-lui Morariu Constantin din locuinţa pe care o ocupă, situată în Str. Eternitate, nr. 84, bl. Z2-1, sc. A, et. 1, ap. 1.

 

26.  Nu se prelungesc relaţiil de închiriere cu dl. Pascal Adrian, care ocupă spaţiul de locuit situat in b-dul Alexandru cel Bun nr. 4, bl. F1, sc. A, et. 4, ap. 4, al cărui contract de închiriere a încetat prin ajungere la termen in luna iunie 2008; refuzul este motivat de neîndeplinirea obligaţiei, prevăzute în contractul de închiriere, de a achita către asociaţia de proprietari/locatari cheltuielile privind întreţinerea curentă şi cota parte ce îi revine din cheltuielile comune.

 

27.  Se aprobă solicitarea d-lui Hriţcu Constantin privind prelungirea contractului de închiriere pentru locuinţa pe care o ocupă in şos. Sărărie nr. 17.

 

28.   Se aprobă solicitarea d-nei Lăcătuş Mariana privind prelungirea contractului de închiriere pentru locuinţa pe care o ocupă in Al. Păcurari nr. 10, bl. G3, sc. B, et. 3, ap. 4; din contractul de închiriere vor fi excluşi fiii Trombela Giusepi Antonio şi Trombela Dinu Giovani; prelungirea contractului de închiriere se va efectua condiţionat de achitarea integrală a debitelor şi a penalităţilor existente la plata cheltuielilor de întreţinere;

 

IV.  SOLICITĂRI  PRELUARE/ REÎNTOCMIRE  CONTRACTE  DE ÎNCHIRIERE

 

1.      Se aprobă solicitarea doamnei Gheorghiţă Mariana (fostă Vrabie Mariana), privind reîntocmirea unui contract de închiriere pentru locuinţa din str. Dimineţii, nr. 2, bl. 787, sc. D, et. 2, ap. 10;  reîntocmirea contractului de închiriere se va efectua condiţionat de achitarea debitelor restante la plata cheltuielilor de întreţinere şi a penalităţilor aferente şi de prezentarea unei declaraţii notariale din care să rezulte că Gheorghiţă Mariana (fostă Vrabie Mariana) şi fiul major Vrabie Răzvan Alexandru nu au deţinut şi nu deţin locuinţă proprietate personală.

 

2.      Se aprobă solicitarea doamnei Murad Constanţa, privind reîntocmirea unui contract de închiriere pentru locuinţa din str. Vovideniei, nr. 23; in noul contract de închiriere nu vor mai figura fiicele Alupi Irina Adriana şi Murad Ana Maria care nu mai locuiesc la adresă.

 

3.      Se aprobă solicitarea domnului Gimanca Ilie, privind reîntocmirea unui contract de închiriere pentru locuinţa din Str. 14 Decembrie nr. 11; reîntocmirea contractului de închiriere se va efectua condiţionat de prezentarea declaraţiei notarială a domnului Gimanca Ilie, din care să rezulte că nu a deţinut şi nu deţine locuinţă proprietate personală.

 

4.      Se aprobă solicitarea d-nei Pilat Mirela privind reîntocmirea unui contract de închiriere pentru locuinţa pe care o ocupă, situată în str. Sf. Andrei nr. 6A; în contractul de închiriere vor fi incluşi şi copii minori ai d-nei Pilat; din noul contract de închiriere va fi exclusă sora, Pilat Letiţia Elena, care nu mai locuieşte efectiv la adresă;

 

5.      Nu se aprobă solicitarea d-lui Ianculescu Octav privind preluarea contractului de închiriere pentru locuinţa din str. Sf. Teodor nr. 16.

6.      Se aprobă evacuarea d-lui Ianculescu Octav din locuinţa pe care o ocupă, situată în str. Sf. Teodor nr. 16.

 

7.      Se aprobă solicitarea numiţilor Matei Daniel, Matei Ionuţ Cătălin, Matei Anca şi Matei Alexandra, privind preluarea contractului de închiriere pentru locuinţa din Str. Arcu nr. 22; preluarea se va face condiţionat de refacerea declaraţiilor notariale de proprietate ale acestora (respectiv vor declara că nu au deţinut şi nu deţin o locuinţă proprietate personală);

 

8.      Se aprobă solicitarea d-nei Faifer Mariana(fostă Zamfir), privind preluarea contractului de închiriere pentru locuinţa din Str. Butnari nr. 2, bl. A 10, sc. B, et. 2, ap. 3;

 

9.      Nu se aprobă solicitarea numiţilor, Romaniuc Gheorghe, Romaniuc Mihai şi Romaniuc Ilie, privind preluarea contractului de închiriere pentru locuinţa din str. Str. Drobeta nr. 5, bl. R15, sc. C, et. 2, ap. 2.

10.  Se aprobă evacuarea numiţilor Romaniuc Gheorghe, Romaniuc Mihai şi Romaniuc Ilie  din locuinţa situată în str. Str. Drobeta nr. 5, bl. R15, sc. C, et. 2, ap. 2 pe care o ocupă fără titlu

11.  Se aprobă solicitarea d-lui Balan Cristian Mihai privind preluarea contractului de închiriere, pentru locuinţa din Şos. Sărărie nr. 3; cotitular al noului contract de închiriere va fi şi Pintilie Nicuşor, fratele  d-lui Balan Cristian Mihai; acesta va prezenta declaraţie notarială precum că nu a deţinut şi nu deţine locuinţă proprietate pesonală; în noul contract de închiriere nu va mai figura Pintilie Nicolae care nu mai locuieşte la adresă.

 

12.  Se aprobă solicitarea d-nei Rabei Roxana Elena privind întocmirea unui contract de închiriere pentru locuinţa pe care o ocupă, situată în Str. Marta nr. 3; spaţiul de locuit este compus din 1 cameră - 21.73 mp şi 1 dep. - 9.02mp;

 

13.  Se aprobă solicitarea d-nei Săvoaia Marinela(fostă Butnariu), privind reîntocmirea şi preluarea contractului de închiriere pentru locuinţa socială din Str. Mircea cel Bătrîn nr. 22, bl. N1, sc. B, et. 10, ap. 43;

 

14.  Se aprobă solicitarea d-lui Iacob Serafim, privind preluarea contractului de închiriere pentru locuinţa din b-dul N. Iorga nr. 7, bl. K1, sc. G, parter, ap. 4; preluarea este condiţionată de achitarea debitelor existente la plata întreţinerii şi refacerea declaraţiilor notariale de proprietate pentru Iacob Camelia şi Iacob Serafim; în contracul de închiriere nu vor figura Iacob Rodica şi Silvia care nu mai locuiesc la adresă şi va fi inclusă familia d-lui Iacob Serafim: Iacob Camelia - soţie şi Iacob Giany Florris - fiu minor.

 

15.  Se aprobă solicitarea d-lui Sân Petrică, privind preluarea contractului de închiriere pentru locuinţa socială situată în str. Decebal nr. 1, bl. Decebal Cantemir, et. 3, ap. 99; preluarea este condiţionată de achitarea integrală a debitelor existente la plata întreţinerii.

 

16.  Se aprobă solicitarea d-nei Martin Mihaela, privind preluarea contractului de închiriere pentru locuinţa din str. I. C. Brătianu nr. 6, ca urmare a decesului soţului, Martin Ioan, care a fost titular de contract;

 

V.  ÎNTOCMIRE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE

 

1.      Se aprobă solicitarea d-lui Radu Bebi privind întocmirea unui contract de închiriere pentru locuinţa pe care o ocupă, situată în str. M. Eremia Popescu nr. 28; în contractul de închiriere vor mai figura soţia şi cei doi copii minori.

 

2.      Ca urmare a neaprobării solicitării d-lui Andronic Constantin privind întocmirea unui contract de închiriere pentru locuinţa situată în str. Cloşca nr. 28, se aprobă evacuarea d-lui Andronic Constantin şi a familieie sale, din locuinţa menţionată pe care o ocupă fără forme legale.

 

VI. DEFALCARE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE/EXTINDERI SPAŢII DE LOCUIT

 

1.      Se aprobă solicitarea d-lui Torac Ioan privind defalcarea contractului de închiriere pentru spaţiul de locuit deţinut în str. Tabacului nr. 7 astfel:

·         apartamentul nr. 17 va reveni d-lui Torac Ioan; în contractul de închiriere vor mai figura fiica Mihăilescu Irina şi ginerele Mihăilescu Petru Radu; d-l Mihăilescu Petru Radu va prezenta declaraţie notarială precum că nu a deţinut şi nu deţine locuinţă proprietate personală;

·         apartamentul nr. 18 va reveni fiului Torac Cristian; în contractul de închiriere va mai figura fiul minor al acestuia, Torac George Dănuţ;

 

2.      Se aprobă solicitarea d-nei Gâlii Elena privind extinderea spaţiului de locuit actual, situat în Şos. Sărărie nr. 17, pe spaţiul de locuit compus din două camere - 37.34 mp, situat în acelaşi imobil; suplimentarea spaţiului de locuit se va efectua condiţionat de achitarea integrală a debitelor existente aferente fololosinţei spaţiului de locuit pentru care s-a aprobat extinderea;

 

VII.  SCHIMBURI DE LOCUINŢĂ

 

  1. Se revocă schimbul de locuinţe aprobat prin HCL 134/31.03.2008 - beneficiari Corbu Daniel şi Măriuţă Elena;

 

  1. Se revocă schimbul de locuinţe aprobat prin HCL 134/31.03.2008 - beneficiari Batincu Florin şi Babaliga Elena;

 

3.      Se aprobă schimbul între locuinta detinută de familia Zvanciuc Nicuşor, în Str. Tabacului, nr. 7, et. 3, ap. 34, cu locuinta detinuta de Bogdănici Elena, in str. Dimineţii, nr. 16, bl. 791, sc. C, et. 4, ap. 17; schimbul de locuinta se va efectua conditionat de indeplinirea angajamentului luat de familia Zvanciuc Nicuşor, privind achitarea debitelor restante şi a penalităţilor, existente la plata cheltuielilor de intretinere şi a chiriei pentru locuinta din str. Dimineţii, nr. 16, bl. 791, sc. C, et. 4, ap. 17; contractul de închiriere al d-nei Bogdănici Elena, pentru locuinţa din Str. Tabacului, nr. 7, et. 3, ap. 34, va fi încheiat pe o perioadă determinată de 1 an cu posibilitatea reînnoirii succesive, condiţionată de respectarea clauzelor contractuale;

 

4.      Se aprobă schimbul între locuinta detinută de familia Batincu Florin, în Şos. Rediu Tătar, nr. 8A, bl. 482D, tr. III, et. 8, ap. 53, cu locuinta detinuta de Nitescu Traian in Str. Cerna, nr. 10A, bl. B1, sc. B, et. 8, ap. 5; schimbul de locuinta se va efectua conditionat de indeplinirea angajamentului luat de familia Batincu Florin, privind achitarea debitelor restante şi a penalităţilor, existente la plata cheltuielilor de intretinere şi a chiriei pentru locuinta din Str. Cerna, nr. 10A, bl. B1, sc. B, et. 8, ap. 5; contractul de închiriere al d-lui Nitescu Traian, pentru locuinţa din Şos. Rediu Tătar, nr. 8A, bl. 482D, tr. III, et. 8, ap. 53, va fi încheiat pe o perioadă determinată de 1 an cu posibilitatea reînnoirii succesive, condiţionată de respectarea clauzelor contractuale;

 

5.      Se aprobă schimbul între locuinta detinută de familia Corbu Daniel, în Str. Tabacului, nr. 7, et. 3, ap. 32, cu locuinta detinuta de Vieru Gheorghe in Bd. Chimiei, nr. 35, bl. F2-1, sc. B, et. 3, ap. 4; schimbul de locuinta se va efectua conditionat de indeplinirea angajamentului luat de familia Corbu Daniel, privind achitarea debitelor restante şi a penalităţilor, existente la plata cheltuielilor de intretinere şi a chiriei pentru locuinta din Bd. Chimiei, nr. 35, bl. F2-1, sc. B, et. 3, ap. 4; contractul de închiriere al d-lui Vieru Gheorghe, pentru locuinţa din Str. Tabacului, nr. 7, et. 3, ap. 32 va fi încheiat pe o perioadă determinată de 1 an cu posibilitatea reînnoirii succesive, condiţionată de respectarea clauzelor contractuale;

 

6.      Se aprobă schimbul între locuinta detinută de familia Iftimoaia Liviu Vasile, în Şos. Rediu Tătar, nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, ap. 42, cu locuinta detinuta de Amarghioalei Elena, in Str. Prof. I. Simionescu, nr. 2, bl. I3, sc. B, parter, ap. 2; schimbul de locuinta se va efectua conditionat de indeplinirea angajamentului luat de familia Iftimoaia Liviu Vasile, privind achitarea debitelor restante şi a penalităţilor, existente la plata cheltuielilor de intretinere şi a chiriei pentru locuinta din Str. Prof. I. Simionescu, nr. 2, bl. I3, sc. B, parter, ap. 2; contractul de închiriere al d-nei Amarghioalei Elena, pentru locuinţa din Şos. Rediu Tătar, nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, ap. 42, va fi încheiat pe o perioadă determinată de 1 an cu posibilitatea reînnoirii succesive, condiţionată de respectarea clauzelor contractuale;

 

7.      Se aprobă schimbul între locuinta detinută de familia Corban Mihaela, în Str. Tabacului, nr. 7, et. 4, ap. 43, cu locuinta din Str. Ciric, nr. 52, bl. L5, sc. E, et. 1, ap. 4; schimbul de locuinta se va efectua conditionat de indeplinirea angajamentului luat de familia Corban Mihaela, privind achitarea debitelor restante şi a penalităţilor, existente la plata cheltuielilor de intretinere pentru locuinta din Str. Ciric, nr. 52, bl. L5, sc. E, et. 1, ap. 4;

 

8.      Se aprobă schimbul între locuinta detinută de familia Goroneanu Isabela, în Str. Ion Creangă, nr. 85A, bl. C3, sc. A, ap. 2, cu locuinta detinuta de Gheorghiu Ştefan Ioan, Gheorghiu Georgeta şi Butnariu Eugenia, in Str. Ciurchi, nr. 107A, bl. B7, sc.C, et. 2, ap. 1; schimbul de locuinta se va efectua conditionat de indeplinirea angajamentului luat de familia Goroneanu Isabela, privind achitarea debitelor restante şi a penalităţilor, existente la plata cheltuielilor de intretinere şi a chiriei pentru locuinta din Str. Ciurchi, nr. 107A, bl. B7, sc.C, et. 2, ap. 1; contractul de închiriere al d-lor Gheorghiu Ştefan Ioan, Gheorghiu Georgeta şi Butnariu Eugenia, pentru locuinţa din Str. Ion Creangă, nr. 85A, bl. C3, sc. A, ap. 2, va fi încheiat pe o perioadă determinată de 1 an cu posibilitatea reînnoirii succesive, condiţionată de respectarea clauzelor contractuale;

 

9.      Se aprobă schimbul între locuinta detinută de familia Băduleţ Cristian, în Şos. Rediu Tătar, nr. 8A, bl. 482D, tr. III, ap. 33, cu locuinta detinuta de Bursuc Maria, in Str. Butnari, nr. 7, bl. B5-2, sc. A, parter, ap. 4; schimbul de locuinta se va efectua conditionat de indeplinirea angajamentului luat de familia Băduleţ Cristian, privind achitarea debitelor restante şi a penalităţilor, existente la plata cheltuielilor de intretinere pentru locuinta din Str. Butnari, nr. 7, bl. B5-2, sc. A, parter, ap. 4; contractul de închiriere al d-nei Bursuc Maria, pentru locuinţa din Şos. Rediu Tătar, nr. 8A, bl. 482D, tr. III, ap. 33, va fi încheiat pe o perioadă determinată de 1 an cu posibilitatea reînnoirii succesive, condiţionată de respectarea clauzelor contractuale;

 

10.  Se aprobă schimbul între locuinta detinută de familia Simion Ovidiu, în Str. Tabacului, nr. 7, ap. 1, cu locuinta detinuta de Ciocănel Tasica, in Str. Canta, nr. 2, bl. G11, et. 4, ap. 17; schimbul de locuinta se va efectua conditionat de indeplinirea angajamentului luat de familia Simion Ovidiu, privind achitarea debitelor restante şi a penalităţilor, existente la plata cheltuielilor de intretinere şi la chirie pentru locuinta din Str. Canta, nr. 2, bl. G11, et. 4, ap. 17; contractul de închiriere al d-nei Ciocănel Tasica, pentru locuinţa din Str. Tabacului, nr. 7, ap. 1, va fi încheiat pe o perioadă determinată de 1 an cu posibilitatea reînnoirii succesive, condiţionată de respectarea clauzelor contractuale;

 

11.  Se aprobă schimbul între locuinta detinută de familia Costin Corneliu, în Str. Tabacului, nr. 7, ap. 47, cu locuinta detinuta de Niţulescu Ana, in Str. Sg. Grigore Ioan, nr. 8, bl. 517, sc. B, et. 4, ap. 19; schimbul de locuinta se va efectua conditionat de indeplinirea angajamentului luat de familia Costin Corneliu, privind achitarea debitelor restante şi a penalităţilor, existente la plata cheltuielilor de intretinere pentru locuinta din Str. Sg. Grigore Ioan, nr. 8, bl. 517, sc. B, et. 4, ap. 19; contractul de închiriere al d-nei Niţulescu Ana, pentru locuinţa din Str. Tabacului, nr. 7, ap. 47, va fi încheiat pe o perioadă determinată de 1 an cu posibilitatea reînnoirii succesive, condiţionată de respectarea clauzelor contractuale;

 

12.  Se aprobă schimbul între locuinta socială detinută de familia Lupu Aurelia, în Str. Clopotari, nr. 41, bl. 605, sc. B, et. 1, ap. 2, cu locuinta detinuta de Pleşca Maria, in Str. Toma Cozma, nr. 87, bl. 571, sc. A, ap. 19; schimbul de locuinta se va efectua conditionat de indeplinirea angajamentului luat de familia Lupu Aurelia, privind achitarea debitelor restante şi a penalităţilor, existente la plata cheltuielilor de intretinere pentru locuinta din Str. Toma Cozma, nr. 87, bl. 571, sc. A, ap. 19; contractul de închiriere al d-nei Pleşca Maria pentru locuinţa  din Str. Clopotari, nr. 41, bl. 605, sc. B, et. 1, ap. 2., va fi încheiat pe o perioadă determinată de 1 an cu posibilitatea reînnoirii succesive, condiţionată de respectarea clauzelor contractuale;

 

13.  Se aprobă schimbul între locuinta detinută de familia Mărcuşanu Romeo, în Şos. Rediu Tătar, nr. 8A, bl. 482D, tr. III, ap. 48, cu locuinta detinuta de Potîrlă Petru, in Str. Decebal, nr. 34A, bl. Q3, sc. A, et. 2, ap. 4; schimbul de locuinta se va efectua conditionat de indeplinirea angajamentului luat de familia Mărcuşanu Romeo, privind achitarea debitelor restante şi a penalităţilor, existente la plata cheltuielilor de intretinere pentru locuinta din Str. Decebal, nr. 34A, bl. Q3, sc. A, et. 2, ap. 4; contractul de închiriere al d-lui Potîrlă Petru, pentru locuinţa din Şos. Rediu Tătar, nr. 8A, bl. 482D, tr. III, ap. 48, va fi încheiat pe o perioadă determinată de 1 an cu posibilitatea reînnoirii succesive, condiţionată de respectarea clauzelor contractuale;

 

14.  Se aprobă schimbul între locuinta detinută de familia Lungu Ana, în Str. Tabacului, nr. 7, ap. 27, cu locuinta detinuta de Fărtăiş Valeria, in Al. Mircea cel Bătrîn, nr. 4, bl. O4, sc. B, et. 2, ap. 1; schimbul de locuinta se va efectua conditionat de indeplinirea angajamentului luat de familia Lungu Ana, privind achitarea debitelor restante şi a penalităţilor, existente la plata cheltuielilor de intretinere pentru locuinta din Al. Mircea cel Bătrîn, nr. 4, bl. O4, sc. B, et. 2, ap. 1.; contractul de închiriere al d-nei Fărtăiş Valeria, pentru locuinţa din . Str. Tabacului, nr. 7, ap. 27, va fi încheiat pe o perioadă determinată de 1 an cu posibilitatea reînnoirii succesive, condiţionată de respectarea clauzelor contractuale;

 

15.  Se aprobă solicitarea d-nei Căldăraru Maria, chiriaş in locuinţa din str. Romană nr. 37A, bl. M1, et. 3, ap. 20, privind atribuirea la schimb a locuinţei din str. Sf. Teodor nr. 16, compusă din 1 cameră - 17.39 mp, 3 dependinţe - 23.94 mp; schimbul se va efectua condiţionat de respectarea angajamentului luat privind achitarea debitelor pentru locuinţa primită la schimb;

16.  Se atribuie locuinţa din str. Romană nr. 37A, bl. M1, et. 3, ap. 20, d-lui Isachi Mihai; 

 

VIII.  SITUAŢII DIVERSE

 

1.      Se aprobă evacuarea persoanelor care ocupă fără titlu apartamentul din str. Ciric nr. 52AB, bl. L5, sc. E, at. 1, ap. 4.

2.      Nu se aprobă solicitarea numiţilor Dirică Laurenţiu, Daniel şi Florin Eusebiu privind extinderea pe spaţiul de locuit devenit liber, situat în Str. Cişmeaua Păcurari nr. 3A.

 

3.      Vor fi scoase din circuitul locativ spaţiile cu destinaţie de magazie, dependinţe ale imobilului situat în str. Cloşca nr. 16A, în suprafaţă de 13 mp şi respectiv 7.56 mp, care figurează în contractele de închiriere ale numitelor Chiriac Maria şi Junică Mariana; decizia comisiei este motivată de starea avansată de degradare a spaţiilor menţionate.

 

IX. SITUAŢIA PERSOANELOR CARE LOCUIESC ÎN CĂMINUL SITUAT ÎN STR. BULARGA NR. 14A

 

Se prelungeşte cu un an durata contractelor de închiriere pentru persoanele sau familiile care ocupă camerele din căminul aflat în proprietatea publică a Consiliului Local Iaşi, situat în str. Bularga nr. 14A.

Contractele de închiriere vor fi prelungite condiţionat de achitarea debitelor şi penalităţilor existente la plata chiriei şi a utilităţilor.

Nu vor fi prelungite contractele de închiriere ale celor care au deţinut sau deţin locuinţe proprietate personală. În acest sens prelungirea duratei de închiriere se va face condiţionat de reactualizarea declaraţiilor notariale din care să rezulte că titularul contractului de închiriere şi soţul/soţia acestuia nu au deţinut şi nu deţin o locuinţă proprietate personală.

Nu va fi prelungit contractul de închiriere al d-lui Athes Haralambie, pentru locuinţa nr. 5, situată la parter, deoarece, potrivit verificărilor efectuate pe teren şi a actelor de identitate prezentate, nu locuieşte efectiv la adresă;

Se propune evacuarea d-lui Athes Haralambie din locuinţa pe care o deţine în căminul din str. Bularga nr. 14A, parter, ap. 5.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons. Radu Botez