Hotărârea nr. 518/2008

HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului privat al municipiului Iaşi reactualizat

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind însuşirea inventarului domeniului privat al municipiului Iaşi, reactualizat 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi,întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008,

Avînd în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr. 30984/ 26 noiembrie 2008 întocmită de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

c)      propunerile înaintate de direcţiile, inspectoratele, societăţile şi regiile din subordinea Consiliului Local Iaşi cu privire la bunurile mobile şi imobile ce urmează a constitui patrimoniul public al municipiului Iaşi;

d)      Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

e)      H.G. 548/8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

f)        Rapoartele de avizare întocmite de :

-         Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

În temeiul art. 36, art. 115, alin. 1, lit. b şi al art. 122 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,    

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se însuşeşte inventarul bunurilor imobile şi mobile care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Iaşi, în conformitate cu anexele 1 - 15 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Bunurile cuprinse în anexele 1 - 4 se dau în administrare, prin gestiune directă,  către direcţiile şi serviciile de specialitate ale aparatului propriu al consiliului local, respectiv D.A.P.P.P, Direcţia Piete, Direcţia Tehnică, Direcţia Dezvoltare Urbană.

Art. 3 Bunurile cuprinse în anexele 5 - 12 se dau în administrare gratuită către instituţiile şi direcţiile cu personalitate juridică din subordinea consiliului local, respectiv Direcţia de Asistenţă Comunitară, Casa de Cultură a Municipiului Iaşi „ Mihai Ursachi”, Ateneul Tătăraşi, D.S.P.M, Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor, Poliţia Comunitară, Editura Junimea şi către Fundaţia Hecuba.

Art. 4 Bunurile cuprinse în anexele 13 - 15 se administrează de către societăţile şi regiile autonome din subordinea consiliului local, respectiv SC CET- UFET SA, R.A.T.P, SC Citadin SA  obligaţiile de plată sau utilizarea gratuită fiind stabilite conform hotarârilor de Consiliu Local.

Art. 5 Se modifică în mod corespunzător orice alte hotărâri de consiliu privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi.

Art. 6  Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-          Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-          Primarului Municipiului Iaşi

-          Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

-          Direcţiilor, societăţilor, regiilor din subordinea Consiliului Local Iaşi, unităţilor sanitare, unităţilor de învăţămînt

Art. 7  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:

 Direcţiile, societăţile, regiile din subordinea Consiliului Local Iaşi, unităţile sanitare, unităţile de învăţământ.

(2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

       cons. Radu Botez                                    SECRETAR,

                                                            cons.jr. Lăcrămioara Vernică

Nr. 518 din 22 decembrie 2008

 

CUPRINS DOMENIUL PRIVAT la H.C.L. nr. 518 din 22 decembrie 2008

 

ANEXA 1 - Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

               1.1. Serviciul Administare Patrimoniu Public si Privat 

   1.2. Serviciul Administrare Spatii cu Alta Destinatie decit Locuinta

             1.3. Serviciul Administrare Spatii cu Destinatia de Locuinta

ANEXA 2 - Directia Piete

ANEXA 3 - Directia Tehnica

             3.1. Biroul Inspectorat Protectie Civila

ANEXA 4 - Directia Dezvoltare Urbana

              4.1. Serviciul Cadastru

ANEXA 5 - Directia de Asistenta Comunitara

ANEXA 6 - Casa de Cultura a Municipiului Iasi « Mihai Ursachi »                                                 

ANEXA 7 - Ateneul Tatarasi

ANEXA 8 - Directia de Servicii Publice Municipale

ANEXA 9 - Directia Locala de Evidenta a Persoanelor

ANEXA 10 - Politia Comunitara

ANEXA 11 - Editura Junimea

ANEXA 12 - Fundatia Hecuba

ANEXA 13 - S.C. CET - UFET S.A.

              13.1. S.C. CET IASI S.A.

              13.2. UFET Iasi

ANEXA 14 - Regia Autonoma de Transport Public

ANEXA 15 - S.C. Citadin S.A.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons. Radu Botez