Hotărârea nr. 517/2008

HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului din str. Mihai Vodă Viteazul nr. 3 şi darea acestuia în administrare către Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atestarea la domeniul  privat al Municipiului Iaşi a terenului din  str. Mihai Vodă Viteazul nr. 3 şi darea acestuia în administrare către  Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008,

Având în vedere:

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b) nota de fundamentare nr. 30915 din  25.11.2008, întocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

c) adresa nr. 27615/2008 a Universităţii Tehnice “Gh. Asachi Iaşi”; 

d) prevederile art. 3 şi 4 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,  cu modificările şi completările ulterioare;

e) rapoartele de avizare întocmite de :

            - Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

            - Comisia juirdică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

In temeiul art. 36, art. 115, alin. 1, lit. b, şi art. 123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală  republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 5.917 mp, situat în Iaşi, str. Mihai Vodă Viteazul nr. 3, conform schiţei Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă darea în administrare a terenului menţionat la art. 1, către Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi comunicată:                                

-                                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                                  Primarului Municipiului Iaşi

-                                  Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

-                                  Universităţii Tehnice “Gh. Asachi”.

Art.4  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:

-     Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

-     Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ             CONTRASEMNEAZĂ

     cons. Radu Botez                                   SECRETAR,

                                                       cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 517 din 22 decembrie 2008