Hotărârea nr. 512/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu de întreţinere în baza căruia se stabileşte contribuţia de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în centrul rezidenţial “Sf. Cuv. Parascheva”

MUNICIPIUL IAŞI                                                                            

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu de întreţinere în baza căruia se stabileşte contribuţia de întreţinere, datorată de persoanele vârstnice îngrijite în centrul rezidenţial

 “Sf. Cuv. Parascheva”

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008,

   Având în vedere:

a)      iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      raportul de specialitate - nota de fundamentare nr. 926/ 09.12.2008 întocmit de către DAC respectiv centrul rezidenţial - Căminul de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva”

c)      prevederile Legii 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

d)      prevederile art. 24(alin. 1) şi 25(alin. 1) al.(2), al.(3) din Legea 281/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

e)      rapoartele de avizare întocmite de :

-         Comisia de muncă şi protecţie socială a Consiliului Local Municipal Iaşi

-         Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

            În temeiul Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală republicată , cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art. 1.   Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere pe baza căruia se calculează contribuţia medie de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în centrul rezidenţial “Sf. Cuv. Parascheva”, în sumă de 450 lei.

  Art. 2.   Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie  2009.

  Art. 3.   Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-         Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi

-         Primarului Municipiului Iaşi

-         Direcţiei  de Asistenţă Comunitară

-         Centrului rezidenţial - Căminul de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” Iaşi str. Codrescu nr. 6.

   Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Asistenţă Comunitară,

               (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor  prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

        cons. Radu Botez                               SECRETAR,

                                                            cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 512 din 22 decembrie 2008