Hotărârea nr. 505/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Axa de dezvoltare Nord-Sud Pasaj Octav Băncilă”

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Axa de dezvoltare Nord-Sud Pasaj Octav Băncilă”

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008,

Avand în vedere:

a) Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b) Referatul de specialitate nr. 99520 din 8.12. 2008 întocmit de către Direcţia Tehnică;

c) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, modificată şi completată cu Legea nr.314/2003, Legea nr.96/2006 şi H.G.nr.1865/2006;

d) O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările ulterioare;

e) H.G.R. nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.34/2006;

f) Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată cu O.U.G. nr.46/2007, O.U.G. nr. 64/2007 şi O.U.G. nr.28/2008;

g) Raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

h) Art. 36 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1- Se aprobă Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Axa de dezvoltare Nord-Sud Pasaj Octav Băncilă”, prezentaţi în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotarâre.

            Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-   Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-   Primarului Municipiului Iaşi;

-   Direcţiei de Investiţii;

-   Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale;

-   Directiei Programe şi Servicii pentru Comunitate

-   Directiei Tehnice;

Art 3 -  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:

-   Directia Programe şi Servicii pentru Comunitate;

-   Direcţia de Investiţii ;

-   Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale;

-   Directia Tehnică;

                         (2) Aducerea la cunoştinţa publică a  prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

         cons. Radu Botez                                  SECRETAR,

                                                            cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr. 505 din 22 decembrie 2008

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 505 din 22 decembrie 2008

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Axa de dezvoltare Nord-Sud Pasaj Octav Băncilă”

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru obiectivul de investiţii  Axa de dezvoltare Nord-Sud Pasaj Octav Băncilă”

 

a) Valoarea totală a investiţiei (IINV):

 

Denumire

 

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare  (inclusiv TVA)

Lei

Euro

Lei

Lei

Euro

Total General

109.435.223,26

29.040.363,88

20.576.618,41

130.011.841,67

34.500.703,73

Din care

C+M

87.479.446,82

23.210.253,87

16.621.094,89

104.100.541,71

27.620.202,10

 

b) Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

 

Ani

1

2

3

Valoarea anuală a investiţiei (lei)

51.281.254,82

33.628.118,65

45.180.060,38

Pondere

39,42%

25,85%

34,73%

 

c) Durata de execuţie: 36 luni

 

d) Capacităţi:

Pasaj suprateran construit;

Lungimea străzilor reabilitate = 9.180,19 m;

Locuri de parcare = 140.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons. Radu Botez