Hotărârea nr. 498/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA MOARA DE VANT T111 intocmit in vederea construirii unui cartier de locuinte individuale si colective pe teren proprietate privata persoane fizice si juridice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, ZONA MOARA DE VANT,T111  intocmit in vederea construirii unui cartier de locuinte individuale si colective pe teren proprietate privata persoane fizice si juridice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008; 

Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)      nota de fundamentare nr.70196/20.08.2008 întocmită de Serviciul Urbanism; certificatul de urbanism nr.6663/17.12.2007; cererea nr.36235/17.04.2007, prin care SC Elkatz Entreprises SRL, SC Nova Construct SRL si domnul Eugen Balacel solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Moara de Vant, T111; avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 23.04.2008; avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI; avizul unic al Consiliului Judetean nr.201/PUZ/2008;

d)      Legea 50/1991R modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal; HGR nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

e)      art.36 alin.5 lit.c şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Moara de Vant, T111, intocmit in vederea construirii de locuinte individuale si colective pe teren proprietate privata persoane fizice si juridice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 55106,70mp., conform contractului de vinzare-cumparare nr.1609/2007, 1685/2007, 96/1999, 1922/1998, 1414/2004. Infrastructura zonei studiate se va realiza cu prioritate, pe cheltuiala beneficiarilor PUZ. Indicatori urbanistici: POT=30%, CUT=0,6, regim de inaltime=max.9m(P+1E), max.15m(S+P+2E+M).

Anexa (plansa de reglementari urbanistice U8) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi;

c)      Consiliului Judetean Iasi;

d)      Directiei de Dezvoltare Urbana;

e)      Serviciului Arhitectura si Urbanism;

f)        SC Elkatz Entreprises SRL, str.Moara de Foc nr.35, nivel IV, Iasi.

g)      SC Nova Construct SRL, str.Sararie nr.85, Iasi.

h)      Domnului Eugen Balacel, str.Tatarasi nr.66, Iasi.

Art. 3 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

             (2)Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

              Cons.Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 498 din 22 decembrie 2008