Hotărârea nr. 481/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T173 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, ZONA BUCIUM, T173  intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)         nota de fundamentare nr.67014/07.08.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

         certificatul de urbanism nr.832/16.03.2008; cererea nr.67014/07.08.2008, prin care doamna Gheorghiu Paula solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, zona Bucium, T173;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 24.09.2008; avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ; avizul unic al Consiliului Judetean nr.267/PUZ/2008 ;          

d)   Legea 50/1991 Republicata , modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ; HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

e)   art.36 alin 5 lit. c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, zona bucium,T173,intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 16991,6mp.conform contractelor de vinzarecumparare nr.2150/2002, 975/2003, 1698/2004, 4594/2004, 601/2002, 3684/2003, 2883/2004, 1552/2002, 39/2003.Infrastructura zonei studiate se va realiza pe cheltuiala beneficiarilor PUZ. Indicatori urbanistici : POT=30%, CUT=0.5, regim de inaltime=D+P+1E (max.9m).

            Anexa (plansa de reglementari urbanistice  U.Z.2 ) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                    Domnilor Gheorghiu Paula si Liviu-Constantin,str.Primaverii nr.11,bl.P1,sc.D,ap.11

g)                  Domnilor Galatanu Catalin-Daniel si Mihaela-Denis,bd.Stefan cel Mare si Sfant nr.10,bl.B1,sc.B,ap.10,Iasi.

h)                  Domnului Apostol Constantin,str.Canta nr.36,bl.532,sc.A,ap.15,Iasi.

i)                    Domnilor Untu Constantin si Viorica,str.Butnari nr.1,bl.A2,sc.A,ap.12,Iasi.

j)                    Domnilor Diaconica Danut si Stela,str.Masinii nr.2,bl.Terom,sc.A,ap.3,Iasi.

k)                  Doamnei Stafie Rodica,sos.Nationala nr.180,bl.A16,sc.A,ap.16,Iasi.

l)                    Doamnei Panaite Elena,bd.Poitiers nr.2,bl.Incom,ap.103,Iasi.

m)                Domnilor Dobrila Petrica si Lacramioara-Carmen,bd.Stefan cel Mare si Sfant nr.10,bl.B1,sc.A,ap.18,Iasi.

n)                  Domnilor Tamas Ioan si Valentina,str.Canta nr.51,bl.520,sc.B,ap.4,Iasi.

o)                  Domnilor Chirita Ioan si Marita,str.Prof.A.Sesan nr.6,bl.H3,ap.10,Iasi.

p)                  Domnului Alcaz Constantin-Simion,sos.Arcu nr.77,bl.T9,sc.A,ap.18,Iasi.

q)                  Domnilor Mariuta Petrisor si Gheorghita-Lonia,str.Harhas nr.3,Iasi.

Art.3     (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

                          (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

                  

                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

               SECRETAR

          Cons.Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 481 din 22 decembrie 2008