Hotărârea nr. 475/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR.54 Intocmit in vederea construirii unui complex comercial Kaufland-Mr.Bricolage pe teren proprietate privata persoana juridica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR.54  Intocmit in vederea construirii unui complex comercial Kaufland-Mr.Bricolage  pe teren proprietate privata persoana juridica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008 ;
Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)         nota de fundamentare nr.44729/21.05.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

         certificatul de urbanism nr.5181/05.10.2007; cererea nr.44729/21.05.2008, prin care SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, strada Mitropolit Varlaam nr.54; avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 29.07.2008;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ;

d)   Legea 50/1991 Republicată modificată si completată privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

e)   art.36 alin5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi conpletările ulterioare ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1  Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,strada Mitropolit Varlaam nr.54 ,intocmit in vederea construirii unui centru comercial Kaufland-Mr.Bricolage pe teren proprietate privata persoana juridica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 23378,75 mp.,conform contractului de vinzare cumparare nr.1050/2007. Indicatori urbanistici : POT=37%, CUT=0.4, regim de inaltime=P+E (max.10m).

            Anexa (plansa de reglementari urbanistice U_03) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)          SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA ,str.Grigore Mora nr.37,sector         1,Bucuresti.

Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

                        (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Informatii.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

             SECRETAR

          Cons.Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 475 din 22 decembrie 2008