Hotărârea nr. 473/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA PIATA TATARASI SUD intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL        

HOTĂRÂRE

   Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, ZONA PIATA TATARASI SUD  intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)         nota de fundamentare nr.57665/01.08.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

         certificatul de urbanism nr.637/05.02.2007;cererea nr.57665/01.08.2007,prin care SC Eduard Trading SRL, solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,Zona Piata Tatarasi Sud;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 27.09.2007;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ; aviz EON Moldova nr.1235/389/2007,aviz EON Gaz nr.339/2007,aviz CET nr.10355/2007,aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/61/2007,     aviz RAJAC nr.10298/2007, aviz PSI nr.625878-2/2007, aviz protectie civila nr.720184/3/2007, aviz ASP nr.8474/2007, aviz Comisia de Circulatie nr.45036/2007, aviz APM nr.6199/2007, avizul unic al Consiliului Judetean nr.156/PUZ/2007 ;

d)    Legea 50/1991 republicata , modificată si completată privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ; HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

e)    art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,Zona Tatarasi Sud,intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica..Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 744,26 mp.,conform contractului de vinzare cumparare nr.6055/2000. Indicatori urbanistici : POT 41,2%, CUT 2.05, regim de inaltime P+5E (maxim 17m).

 Anexa (planşa de reglementari urbanistice  U 3-1 ) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                    SC Eduard Trading SRL,strada Sf.Sava nr.18,Iasi.

Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

                        (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii petru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

         Cons.Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 473 din 22 decembrie 2008