Hotărârea nr. 464/2008

HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de scoatere la licitaţie publică pentru închirierea unui spaţiu aflat în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrat de Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind respingerea proiectului de scoatere la licitaţie publică pentru închirierea unui spaţiu aflat în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrat de Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008,

Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr.  7883 din 20.10.2008, întocmită de către Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” Iaşi;

c)      referatul de specialitate nr. 28592/20.10.2008 , întocmit de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat,

d)      H.G. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor, comunelor şi în administrarea consiliilor locale;

e)      H.C.L. 453/2007, privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi, reactualizat şi darea în administrare către actualii deţinători;

f)        prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

g)      faptul că proiectul de hotărâre  nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45 alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală  republicată, conditii consemnate  şi în procesul verbal al sedintei,

In temeiul art. 36, art. 115, alin. 1, lit. b, şi 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală  republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se respinge proiectul de scoatere la licitaţie publică deschisă cu strigare, pentru închiriere a spaţiului  situat în incinta fostei centrale termice, B-dul Carol I nr. 50 în suprafaţă de 111,50 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrarea Spitalului Clinic “Dr. C. I. ParhonIaşi.

Art. 2  Prezenta hotărâre va fi comunicată:                                

-          Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-          Primarului Municipiului Iaşi

-          Spitalului Clinic “Dr. C. I. Parhon” Iaşi;

-          Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Art.3   Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

        cons. Radu Botez                              SECRETAR,

                                                            cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 464 din 22 decembrie 2008