Hotărârea nr. 460/2008

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi al terenului în suprafaţă de 13 85 mp situat în Iaşi - Str. Silvestru nr.1 la parterul blocului L 2 precum şi privind concesionarea directă a terenului respectiv către Stoica Aneta Persoană Fizică în vederea extinderii spaţiului existent.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi al terenului în suprafaţă de 13,85 mp, situat în Iaşi - Str. Silvestru nr.1, la parterul blocului L 2, precum şi privind concesionarea directă a terenului respectiv către Stoica Aneta Persoană Fizică, în vederea extinderii spaţiului existent.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008; 

Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr. 94482/05.12.2008, întocmită de Serviciul Cadastru;

c)      cererea nr. 94482/19.11.2008, prin care d-na Stoica Aneta în calitate de persoană fizică, solicită concesionarea unui teren necesar extinderii spaţiului existen, situat în Iaşi - Str. Silvestru nr.1, la parterul blocului L2;

d)      raportul de avizare întocmit de către Comisia economico-financiară al Consiliului Local al Municipiului Iasi;

e)      raportul de avizare întocmit de către Comisia juridică şi de disciplină al Consiliului Local al Municipiului Iasi;

f)        contractul de închiriere nr. 1543/22.09.1986, actul adiţional nr. 662/12.01.2008 la contractul de închiriere nr. 9165/29.03.2004;

g)      raportul de evaluare asupra terenurilor;

h)      certificatul de urbanism nr. 2413/27.04.2007, precum şi avizul studiului de volumetrie nr. 54176/23.06.2008, emis de Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

i)        art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia „toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

j)        prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

k)      art. 13 alin. 1, art. 15 lit.e şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată;

l)         art. 36, alin.5, lit.b şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.  215/2001,  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art. 1 -  Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 13,85 mp, situat în Iaşi - Str. Silvestru nr.1, la parterul blocului L2, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  Art. 2 -  Se însuşeşte raportul de evaluare al terenului în suprafaţă de 13,85 mp, situat în Iaşi - Str. Silvestru nr.1, la parterul blocului L2, proprietatea municipiului Iaşi,  conform Anexei 1, astfel încât valoarea unitară a terenului este de 285 Euro/mp sau 1094 lei/mp, respectiv  3.947 Euro sau 15.152  lei pentru suprafaţa totală de 13.85 mp.

Art. 3 - Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 13,85 mp, situat în Iaşi - Str. Silvestru nr.1, la parterul blocului L2, proprietatea municipiului Iaşi,  conform Anexei 1, către Stoica Aneta Persoană Fizică, în vederea extinderii spaţiului existent.

Art. 4 - Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 789 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de B.N.R. în ziua plăţii.

Art. 5 -  Durata concesiunii va fi de 10 ani.

Art. 6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.57 alin.1, lit.b din OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

  Art. 7 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 8 - Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

Art. 9 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de concesiune.

Art. 10 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)           Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)           Primarului Municipiului Iaşi

c)           Direcţiei Dezvoltare Urbană - Serviciului Cadastru;

d)           Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

e)           Stoica Aneta - Str. Silvestru nr.1, bl.L2, etj.7, apt.3.

          Art. 11 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru si D.A.P.P.P.

                               (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

           Cons.Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 460 din 22 decembrie 2008