Hotărârea nr. 459/2008

HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 47 16 mp situat în Iaşi - str. Sf. Lazăr nr.36 şi a terenului în suprafaţă de 651 98 mp situat în str. Păcurari nr.190 proprietatea municipiului Iaşi de pe S.C. MV PROPERTIES S.R.L. pe S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L..

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 47,16 mp, situat în Iaşi - str. Sf. Lazăr nr.36 şi a terenului în suprafaţă de 651,98 mp situat în str. Păcurari nr.190,   proprietatea municipiului  Iaşi, de pe S.C. MV PROPERTIES S.R.L. pe S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L..

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008; Având în vedere

a)      Nota de fundamentare nr. 98038/03.12.2008 întocmită de Serviciul Cadastru;

b)      b) Adresele nr. 28783/18.04.2007 şi nr. 98038/02.12.2008,  transmise de  Serviciul Venituri din contracte, precum şi cererea nr.49628/17.04.2008, prin care S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L. solicită transmiterea concesiunii  asupra terenului în suprafaţă de 47,16 mp, situat în Iaşi - str. Sf. Lazăr nr.36 şi a terenului în suprafaţă de 651,98 mp situat în str. Păcurari nr.190,   proprietatea municipiului  Iaşi, de pe S.C. MV PROPERTIES S.R.L. pe S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.;

c)      Contractele de concesiune nr. 120/23.01.2003, respectiv 2/23.01.2003;

d)      raportul de avizare întocmit de către Comisia economico-financiară al Consiliului Local al Municipiului Iasi;

e)      raportul de avizare întocmit de către Comisia juridică şi de disciplină al Consiliului Local al Municipiului Iasi;

f)        HCL nr.382/28.10.2002 şi H.C.L. nr.395/25.11.2002;

g)      Actul Adiţional la Actul Constitutiv autentificat cu nr.1899 din 03.04.1998 la BNPA Georgeta Enciu, Silvia Secula, Dan Tătaru, mun. Bucureşti al S.C. LUKOIL DOWNSTREAM S.R.L., nr. 6/19.12.2005;

h)      Încheierea nr.56717/19.12.2005 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţuluinde pe lângă Tribunalul Bucureşti, prin care a fost admisă cererea de radiere a S.C. MV PROPERTIES S.R.L. ca urmare a fuziunii prin absorbţie de către S.C. LUKOIL DOWSTREAM S.R.L.;

i)        Încheierea nr. 57689/22.12.2005 a judecătorului delegat le Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti prin care a fost admisă cererea privind modificarea denumirii societăţii din S.C. LUKOIL DOWNSTREAM S.R.L. în S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.;

j)        art. 13 alin. 1, art. 15 lit.e, art. 36, alin. 1 şi 2 şi art.41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată;

k)      art. 36, alin.5, lit.b şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.  215/2001,  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 - Se aprobă transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 47,16 mp, situat în Iaşi - str. Sf. Lazăr nr.36 şi a terenului în suprafaţă de 651,98 mp, situat în str. Păcurari nr.190,   proprietatea municipiului  Iaşi, de pe S.C. MV PROPERTIES S.R.L. pe S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L..

Art. 2 - Durata de concesiune se stabileşte prin diminuarea duratei de concesiune prevăzută în contractele de concesiune nr. 120/23.01.2003 şi nr.2/23.01.2003, respectiv 49 de ani, cu durata scursă de la data încheierii contractului de concesiune nr.120/23.01.2003 şi nr. 2/23.01.2003. Celelalte dispoziţii ale H.C.L. nr.382/28.10.2002 şi H.C.L. nr.395/25.11.2002, precum şi ale contractelor de concesiune nr.120/23.01.2003 şi nr. 2/23.01.2003,  rămân valabile.

Art.3 -Contractele de concesiune vor fi înregistrate de către concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

Art. 4 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.57 alin.1, lit.b din OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Art. 5 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de concesiune;

Art. 6 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi

c)      Direcţiei Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

d)      Direcţiei Economică a Finanţelor Publice Locale - Serviciul Venituri din Contracte;

e)      S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L. - Bucureşti, str. Elena Vacărescu nr.6, sector 1.

Art. 7 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru si D.A.P.P.P.

             (2)Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

            SECRETAR

             Cons.Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 459 din 22 decembrie 2008