Hotărârea nr. 455/2008

HOTĂRÂRE Privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 10 mp proprietatea municipiului Iaşi situat în Iaşi - Bld. Independenţei lângă Biserica Mitocul Maicilor Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din Judeţul Iaşi în vederea amplasării unui monument închinat victimelor regimului comunist.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 10 mp, proprietatea municipiului Iaşi, situat în Iaşi - Bld. Independenţei, lângă Biserica Mitocul Maicilor, Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din Judeţul Iaşi, în vederea amplasării unui monument închinat victimelor regimului comunist.

 

  Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008; 

  Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr. 77927/17.11.2008, întocmită de Serviciul   Cadastru;

c)      cererea nr. 77927/22.09.2008, prin care Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din Jud. Iaşi, reprezentată prin preşedinte Bazon Dumitru, solicită atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren, situat în Iaşi - Bld. Independenţei, lângă Biserica Mitocul Maicilor, în vederea amplasării unui monument închinat victimelor regimului comunist;

d)      raportul de avizare întocmit de către Comisia economico-financiară al Consiliului Local al Municipiului Iasi;

e)      raportul de avizare întocmit de către Comisia juridică şi de disciplină al Consiliului Local al Municipiului Iasi;

f)        certificatul de urbanism nr. 4304/03.09.2008;

g)   art. 15 din Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

h)      art.36 alin.5 lit.b şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 10 mp, proprietatea municipiului Iaşi, situat în Iaşi - Bld. Independenţei, lângă Biserica Mitocul Maicilor, Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din Judeţul Iaşi, conform Anexei 1, care face parte din prezenta hotărâre, în vederea amplasării unui monument închinat victimelor regimului comunist.

Art. 2 - Termenul de începere a lucrărilor este de 24 luni de la data prezentei hotărâri. 

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi

c)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană - Serviciului Cadastru;

d)                  Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din Judeţul Iaşi - Str. Smârdan nr.5

e)                  Directiei de Administrare Patrimoniu Public si Privat.

Art. 4 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru si D.A.P.P.P.

                         (2)Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

           Cons.Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 455 din 22 decembrie 2008