Hotărârea nr. 453/2008

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local 2008 Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară din data de 9 decembrie 2008

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local 2008 Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară din data de 9 decembrie 2008,

 

            Având în vedere:

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)                  referatul de specialitate nr. 99197 din 5 decembrie 2008, întocmit de către Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale, Serviciul Buget;

c)                  Legea 273/2006 - privind Finantele Publice Locale

 

            În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1.  Suplimentarea Bugetului local pentru anul 2008 astfel:

 

a) La venituri în suma de  4.973,00 mii lei :

11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor

 +4.973,00 mii lei

 

b) La cheltuieli în suma de  4.973,00 mii lei:

 

65.02.10 invatamant - cheltuieli de personal

+4.973,00 mii lei

 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-                      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                      Primarului Municipiului Iaşi

-                      Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi

-                      Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale

 

Art. 3. (1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Buget.

           (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETAR,

      cons. Radu Botez             cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 453 din 9 decembrie 2008