Hotărârea nr. 452/2008

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local 2008

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local 2008

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară din data de 27 noiembrie 2008,

            Având în vedere:

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      referatul de specialitate nr. 96760 din 27. XI. 2008 întocmit de către Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale, Serviciul Buget;

c)      Rapoartele de avizare întocmite de :

. Comisia economico-financiară a Consiliului Local  Municipal Iaşi

- Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului LocaL Municipal Iaşi

d)   -Legea 273/2006 - privind Finantele Publice Locale

      În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Suplimentarea Bugetului local pentru anul 2008 astfel:

a) La venituri în sumă de  250,55 mii lei :

42.02.33 Sprijin financiar pentru constituirea familiei (ajutor tineri casatoriti 200 eur)

 +250,00 mii lei

37.02.01 Donatii si sponsorizari

+0,55 mii lei

 

 

    b) La cheltuieli în suma de  250,55 mii lei:

 

 

68.02.57 Asigurari si asistenta sociala - asistenta sociala (ajutor tineri casatoriti 200 eur)

 +250,00 mii lei

 

   65.02.20 Invatamant - cheltuieli materiale                                                                         +0,55 mii lei

 

 

 

 

Art. 2 Virări de credite de la un capitol bugetar la alt capitol al clasificaţiei bugetare în sumă de :  +   9.238,52 mii lei

-          9.238,52 mii lei

 

51.02.20 Autoritati publice   -   cheltuieli materiale

-1.500,00 mii lei

 

 

84.02.20 Transporturi - cheltuieli materiale

(SC Citadin SA)

 

 

+1.000,00 mii lei

 

 

 

 

74.02.20 Protectia mediului - cheltuieli materiale

 (SC Salubris SA)

 

 

 

 

+500,00 mii lei

 

 

 

 

 

 

 

55.02.20 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - comisioane

 

81.02.40 Combustibili si energie - subventii

              (CET IASI SA)

 

-70,00 mii lei

 

+70,00 mii lei

 

 

 

55.02.30 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - dobanzi

 

81.02.40 Combustibili si energie - subventii

                (CET IASI SA)

 

-3.438,00 mii lei

 

+3.438,00 mii lei

 

 

 

61.02.51 Ordine publica si siguranta nationala - transferuri (Politia Comunitara)

 

81.02.40 Combustibili si energie - subventii

                (CET IASI SA)

 

-700,00 mii lei

 

+700,00 mii lei

 

68.02.57 Asigurari si asistenta sociala - asistenta sociala (DAC)

 

81.02.40 Combustibili si energie - subventii

               (CET IASI SA)

 

-200,00 mii lei

 

+200,00 mii lei

 

 

 

68.02.59 Asigurari si asistenta sociala 

- alte cheltuieli (DAC fundatii)

 

81.02.40 Combustibili si energie - subventii

 (CET IASI SA)          

 

 

                               -100,00 mii lei

 

                               +100,00 mii lei

 

51.02.71 Autoritati publice   -   cheltuieli de capital

-380,92 mii lei

 

 

70.02.20 Servicii si dezvoltare  publica - cheltuieli

materiale (plata servicii apa, energie)

 

 

                              +102,52 mii lei

 

 

84.02.40 Transporturi - subventii

(RATP)

 

 

+161,40 mii lei

 

 

54.02.55 Alte servicii publice generale -

alte transferuri (cofinantare proiecte)

 

 

                              +117,00 mii lei

 

 

 

 

 

67.02.71 Cultura, recreere si religie - cheltuieli de capital

-825,31 mii lei

 

 

84.02.40 Transporturi - subventii

               (RATP)

 

 

+333,31 mii lei

 

 

 

81.02.40 Combustibili si energie - subventii

                 (CET IASI SA)

 

 

                                            +492,00 mii lei

 

 

 

 

 

70.02.71 Servicii si dezvoltare publica - cheltuieli de capital

-872,89 mii lei

 

 

84.02.40 Transporturi - subventii

                 (RATP)

 

 

+505,29 mii lei

 

 

 

 

84.02.20 Transporturi - cheltuieli materiale

                 (SC CITADIN SA)

 

 

+367,60 mii lei

 

 

 

 

 

74.02.71 Protectia mediului - cheltuieli de capital

- 610,40 mii lei

 

 

84.02.20 Transporturi - cheltuieli materiale

                (SC CITADIN SA)

 

 

+132,40 mii lei

 

 

74.02.20 Protectia mediului - cheltuieli materiale

              (SC SALUBRIS SA)

 

 

+478,00 mii lei

 

 

 

 

 

   84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital

                              -541,00 mii lei

 

 

54.02.55 Alte servicii publice generale -

alte transferuri (cofinantare proiecte)

 

 

                              +519,00 mii lei

 

 

74.02.20 Protectia mediului - cheltuieli materiale

                (SC SALUBRIS SA)

 

 

+22,00 mii lei

 

 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-                      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                      Primarului Municipiului Iaşi

-                      Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi

-                      Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale

 

Art. 4  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Buget.

                       (2) Aducerea la cunoştinţa  publică a prevederilor  prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru  Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ               CONTRASEMNEAZĂ

      cons. Radu Botez                                           SECRETAR,

                                                          cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 452 din 27 noiembrie 2008