Hotărârea nr. 451/2008

HOTARÂRE privind aprobarea preturilor locale pentru producerea transportul distributia si furnizarea energiei termice pentru populatie si agenti economici in Municipiul Iasi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTARÂRE

privind aprobarea preturilor locale pentru producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice pentru populatie si agenti economici in Municipiul Iasi

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi întrunit în şedinţa extraordinară din data de 27 noiembrie 2008,

Având în vedere:

a) Initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

b) Referatul de specialitate nr. 96697 din 26.11. 2008 intocmit de Directia Tehnica;

c) Rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

- Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

d) Avizul nr.1089/05.03.2008 a A.N.R.S.C. privind modificarea preturilor locale pentru producerea, transportul si distributia energiei termice din centralele de cvartal de catre S.C. CET IASI S.A., judetul Iasi;

e) Decizia nr.95/28.09.2007 a A.N.R.S.C. privind stabilirea pretului local de referinta pentru Municipiul Iasi;

f) Decizia nr.2435/13.11.2008 a A.N.R.E., privind aprobarea preturilor practicate in sectorul energiei termice de S.C. CET IASI S.A., judetul Iasi;

g) Adresa nr.26768/17.11.2008 inaintata de S.C. CET IASI SA, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 94062/18.11.2008;

h) O.G. nr.36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, aprobata cu modificari prin Legea nr.483/2006;

i) Legea nr.325/2006 - Legea serviciului public de alimentare cu energie termica;

j) Art. 36 si art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aproba preturile locale pentru producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice pentru populatie si agenti economici, prevazute in Anexa nr.1, ce  face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Se mentine pretul local al energiei termice facturata populatiei de 175,00 lei/Gcal, inclusiv TVA .

Art. 3 -Preturile locale pentru producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice pentru populatie si agenti economici, prevazute in Anexa nr.1, sunt valabile începând cu data de 17.11.2008

Art. 4 - Subventia unitara de la bugetul local, începând cu data de 17.11.2008, este de 68.77 lei/Gcal, reprezentând 23,56% pentru PT, iar pentru CT este de 86,51 lei/Gcal, reprezentând 27,94% din pretul de producere, transport si furnizare a energiei termice, aprobat/avizat de A.N.R.E. si A.N.R.S.C.

Art. 5 - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari se revoca H.C.L. nr. 313/2008 .

Art. 6 -  Prezenta hotărâre va fi comunicată:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

- Primarului Municipiului Iaşi;

- A.N.R.E.;

- A.N.R.S.C.;

- S.C. CET IASI S.A.;

- Directiei Tehnice;

- D.E.F.P.L. .

Art. 7 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de :

- S.C. CET Iaşi

- Direcţia Tehnică

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ

    cons. Radu Botez                                SECRETAR,

                                                        cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 451 din 27 noiembrie 2008

 

Anexa nr.1

la H.C.L. nr. 451/27.11.2008 privind aprobarea  preturilor locale pentru producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice pentru populatie si agenti economici in Municipiul Iasi

 

 

Preturile locale conform Deciziei A.N.R.E. nr.2435/13.11.2008 si Avizului A.N.R.S.C. nr.1089/05.03.2008

 

 

PRODUSUL

AGENTI ECONOMICI

(fara TVA)

AGENTI ECONOMICI

(cu TVA)

POPULATIE

(fara TVA)

POPULATIE

(cu TVA)

APA FIERBINTE (producere+transport+distributie), din care:

245,27

291,87

245,27

291,87

APA FIERBINTE - producere

162,69

193,60

162,69

193,60

APA FIERBINTE - transport

26,38

31,39

26,38

31,39

APA FIERBINTE - distributie

56,20

66,88

56,20

66,88

APA FIERBINTE - ACT

260,18

309,61

260,18

309,61

PRET MEDIU AF CET (producere + transport + distributie) + ACT

245,34

291,95

-

-

PRET AF CET (producere+transport)

189,07

224,99

-

-

ABUR

154,72

184,12

-

-

ABUR - producere

118,57

141,10

-

-

ABUR - transport

36,15

43,02

-

-

APA DEMINERALIZATA

6,79

-

-

-

APA DEDURIZATA

7,79

-

-

-

ENERGIE ELECTRICA -          fara taxa de putere

260,30

309,76

-

-

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons. Radu Botez