Hotărârea nr. 449/2008

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 241 1842 ha situat în Iaşi - Pădurea Ciric conform planului cadastral anexat

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 241,1842  ha, situat în Iaşi - Pădurea Ciric, conform planului cadastral anexat

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară din data de 27 noiembrie 2008,

 Având în vedere:

a)     iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)    nota de fundamentare nr. 95871/25.11.2008, întocmită de Serviciul   Cadastru;

c)     rapoartele de avizare întocmite de :

-         Comisia economico financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi.

d)    Plan cadastral sc. 1:6000, numit “Anexa 1”, privind suprafeţele de teren forestier, incluse în amenajamentul silvic, puse în posesie Primăriei Iaşi;

e)     Fişa suprafeţelor puse în posesie, numită “Anexa 2”, Municipiul Iaşi - Pădurea Ciric, Sâ241,1842 Ha;

f)      Proces - Verbal de punere în posesie nr. 46394/27.06.2005, numit “Anexa 3”, privind predarea primirea suprafeţei de teren forestier;

g)     Protocol nr. 45576/22.06.2005, numit “Anexa 4”, încheiat între Regia Naţională a Pădurilor, Direcţia Silvică Iaşi - Ocolul Silvic Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi, privind privind punerea la dispoziţia Comisiei Locale Municipale Iaşi a terenului în suprafaţă de 392,83 ha, din care face parte şi trupul Ciric;

h)     Hotărârea nr.186/20.11.2000 şi Hotărârea nr. 168/04.06.2005 ale Comisiei Judeţene de aplicare a Legii nr.18/1991;

i)       art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

j)       art. 36, alin.5, lit.b şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.  215/2001,  privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 -  Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 241,1842  Ha, situat în Iaşi - Pădurea Ciric,  conform Anexei 1 şi a Anexei 2, din prezenta hotărâre;

Art. 2 -  Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3 şi Anexa 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)     Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)    Primarului Municipiului Iaşi;

c)     Direcţiei Dezvoltare Urbană - Serviciului Cadastru;

d)    Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

 Art. 4 -  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

               (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ,

      cons. Radu Botez                   SECRETAR,

                                                            cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 449 din 27 noiembrie 2008