Hotărârea nr. 447/2008

HOTĂRÂRE privind suplimentarea fondurilor pentru consolidare şi reparaţii capitale la imobilul situat în str. Cuza-Vodă nr.53 aflat în folosinţă gratuită a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea fondurilor pentru consolidare şi reparaţii capitale la imobilul situat în str. Cuza-Vodă nr.53, aflat în folosinţă gratuită a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în  şedinţa ordinară din data de 4 noiembrie 2008,

Având în vedere:

a) Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI Iaşi  prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b) Referatul de specialitate nr. 88313 din 29.10.2008 intocmit de către Direcţia Tehnică;

c) rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi

- Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

- Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

d) H.C.L. nr.351/2002 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 15 ani, Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, a imobilului din strada Cuza-Vodă nr.53;

e) H.C.L. nr.395/28.09.2008 privind modificarea H.C.L. nr.351/2002;

f) Adresa nr.182/01.09.2008, înregistrată la Primăria Municipiului Iaşi sub numărul 77140/18.09.2008, prin care Mitropolia Moldovei şi Bucovinei solicit alocarea sumei de 411.000,00 lei pentru restaurarea şi consolidarea imobilului din strada Cuza-Vodă nr.53;

In temeiul art. 36 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1   Se aprobă suplimentarea fondurilor de la capitolul 67.02 - “Servicii religioase”, articolul 59.12 - “Susţinerea cultelor”, cu suma de 411.000,00 lei pentru efectuarea lucrărilor de consolidare şi reparaţii capitale la imobilul situat în str. Cuza-Vodă nr.53, aflat în proprietatea Municipiului Iaşi şi dat spre folosinţă gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.                                     

Art. 2   Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-   Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-   Primarului  Municipiului Iaşi;

-   Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale;

- Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei;

-   Directiei Tehnice;

Art 3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:

-   Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale;

-   Direcţia de Investiţii;

-   Directia Tehnică;

                     (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     CONTRASEMNEAZĂ

          cons. Radu Botez                               SECRETAR,

                                                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 447 din 4 noiembrie 2008