Hotărârea nr. 420/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA PAVLOV NR.10 Intocmit in vederea extinderii unei locuinte cu bucatarie si garaj pe teren proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

       Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  IASI, STRADA PAVLOV NR.10  Intocmit in vederea extinderii unei locuinte cu bucatarie si garaj pe  teren proprietate privata persoana fizica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 4 noiembrie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)         raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)       nota de fundamentare nr.56330/30.06.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

           certificatul de urbanism nr.5191/05.10.2007;cererea nr.56330/30.06.2008,prin care doamna Moldovanu Olgasolicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi,strada Pavlov nr.10;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 28.08.2008;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ;avizul unic al Consiliului Judetean nr.34/PUD/2008 ;

d)    Legea 50/1991 republicata, modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.37/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

e)   art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi,Pavlov nr.10 ,intocmit in vederea extinderii unei locuinte cu bucatarie si garaj pe teren proprietate privata persoana fizica.Suprafata terenului studiat prin PUD este de 468 mp.,conform contractului de vinzare cumparare nr.2303/28.08.2000..Indicatori urbanistici : POT=36%,CUT=0.65,regim de inaltime=min.4m-max.10,50m.

            Anexa(plansa de reglementari urbanistice U 2 ) face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                    Doamnei Moldovanu Olga,strada Pavlov nr.10,Iasi.

Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

                        (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni..

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

        Cons.Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 420 din 4 noiembrie 2008