Hotărârea nr. 412/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T201 P1(1865/3/2) intocmit in vederea construirii unei locuinte si unui spatiu comercial pe teren proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T201, P1(1865/3/2) intocmit in vederea construirii unei locuinte si unui spatiu comercial pe teren proprietate privata persoana fizica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi intrunit in sedinta ordinara din data de 04 noiembrie 2008;

Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      raportul de avizare intocmit de comisia de amenajare a teritoriului si urbanism a Consiliului Local Municipal Iasi;

c)      nota de fundamentare nr.42240/06.06.2007 întocmita de Serviciul Urbanism;

certificatul de urbanism nr.4619/11.10.2006; cererea nr.42240/06.06.2007, prin care domnul Balaceanu Marius solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Bucium, T201, P1(1865/3/2); avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 13.06.2007; avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI; aviz unic CJ nr.95/PUZ/2008;

d) Legea 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal; HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

e) art.36 alin.5 lit.c şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Bucium, T201, P1(1865/3/2), intocmit in vederea construirii unei locuinte si unui spatiu comercial pe teren proprietate privata persoana fizica. Suprafata terenului aflata in proprietatea beneficiarului este de 3286,63 mp., conform contractului de vinzare cumparare nr.2129/14.08.2001.

            Anexa (plansa de reglementari urbanistice Nr.A2) face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi;

c)      Consiliului Judetean Iasi;

d)      Serviciului Urbanism;

e)      Domnul Balaceanu Marius,strada Cuza Voda nr.36,Iasi.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

                      (2)Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

Cons.Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr.412 din 4 noiembrie 2008