Hotărârea nr. 410/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ZIMBRULUI NR.5B Intocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA ZIMBRULUI NR.5B Intocmit in vederea extinderii unei locuinte pe  teren proprietate privata persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, intrunit in sedinta ordinara din data de 04 noiembrie 2008;

Având în vedere:

a)                  iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)  raportul de avizare intocmit de comisia de amenajare a teritoriului si urbanism a Consiliului Local Municipal Iasi;

c)      nota de fundamentare nr.48148/02.06.2008 întocmita de Serviciul Urbanism;

certificatul de urbanism nr.873/28.02.2008; cererea nr.48148/02.06.2008, prin care domnul Balteanu Cristian solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi, strada Zimbrului nr.5B; avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 29.07.2008; avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI; avizul unic al Consiliului Judetean nr.29/PUD/2008;

d) Legea 50/1991 republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul; Ordinul MLPAT nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu; HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

e) art.36 alin.5 lit.c şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, strada Zimbrului nr.5B, intocmit in vederea construirii de locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 375mp., conform titlului de proprietate nr.186909/2007. Avand in vedere amplasarea constructiei la o distanta de 0,6m-0,9m fata de limita terenului, fatada laterala stanga nu va avea ferestre. Indicatori urbanistici: POT=35%, CUT=0.6, regim de inaltime = min.6m-max.10,50m.

            Anexa (plansa de reglementari urbanistice Nr.U2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a.       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b.      Primarului Municipiului Iaşi;

c.       Consiliului Judetean Iasi;

d.      Serviciului Urbanism;

e.       Domnilor Balteanu Cristian si Cristina-Maria,strada Zimbrului nr.5B,Iasi.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

                      (2)Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

        CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

        Cons.Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr.410 din 4 noiembrie 2008