Hotărârea nr. 391/2008

HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de Şedinţă

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alegerea  Preşedintelui de Şedinţă

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17 septembrie 2008,

            Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Compartimentul Pregătire Şedinţe Consiliul Local,

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

            Având în vedere propunerea din plenul şedinţei ordinare privind alegerea preşedintelui de şedinţăşi indeplinirea conditiilor prevazute de art. 35 alin 1 ,fapt consemnat  si in procesul verbal al sedintei;

            In temeiul prevederilor art.35, alin. 1 şi art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată,cu modificările şi completările ulterioare:

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1- Se alege în funcţia de PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  pentru o perioadă de 3 luni domnul consilier RADU BOTEZ.

            Art. 2-Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

Art. 3 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Compartimentul de pregatire şedinţe consiliul local.

                     (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

       Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 391 din 17 septembrie 2008