Hotărârea nr. 38/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare esplanadă Oancea”

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul “Reabilitare esplanadă Oancea”

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2008;

a) Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b) Referatul de specialitate nr. 6350 din 22.01.2008 întocmit de Direcţia Tehnică;

c) raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d) raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

e) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, modificată şi completată cu Legea nr. 314/2003, Legea nr. 96/2006 şi H.G. nr. 1865/2006;

f) O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, H.G. nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.34/2006;

g) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată cu O.U.G. nr. 46/2007 şi O.U.G. nr. 64/2007;

h) Art. 36 şi art. 115 alin. 1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare esplanadă Oancea”, conform anexei ce face parte integranta a prezentei hotărâri.

          Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-   Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-   Primarului Municipiului Iaşi;

-   Direcţiei de Investiţii;

-   Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale;

-   Directiei Tehnice;

          Art. 3 - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărîri va fi asigurată de:

-   Direcţia de Investiţii;

-   Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale;

-   Directia Tehnică;

             Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.38

din 31 ianuarie 2008

 

         

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

Anexa 1

la Hotărârea nr.38 din 31 ianuarie 2008

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul “Reabilitare esplanadă Oancea”

 

Indicatorii tehnico-economici sunt următorii:

 

a)Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri dec.  2007     700.000 lei (inclusiv TVA)

                                                din care C+M:     600.000 lei (inclusiv TVA)

 

b) Durata de execuţie: 12 luni

 

c) Date tehnice:

 

Suprafata totală         9.820 mp

 

Suprafata construită  8.160 mp, cuprinzînd: alei, trotuare, trepte, jardiniere, sprijiniri verticale.

 

Spaţii verzi, alte spaţii   1.660 mp

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Vasile Munteanu