Hotărârea nr. 377/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CIURCHI NR.21 pentru extinderea etajarea si amenajarea unei pensiuni in imobil existent pe teren proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, STRADA CIURCHI NR.21  pentru extinderea,etajarea si amenajarea unei pensiuni in imobil existent  pe teren proprietate privata persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 septembrie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)         nota de fundamentare nr.28117/24.03.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

d)            certificatul de urbanism nr.114/21.01.2008;cererea nr.28117/24.03.2008,prin care domnii Armeanu Horia si Maria solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,strada Ciurchi nr.21;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 14.05.2008;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ;avizul unic al Consiliului Judetean nr.163/PUZ/2008 ;

e)  Legea 50/1991Republicata  modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)   art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,strada Ciurchi nr.21 ,intocmit pentru extinderea,etajarea si amenajarea unei pensiuni in imobil existent pe teren proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 924 mp.,conform contractului de vinzare cumparare nr.291/1991 si antecontractului de vanzare cumparare nr.1126/2006..Indicatori urbanistici : POT=35%,CUT=1,regim de inaltime=P+2E+M.

            Anexa(plansa de reglementari urbanistice  A 2  ) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                    Domnilor Armeanu Horia si Maria,strada Ciurchi nr.21,Iasi.

Art.3    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

             (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

       Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 377 din 17 septembrie 2008