Hotărârea nr. 365/2008

HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr.47/31.01.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI-ZONA REZIDENTIALA VISANI Tarlaua 176 intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea HCL nr.47/31.01.2008  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI-ZONA REZIDENTIALA VISANI,Tarlaua 176 intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 septembrie 2008 ;

Având în vedere :

a)  iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)       nota de fundamentare nr.70637/22.08.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

           certificatul de urbanism nr. 882/16.02.2006;cererea nr.70637/22.08.2008,prin care domnul Nica Ioan solicita rectificarea HCL nr.47/31.01.2008;

c)   Legea 50/1991Republicata  modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

d)  art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba rectificarea HCL nr.47/31.01.2008,in sensul ca parcela 1/3(7626/3/2/5) va deveni parcela 1/5(7626/3/2/5),conform contractului de vanzare cumparare nr.3411/17.05.2005.

            Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                    Domnului Nica Ioan,strada Bradului nr.12,bl.B2,sc.A,ap.8,Iasi.

Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

              (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

              

                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

         Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 365 din 17 septembrie 2008